Tải bản đầy đủ

thang 11

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MINH
CB TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …/BC-CB

Mậu Duệ, ngày 28 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 12 năm 2013
Kính gửi: Chi bộ trường THPT Mậu Duệ
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THPT Mậu Duệ
Chức vụ: Giáo viên
Căn cứ bản đăng ký, cam kết và kế hoạch thực hiện của cá nhân về tu
dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.
Căn cứ kết quả thực tế, tôi xin báo cáo trước cơ quan kết quả thực hiện việc
tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2013 của bản thân như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN TỪNG MẶT
1. Về phẩm chất, tư tưởng chính trị
1.1. Những việc đã làm được
- Luôn có tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, chấp hành nghiêm chỉnh
đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Luôn giữ gìn phẩm chất của người giáo viên. Sống khiêm tốn, thật thà,
trung thực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tiêu cực.
- Không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn chấp hành tốt nội quy và quy chế
cơ quan, quy chế chuyên môn.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Ý thức đoàn kết, thái độ cư xử phục
vụ nhân dân đúng mực. Luôn chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư
trú.
- Luôn an tâm công tác, tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức,
chuyên môn nghiệp vụ.
1.2. Những việc cần tiếp tục
- Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Giữ gìn phẩm chất của người giáo viên, thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
1.3. Tồn tại và khắc phục
- Tinh thần phê và tự phê chưa cao.
- Biện pháp: Nghiêm khắc kiểm điểm bản thân.
1


2. Về đạo đức, lối sống
2.1. Những việc đã làm được
- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh. Có lối sống lành mạnh, tác phong đúng mực, luôn hòa nhã với
bạn bè, đồng nghiệp.
- Việc giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, chống quan liêu tham nhũng,
lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, trung thực, khách quan.
2.2. Những việc cần tiếp tục
- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
- Công bằng trong kiểm tra, đánh giá.
- Thực hiện lối sống lành mạnh, hòa nhã với bạn bè, đồng nghiệp.
2.3. Tồn tại và khắc phục
- Ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao
3. Về ý thức trách nhiệm đối với công việc
3.1. Những việc đã làm được


- Tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Về công tác chuyên môn:
+ Bản thân tôi luôn chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, lên lớp
đúng giờ, soạn giảng đầy đủ theo đúng phân phối chương trình, không dạy dồn,
dạy ép cắt xén chương trình, hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng
thời gian quy định.
+ Đảm bảo ngày giờ công lao động. Bản thân tự nâng cao nghiệp vụ chuyên
môn của mình thông qua các hình thức như: Đi dự giờ thăm lớp, đọc tài liệu tham
khảo, cập nhập công nghệ thông tin trong giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học
phù hợp với từng chương, từng bài, từng đối tượng học sinh.
+ Cập nhật điểm và chấm chữa bài kịp thời đúng tiến độ. Đánh giá 2 mặt
giáo dục của học sinh của toàn bộ học kì I một cách khách quan, công bằng.
+ Định hướng những phương pháp học và hướng dẫn các em cụt thể về quy
chế thi để các em yên tâm làm bài đạt kết quả cao.
+ Với nhiệm vụ là giáo viên chủ nhiệm tôi luôn quan tâm đến từng học sinh
động viên giúp đỡ kịp thời, duy trì nề nếp và sĩ số lớp. Với những em có hoàn cảnh
khó khăn tôi luôn tạo điều kiện giúp đỡ các em. Với những học sinh cá biệt tôi đã
có những biện pháp xử lí kịp thời, phê bình trước lớp để các em tiến bộ.
- Về công tác công đoàn:
2


+ Tham gia đầy đủ các phong trào do Đoàn trường và Công Đoàn ngành
phát động.
+ Đóng đầy đủ các khoản phí Công Đoàn và các đợt quyên góp tình nguyện.
- Về các công tác khác:
+ Tham gia đầy đủ các phong trào do Đoàn trường phát động.
+ Đóng Đoàn phí đầy đủ.
3.2. Những việc cần tiếp tục
- Tiếp tục phấn đấu học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thầy,
cô giáo là một tấm gương cho học sinh noi theo.
- Không ngừng nâng cao phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy
và học.
- Quan tâm hơn nữa đế từng đối tượng học sinh và có biện pháp giáo dục
phù hợp.
3.3. Tồn tại và khắc phục
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Nâng cao tinh thần tự giác trong công việc.
4. Về quan hệ, ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp
4.1. Những việc đã làm được
- Luôn có mối quan hệ hoà nhã, đúng mực với đồng nghiệp. Giữ gìn khối đại
đoàn kết nội bộ cơ quan.
- Quan tâm, giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.
- Làm tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
4.2. Những việc cần tiếp tục
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc. Xây dựng khối
đoàn kết nội bộ.
4.3. Tồn tại và khắc phục
- Cần phân định, nghiêm khắc hơn nữa trong mọi hoạt động.
II. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỚI CHI BỘ TRƯỜNG THPT MẬU
DUỆ
NGƯỜI BÁO CÁO

Nguyễn Thị Hà
3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×