Tải bản đầy đủ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH địa lí 12 cơ bản

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 12 CƠ BẢN
Năm học : 2013- 2014
Cả năm: 52 tiết
Học kì I: 19 tuần (1 tiết/tuần).
Học kì II: 18 tuần (2 tiết x 15 tuần; 1 tiết x 3 tuần).
Học Kì I:

Tuần
1
2
3
4

Tiết
BÀI HOẶC NỘI DUNG CƠ BẢN
1
Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới
và hội nhập
2
Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
3

Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt
Nam
4
Khảo sát chất lượng đầu năm

5
6

5
6

7

7

8

8

9
10
11

9
10
11

12
13

12
13

14

14

15

1516

16

17

17

18
19

18
19

20

20
21
22

21
23

Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi
Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp
theo)
Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu
sắc của biển
Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió
mùa
Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết
Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió
mùa (tiếp theo)
Bài 11: Thiên nhiên phân hoá đa dạng
Bài 12: Thiên nhiên phân hoá đa dạng
(tiếp theo)
Bài 13: Thực hành: Đọc bản đồ địa
hình
Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên
thiên nhiên
Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng
chống thiên tai
Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố
dân cư nước ta
Ôn tập
Kiểm tra học kì I
Học Kì II
Bài 17: Lao động và việc làm
Bài 18: Đô thị hoá
Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ thu
nhập BQĐN giữa các vùng
Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ghi chú ( ND giảm tải )

Bài 4 và 5: Lịch sử hình thành
và phát triển lãnh thổ không
dạy.


24

Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp
nước ta

25

Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

26

Bài 23: Thực hành: Phân tích sự
chuyển dịch cơ cấu trồng trọt

27

Bài 24: Vấn đề phát triển thuỷ sản và
lâm nghiệp

28

Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

29
30

Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
Bài 27: Vấn đề phát triển một số
ngành công nghiêp trọng điểm
Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công
nghiệp

22

23

24

25
31
32
26
27

33
34
35
36

28

Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở
Trung du và miền núi Bắc Bộ

38

Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo ngành ở ĐB Sông Hồng
Bài 35: Vấn đề PT KT-XH ở Bắc
Trung Bộ

39

40
30

Mục 2. Các nhân tố chủ yếu
ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ
công nghiệp không dạy.

Bài 29: Thực hành:Vẽ biểu đồ, nhận
xét sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết
Bài 30: Vấn đề phát triển ngành
GTVT-TTLL
Bài 31: Vấn đề PT thương mại-du lịch

37

29

Mục 3: KT nông thôn nước ta
đang chuyển dịch rõ nét.
Không dạy. Câu hỏi 3 cuối bài
không yêu cầu HS trả lời.
Mục I. Ngành trồng trọt; phần
b sản xuất cây thực phẩm
không dạy. Mục 2. Ngành
chăn nuôi; phần b chăn nuôi
gia súc ăn cỏ không dạy ngành
c.nuôi dê, cừu.
Bài tập 1, ý b không yêu cầu
HS làm.
Mục 2. Lâm nghiệp; phần b.
Tài nguyên rừng của nước ta
vốn giàu có nhưng đã bị suy
thoái nhiều không dạy.
Mục 1: Các nhân tố tác động
tới tổ chức lãnh thổ nông
nghiệp ở nước ta không dạy.

Bài 36: Vấn đề PT KT-XH ở duyên
hải Nam Trung Bộ

Mục 1. Khái quát chung: Chỉ
dạy về phạm vi lãnh thổ, tên
tỉnh, VTĐL của vùng. Phần
khái quát còn lại không dạy.
Bài 34. Thực hành không yêu
cầu HS làm.
Mục 1. khái quát chung: Chỉ
dạy Phạm vi lãnh thổ, tên tỉnh,
VTĐL của vùng. Phần còn lại
không dạy.
Mục 1. khái quát chung: Chỉ
dạy Phạm vi lãnh thổ, tên tỉnh,
VTĐL của vùng. Phần còn lại
không dạy.


41

31

42
43
44
45

32

46
33
34

47
48
49

35
36
37

50
51
52

Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở
Tây Nguyên
Bài 38: Thực hành: So sánh cây CN
lâu năm và chăn nuôi giữa .....
Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo
chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Bài 40: Thực hành :Phân tích tình hình
PT công nghiệp ở Đông Nam Bộ
Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải
tạo tự nhiên ở ĐB S Cửu Long

Bài 42: Vấn đề PT kinh tế, an ninh
quốc phòng Biển Đông và các đảo,
quần đảo
Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm
Bài 44: Tìm hiểu địa lí tỉnh-thành phố
Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh-thành phố
(tiếp theo)
Ôn tập
Ôn tập (Tiếp)
Kiểm tra HK II

Mục 1. khái quát chung: Chỉ
dạy Phạm vi lãnh thổ, tên tỉnh,
thành phố, VTĐL của vùng.
Phần còn lại không dạy.

Mục 2. Các thế mạnh và hạn
chế của vùng không dạy.
Mục 1. Các bộ phận hợp thành
ĐBS Cửu Long. Chỉ dạy về
phạm vi lãnh thổ, tên tỉnh,
thành phố, VTĐL của vùng.
Phần khái quát còn lại không
dạy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×