Tải bản đầy đủ

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mậu Duệ, ngày tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
Họ và tên: Dương Minh Tiến.
Sinh ngày: 13 tháng 05 năm 1989. Giới tính: Nam
Quê quán: Đồng Văn – Đồng Văn – Hà Giang.
Trú quán: Tổ 6 TT Đồng Văn – Huyệ Đồng Văn – Tỉnh Hà Giang.
Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duệ - Yên Minh - Hà Giang.
Chức vụ hiện nay: Giáo viên.
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm – Sư phạm Toán.
Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Cử nhân.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

* Công tác chuyên môn:
- Năm học 2014 – 2015 Tôi được chuyên môn nhà trường phân công giảng dạy
bộ môn Toán lớp 11B1,2,3,4. Bản thân tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy chế
chuyên môn, ra vào lớp đúng giờ , soạn giảng đầy đủ theo đúng phân phối chương
trình, không dạy dồn, dạy ép cắt xén chương trình hoàn thành chuyên môn theo đúng
thời gian quy định, hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng thời gian quy
định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hồ sơ vẫn còn những sai sót như nhập điểm
vào phần mềm quản lí, hồ sơ một số chỗ vẫn còn sửa chữa. Bản thân tự nâng cao
nghiệp vụ chuyên môn của mình thông qua các hình thức như: Đi thăm lớp dự giờ ,
đọc tài liệu tham khảo, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng bài, từng đối
tượng học sinh.
* Công tác đoàn thể: Luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của Công đoàn
trường, đóng công đoàn phí đầy đủ; tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, hoạt
động của Đoàn trường đề ra trong năm học vừa qua.
* Giảng dạy:
Trong công tác giảng dạy tôi luôn nhiệt tình, quan tâm đến từng đối tượng học
sinh để đề ra phương pháp giảng dạy phù hợp.
Lên lớp đúng giờ, chấp hành tốt nội quy quy chế chuyên môn nhà trường.
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
* Công tác chuyên môn:
- Kết quả giảng dạy năm học 2014– 2015 đạt được như sau:
- Môn Toán khối 11 Tổng số126 học sinh:
+ Giỏi 01 HS=0,79%; ; Khá 22HS=17,46%; TB 53HS= 42,06%;
Yếu 45= 35,71%; Kém 05 = 3,97%.
1


* Công tác công đoàn,:
- Lµ thành viên Công đoàn nhà trường, tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt
động do công đoàn phát động :Tham gia mít tinh chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
8/3/2015, trong những dịp lễ tết, và các hoạt động khác …
- Tham gia thăm hỏi đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau và thăm
viếng gia đình đồng nghiệp có tang gia do công đoàn nhà trường phát động.
- Luôn đóng góp đầy đủ công đoàn phí, ủng hộ các đợt do công đoàn ngành
phát động.
* Công tác Đoàn, Đảng:
- Tôi luôn tham gia nhiệt tình các hoạt động và công việc của Đoàn thanh niên
như:
+ Tham gia công tác chuẩn bị cho đại hội đoàn trường.
+ Tham gia công tác chuẩn bị chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.


* Công tác khác: Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được nhà trường giao.
* Thành tích đạt được trong năm học : Lao động tiên tiến
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
Năm

Danh hiệu thi
đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ
thưởng
quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC
NHẬN, ĐỀ NGHỊ

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Vũ Quốc Sơn

Dương Minh Tiến
2


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×