Tải bản đầy đủ

Phân tích và định giá cổ phiếu

CHƯƠNG 4

PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾUQUY TRÌNH ĐẦU TƯ

2/7/18

3


Nội dung chính
4.1. Phân tích vĩ mô
4.2. Phân tích ngành
4.3. Phân tích công ty
4.4. Định giá cổ phiếu


4.1. Phân tích vĩ mô

4.1.1. Yếu tố toàn cầu
4.1.2. Yếu tố vĩ mô trong nước
4.1.3. Phân tích chính sách
4.1.4. Phân tích chu kỳ kinh tế


Yếu tố toàn cầu

Tốc độ tăng trưởng GDP
Tỷ giá
Môi trường chính trị xã hội và pháp luật


Tốc độ tăng trưởng GDP


Tỷ giá


Môi trường chính trị xã hội và pháp luật


Môi trường chính trị xã hội và pháp luật


4.1.2. Phân tích vĩ mô trong nước

 GDP
 Lạm phát
 Việc làm
 Lãi suất
 Thâm hụt ngân sách
 Thái độ người tiêu dùng và nhà sản xuất


Tăng trưởng GDP

Lạm phát


Việc làm


Lãi suất


Thâm hụt ngân sách


Thái độ người tiêu dùng và nhà sản xuất


Là một nhà đầu tư cá nhân như Anh/Chị, Anh chị sẽ
phân tích các yếu tố vĩ mô như thế nào?


4.1.3. Phân tích chính sách
Chính sách trọng cầu
Chính sách trọng cung


4.1.4. Phân tích chu kỳ kinh tế
Chu kỳ kinh tế
Các chỉ báo kinh tế


Chu kỳ kinh tế


CÁC CHỈ BÁO KINH TẾ
Nhóm chỉ tiêu dự báo

Nhóm chỉ tiêu trùng khớp

Nhóm chỉ tiêu có độ trễ

1. Số giờ lao động trung bình theo tuần của công nhân sản xuất

1. Số lượng người lao động 1. Thời gian thất nghiệp trung bình

2. Số yêu cầu ban đầu bảo hiểm thất nghiệp

hưởng lương trong lĩnh vực 2. Tỷ lệ hàng tồn kho trên doanh thu

3. Đơn đặt hàng mới của nhà sản xuất (hàng hóa tiêu dùng và nguyên vật phi nông nghiệp

3. Mức độ thay đổi chi phí lao động trên một đơn

liệu)

2. Thu nhập cá nhân (trừ đi vị sản lượng

4. Chỉ số đo lường hoạt động chuyển giao các đơn đặt hàng

các khoản chuyển giao)

5. Đơn đặt hàng tư liệu sản xuất mới (ngoại trừ hàng tư liệu sản xuất phục 3. Sản lượng công nghiệp

4. Lãi suất cơ bản trung bình của các ngân hàng
5. Dư nợ tín dụng cho công nghiệp và thương mại

vụ cho quốc phòng)

4. Doanh thu thương mại và 6. Chỉ số dư nợ tín dụng tiêu dùng trên thu nhập cá

6. Giấy cấp phép xây dựng mới cho các đơn vị tư nhân

sản xuất

7. Độ nghiêng của đường cong lãi suất
8. Giá cổ phiếu (500 loại cổ phiếu phổ thông)
9. Tốc độ cung tiền (M2)
10. Chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng

nhân
7. Thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng các dịch vụ4.2. Phân tích ngànhXác định phạm vi ngành
Ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh
Chiến lược xoay
Chu kỳ sống của ngành
Cấu trúc ngành


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×