Tải bản đầy đủ

Tiết TC 20

Tiết TC 20
Ngày soạn:………………..
Lớp dạy:
Ngày dạy:
Tiết:
Sĩ số:
Vắng:
Lớp dạy:
Ngày dạy:
Tiết:
Sĩ số:
Vắng:
Lớp dạy:
Ngày dạy:
Tiết:
Sĩ số:
Vắng:
Chủ đề 20: VAI TRÒ VÀ ÐẶC ÐIỂM CỦA NGÀNH
CÔNG NGHIỆP . CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức :
- Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp.
- Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố TN và KT – XH tới sự phát triển và
phân bố công nghiệp.
2. Kỹ năng :
- Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển, những thuận lợi và
khó khăn của các ĐKTN và KT – XH ở địa phương đối với sự phát triển và
phân bố công nghiệp.
3. Thái độ, hành vi :
- Học sinh nhận thức được công nghiệp của nước ta chưa phát triển mạnh,
trình độ khoa học và công nghệ còn thua kém nhiều các nước trên thế giới
và khu vực, đòi hỏi sự cố gắng của tế hệ trẻ.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Sách giáo khoa, giáo án
- Phóng to các hình trong sách giáo khoa
- Bản đồ treo tường
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Bản đồ địa lý công nghiệp thế giới. Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp : ( Kiểm diện sĩ số ghi vào sổ đầu bài ).
2. Kiểm tra bài cũ : Không
3. Bài mới :
Trong cơ cấu kinh tế của một quốc gia bao gồm có 3 ngành: công
nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Công nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo và
mang lại lợi nhuận cao cho một số quốc gia, đặc biệt là đối với các nước
phát triển có nền kinh tế hung mạnh trên thế giới. Để hiểu rõ về ngành nông
nghiệp chúng ta tìm hiểu bài hôm nay.


HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
* Hoạt động 1: Tìm hiểu các nhân
tố ảnh hưởng tới sự phát triển và
phân bố công nghiệp
Bước 1 : Giáo viên chia lớp thành 6
nhóm : Các nhóm dựa vào sơ đồ
trong Sgk, vốn hiểu biết phân tích
ảnh hưởng của các nhân tố tới sự
phát triển và phân bố công nghiệp.


- Nhóm 1, 2 : Phân tích ảnh hưởng
của vị trí địa lý.
- Nhóm 5, 6 : Phân tích ảnh hưởng
của nhân tố kinh tế - xã hội.
à Khi nêu phần vị trí địa lý, điều
kiện tự nhiên và tài nguyên thiên
nhiên có thể lấy vị trí của các khu
công nghiệp, các khu chế xuất của
Việt Nam để từ đó rút ra các yếu tố
ảnh hưởng tới phát triển và phân bố
công nghiệp.
+ Nhân tố kinh tế - xã hội tập trung
vào dân cư và nguồn lao động, tiến
bộ khoa học kĩ thuật và thị trường.
+ Chú ý liên hệ thực tế Việt Nam.
Bước 2 : Đại diện các nhóm lên trình
bày, giáo viên chuẩn kiến thức.

* Hoạt động 2: Bài tập

NỘI DUNG CHÍNH
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự
phát triển và phân bố công nghiệp
- Vị trí địa lí: Tự nhiên, kinh tế, chính
trị, giao thông
à Lựa chọn địa điểm, cơ cấu ngành
công nghiệp, hình thức tổ chức lãnh
thổ.
- Ðiều kiện tự nhiên và tài nguyên
thiên nhiên :
+ Khoáng sản
+ khí hậu, nước,
+ điều kiện khác.
à Quy mô các xí nghiệp, sự phân bố
công nghiệp.
- Kinh tế - xã hội :
+ Dân cư lao động
+ Tiến bộ KHKT
+ Thị trường
+ Cơ sở hạ tầng
+ Cơ sở vật chất kĩ thuật
+ Đường lối chính sách

à Phân bố công nghiệp phù hợp, hợp
lý, thúc đẩy hoặc kìm hãm, thuận lợi
hoặc cản trở con đường phát triển
công nghiệp, hình thức tổ chức lãnh
thổ công nghiệp.
II. Bài tập
Bài 1/120
Chứng minh vai trò của công nghiệp:
- Có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế
quốc dân


+ Tạo ra 1 khối lượng của cải vật chất
rất lớn cho xã hội.
+ Cung cấp các tư liệu sản xuất , xây
dựng cơ sở vật chất , kĩ thuật cho tất
cả các ngành kinh tế .
+ Tạo ra các sản phẩm tiêu dùng có
giá trị .
+ Nâng cao trình độ văn minh của xả
hội.
- Thúc đẩy sự phát triển của nhiều
ngành kinh tế khác như nông nghiệp,
giao thông vận tải, thương mại, dịch
vụ và củng cố an ninh quốc phòng,
không một ngành kinh tế nào lại
không sử dụng các sản phẩm của CN
- Khai thác có hiệu quả các nguồn tài
nguyên thiên nhiên.
- Sản xuất ra nhiều sản phẩm mới, tạo
ra nhiều việc làm mới và tăng thu
nhập.
Bài 2 /120
- Nông nghiệp: 5 đặc điểm
- Công nghiệp: 3 đặc điểm
IV. CỦNG CỐ:
- Theo em , ở Việt Nam , các nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự
phát triển và phân bố công nghiệp ?
- Tại sao các nước đang phát triển , trong đó có Việt Nam , phải tiến hành
công nghiệp hóa ?
V. DẶN DÒ : Học bài cũ, trả lời các câu hỏi sau bài học Sgk. Đọc trước bài
mới “ Địa lý các ngành công nghiệp ”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×