Tải bản đầy đủ

NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU
TƯ CHỨNG KHOÁN


Nội dung chính
1.1. Các công cụ trên thị trường tài chính
1.2. Tổ chức và hoạt động của thị trường chứng
khoán
1.3. Chỉ số thị trường chứng khoán


THỊ TRƯỜNG
TRƯỜNG
THỊ
TÀI CHÍNH
CHÍNH
TÀI

THỊ TRƯỜNG
TRƯỜNG

THỊ
TIỀN TỆ
TỆ
TIỀN

THỊ TRƯỜNG
TRƯỜNG
THỊ
VỐN
VỐN

THỊ TRƯỜNG
TRƯỜNG
THỊ
CHỨNG KHOÁN
KHOÁN
CHỨNG
3


1.1. Các công cụ trên thị trường tài chính
1.1.1. Công cụ trên thị trường tiền tệ
 Tín phiếu kho bạc (Treasury Bills)
 Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển
nhượng (Negotiable Certificates of
Deposit (NCDs))
 Thương phiếu (Commercial Papers –CP)
 Chấp phiếu ngân hàng (Bankers'
Acceptances)
 Hợp đồng mua lại (Repurchase
agreements RPs)


Tín phiếu kho bạc (Treasury Bills)

Tín phiếu kho bạc là công cụ vay nợ ngắn
hạn của chính phủ do kho bạc phát hành
nhằm bù đắp những thiếu hụt tạm thời
của ngân sách nhà nước.Tín phiếu kho bạc (Treasury Bills)
Đặc điểm
• Là trái phiếu chiết khấu, không được nhà phát
hành trả lãi định kỳ nhưng được bán với giá chiết
khấu tức là giá thấp hơn mệnh giá, khi đáo hạn
sẽ được nhận một khoản tiền bằng mệnh giá.
• Tín phiếu kho bạc thường có thời hạn 1 tháng, 3
tháng, 6 tháng và 9 tháng với nhiều mệnh giá.


Tín phiếu kho bạc (Treasury Bills)

Đặc điểm (tiếp)
•Có độ rủi ro (rủi ro thanh toán) thấp nhất. Rủi ro
do biến động của lạm phát đối với tín phiếu kho
bạc cũng thấp.  Lãi suất của tín phiếu kho bạc
được coi là lãi suất phi rủi ro.
•Có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường tiền
tệ  được mua bán nhiều nhất.Tín phiếu kho bạc Mỹ (T-bills)
• Thời gian đáo hạn bao gồm 28 ngày, 91 ngày hoặc
182 ngày.
• Nhà đầu tư có thể mua tín phiếu trực tiếp tại những
cuộc đấu giá hoặc thông qua thị trường thứ cấp.
• Tín phiếu kho bạc Mỹ rất được ưa chuộng bởi tính
thanh khoản cao, chi phí giao dịch và rủi ro về giá
thấp.
• Mệnh giá của các công cụ tiền tệ khác tối thiểu là
100.000 USD, trong khi đó mệnh giá tối thiểu của
T-bills chỉ 100 USD và thu nhập từ T-bills được
miễn giảm thuế.


Niêm yết tín phiếu kho bạc Mỹ1. Giả sử bạn mua một tín phiếu kho
bạc Mỹ, mệnh giá 100 USD, có thời
gian đáo hạn 91 ngày với giá 98 USD
và bạn có thể bán cho nhà buôn với giá
97,95 USD. Yết giá lên bảng giá tín
phiếu như thế nào?
DAYS TO MAT

BID

ASKED

ASK YLD


2. Một nhà đầu tư trước khi quyết định mua tín phiếu
kho bạc Mỹ, anh ta nhìn vào cột ASK YLD trên bảng
yết giá tín phiếu và nhận thấy lợi suất sinh lợi của Tbills trung bình hiện nay khi đầu tư vào tín phiếu mệnh
giá 100 USD có thời gian đáo hạn 90 ngày là 8,0%.
Bạn nên tư vấn cho nhà đầu tư đấy mua giá của tín
phiếu có thời gian đáo hạn 90 ngày như thế nào cho
hợp lý?
3. Bạn vừa mua một tín phiếu kho bạc thời hạn 91
ngày với giá 985 USD, vào ngày đáo hạn, tín phiếu sẽ
được thanh toán một khoản trị giá 1.000 USD (mệnh
giá tín phiếu). Hãy tính lợi suất đầu tư của tín phiếu
(YTM)?


Tín phiếu kho bạc là một khoản
đầu tư không có rủi ro?


1.1.1.2. Thương phiếu (Commercial
papers)
Thương phiếu ra đời trên cơ sở quan hệ mua bán chịu
giữa các chủ thể trong nền kinh tế, điển hình nhất là
trong quan hệ sản xuất kinh doanh giữa các doanh
nghiệp. Sự tách biệt tương đối về chu kỳ sản xuất và
luân chuyển vốn giữa các doanh nghiệp dẫn đến tại
một thời điểm nào đó việc thừa vốn ở doanh nghiệp
này và thiếu vốn ở doanh nghiệp khác. Trên cơ sở
quen biết tín nhiệm lẫn nhau, hai bên trao đổi vốn
dưới hình thức mua bán chịu, thiết lập nên mối quan
hệ tín dụng thương mại. Căn cứ vào yếu tố người lập, thương phiếu tồn
tại dưới hai hình thức:
• Hối phiếu (Drafts hay Bills of exchange) là
chứng chỉ có giá do người bán chịu lập, yêu
cầu người mua chịu trả một số tiền xác định
vào một thời gian và ở một địa điểm nhất định
cho người thụ hưởng. 
• Lệnh phiếu (Promissory notes) là chứng chỉ có
giá do người mua chịu lập, cam kết trả một số
tiền xác định trong một thời gian và ở một địa
điểm nhất định cho người thụ hưởng. 


Thương phiếu ở Mỹ chủ yếu được phát hành bởi các
công ty lớn và nổi tiếng. Dựa vào uy tín của mình,
các công ty này phát hành thương phiếu như là các
giấy tờ xác nhận đi vay các khoản nợ ngắn hạn không
đảm bảo hơn là đi vay trực tiếp ngân hàng. Thông
thường, thương phiếu được hỗ trợ bởi một hạn mức
tín dụng được cấp bởi ngân hàng để đảm bảo người đi
vay có tiền trả khi đến hạn.


Hạn chế của thương phiếu?


1.1.1.3. Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng
Negotiable Certificates of Deposit (NCDs)

Chứng chỉ tiền gửi là giấy chứng nhận về việc gửi tiền vào
ngân hàng của tổ chức hoặc cá nhân. Nó được xem là công cụ
vay nợ ngắn hạn của ngân hàng đối với các chủ thể trong nền
kinh tế. Người sở hữu chứng chỉ tiền gửi được đảm bảo nhận
được toàn bộ số tiền gửi khi đến hạn cộng với một khoản tiền
lãi đã được thỏa thuận trước. Nếu người sở hữu chứng chỉ tiền
gửi cần tiền có thể bán chứng chỉ trên thị trường thứ cấp hoặc
cầm cố cho ngân hàng và chịu một mức chiết khấu lãi suất.


• Ở Mỹ, CDs thường có mệnh giá từ
100.000 USD đến 10 triệu USD và có thời
hạn từ 1 đến 4 tháng.
• Lãi suất của NCD biến động cùng lãi suất
của tín phiếu kho bạc, được quyết định
trên cơ sở đàm phán giữa ngân hàng và
khách hàng.


Sự khác biệt giữa CDs và tiền gửi
có kỳ hạn?
Eurodollar?


1.1.1.4. Chấp phiếu ngân hàng
(Banker's Acceptances )
Chấp phiếu ngân hàng là các thương phiếu do
các công ty ký phát và được ngân hàng đảm
bảo thanh toán bằng cách đóng dấu “chấp
nhận” lên tờ thương phiếu. Như vậy, thực chất
chấp phiếu là một loại thương phiếu có đảm
bảo bởi ngân hàng.


L/C có phải là một chấp phiếu
không?


1.1.1.5. Hợp đồng mua lại (Repos)
(Repurchase agreements –
Sale and Repurchase Agreement)
Hợp đồng Repo là hợp đồng bán chứng khoán
với cam kết sẽ mua lại số chứng khoán đó vào
một ngày nhất định trong tương lai. Giá mua
lại sẽ cao hơn giá bán tạo ra ra khoảng chênh
lệch chính là khoảng lãi repo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x