Tải bản đầy đủ

KH BDTX 2017 2018 thiên

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mậu Duệ, ngày 10 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017 - 2018
Họ và tên : Nguyễn Thị Thiên
Chức vụ : Giáo viên
Nhiệm vụ: Giảng dạy môn Ngữ văn Khối 11, khối 12
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn
Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duệ
Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ
thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học
phổ thông; Công văn 959/ NGCBQLCSGD-NG ngày 30/9/2015 của Cục Nhà giáo và
Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số lưu ý trong

công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên;
Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT về việc
ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ kế hoạch số 607/KH-SGDĐT ngày 07/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào
tạo Hà Giang về bồi dưỡng thường xuyên GV và CBQL năm học 2017-2018.
Tôi xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017 - 2018
như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng
lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng
cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của giáo viên; năng lực
tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình.
3.Bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
của ngành giáo dục.

1


4. Bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo
viên, mục tiêu tự học, tích luỹ chuyên môn nghề nghiệp.
II. NGUYÊN TẮC.
1. Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy
chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề khó khăn trong
thực tiễn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải.
3. Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự
học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.
4. Về phía nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho giáo viên khi bồi dưỡng.
5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết
quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học.
III. NHIỆM VỤ.
1. Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt;
nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
2. Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của BGH nhà trường.
3. Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, BGH nhà trường, kết quả thực hiện kế hoạch
BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào
quá trình thực hiện nhiệm vụ.


IV. Nội dung, thời lượng BDTX.
1. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ năm học
- Nội dung bồi dưỡng:
Một số vấn đề chung về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển
năng lực học sinh;
Quy trình, kỹ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắn
nghiệm khách quan;
Thực hành xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắn nghiệm
khách quan;
Hướng dẫn triển khai tổ chức biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi
kiểm tra, đánh giá trên mạng ở các đơn vị;
Những vẫn đề chung về phương pháp và kỹ thuật tổ chức hoạt động học theo
nhóm và tự học; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vận dụng kiến thức vào
thực tiễn của học sinh;
Thực hành áp dụng tiêu chí đánh giá bài học và tổ chức hoạt động học/trải
nghiệm sáng tạo của học sinh đối với các nội dung dạy học cụ thể theo môn học;
2


Thực hành xây dựng và thực hiện tiến trình dạy học và xây dựng câu hỏi kiểm
tra, đánh giá theo các phương pháp và dạy học tích cực.
Những nội dung tập huấn cho từng cấp học trong hè 2017 và năm học 2017 –
2018.
- Hình thức, thời gian tổ chức:
+ BDTX bằng tự học kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ
tại tổ chuyên môn, của nhà trường.
+ BDTX thông qua các đợt sinh hoạt, tập huấn về chính trị do Ban Tuyên giáo
tổ chức.
+ BDTX thông qua các đợt tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức.
+ Thời gian: Từ tháng 8/2017 đến tháng 5/2018.
1.2 Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/ năm học
- Nội dung bồi dưỡng:
* Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị;
Những lý luận cơ bản và những điểm mới trong nghị quyết Hội nghị lần thứ 4
và lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);
Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017;
Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn
biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ;
Chương trình số 147-CTr/TU ngày 24/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
thực hiện Kết luận số 94-KL/YU, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
khóa XI về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục
quốc dân;
Những vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương và các nghị quyết,
chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương về phát triển kinh tế - xã
hội.
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Tập huấn giáo viên giảng dạy bộ môn GD QPAN
Các nội dung khác sẽ tiếp tục triển khai trong năm học.
- Hình thức, thời gian tổ chức:
+ BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
+ Thời gian: Tháng 9/2017.
2. Khối kiến thức tự chọn. 60 tiết /năm học
2.1 Nội dung bồi dưỡng 3
3


- Căn cứ thông tư 30/2011/TT-BGĐT ngày 08/08/2011.
V. Kế hoạch cụ thể.
1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1 ( 30 tiết /năm học)
STT
1

Nội dung bồi dưỡng
Một số vấn đề chung về đổi mới kiểm tra, đánh giá
theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Số tiết

Hình thức
bồi dưỡng

Thời
gian

5 Tiết

Tập chung

5 tiết

Tập chung

5 tiết

Tập chung

5 tiết

Tập chung

5 tiết

Tập chung

5 tiết

Tập chung

Số tiết

Hình thức
bồi dưỡng

Thời
gian

10

Tập trung

Tháng 8

Tháng
9

Quy trình, kỹ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và
2

chuẩn hóa câu hỏi trắn nghiệm khách quan.
Thực hành xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn

Tháng
9

hóa câu hỏi trắn nghiệm khách quan.
Hướng dẫn triển khai tổ chức biên soạn, quản lý và sử
3

dụng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá trên mạng
ở các đơn vị

Tháng
9

Những vẫn đề chung về phương pháp và kỹ thuật tổ
4

chức hoạt động học theo nhóm và tự học; tổ chức hoạt
động trải nghiệm sáng tạo và vận dụng kiến thức vào

Tháng
9

thực tiễn của học sinh
Thực hành áp dụng tiêu chí đánh giá bài học và tổ
5

chức hoạt động học/trải nghiệm sáng tạo của học sinh
đối với các nội dung dạy học cụ thể theo môn học
Thực hành xây dựng và thực hiện tiến trình dạy học

6

và xây dựng câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo các
phương pháp và dạy học tích cực

Tháng
10
Tháng
10

1.2 Nội dung bồi dưỡng 2 ( 30 tiết /năm học)
STT
1

Nội dung bồi dưỡng
Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị:
Những lý luận cơ bản và những điểm mới trong nghị
quyết Hội nghị lần thứ 4 và lần thứ 5 Ban chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XII);
Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng
đầu năm 2017;
Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống

4

Tháng 9


suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự
diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ;
Chương trình số 147-CTr/TU ngày 24/9/2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 94KL/YU, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận
chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Những vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa
2

phương và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch
hành động của đảng bộ địa phương về phát triển kinh

10

Tập trung

10

Tập trung

Tháng 10

tế - xã hội.
3

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng
dạy.

Tháng
10, 11

2. Khối kiến thức tự chọn ( 60 tiết)
* Nội dung bồi dưỡng 3:
Yêu cầu
chuẩn
nghề
nghiệp
cần bồi
dưỡng

Mã Mô
đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi
dưỡng

Thời gian học
Thời tập trung (tiết)
gian tự
học

Thực
(tiết) thuyết hành

Giáo dục học sinh THPT cá biệt:
1. Phương pháp thu thập thông tin
I. Nâng
về HS cá biệt
cao năng
Sử dụng được các
lực hiểu
phương pháp dạy
THPT
3
2.
Phương
pháp
giáo
dục
HS

biết về đối
học, giáo dục học
biệt
tượng
sinh THPT cá biệt
giáo dục
3. Phương pháp đánh giá kết quả
rèn luyện của HS cá biệt

II. Tăng
cường
năng lực
dạy học

Phương pháp dạy học tích cực:
Vận dụng được
1. Dạy học tích cực
các kĩ thuật dạy
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy
THPT 18
học tích cực và các
học tích cực
phương pháp dạy
3. Sử dụng các phương pháp, kĩhọc tích cực
thuật dạy học tích cực

5

10

2

3

10

2

3


Kiểm tra đánh giá kết quả học
tập của học sinh:

III. Tăng
cường
1. Vai trò của kiểm tra đánh giá
Phân biệt và thực
năng lực
hiện được các
kiểm tra,
2. Các phương pháp kiểm tra đánhphương pháp kiểm
đánh giá THPT 23 giá kết quả học tập của học sinh
tra đánh giá kết
kết
quả
quả học tập của
học
tập
3. Thực hiện các phương pháp học sinh
của học
kiểm tra đánh giá kết quả học tập
sinh
của học sinh

10

2

3

Lập kế hoạch công tác chủ
nhiệm:
XI.Tăng
1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ
cường
Có kĩ năng lập kế
nhiệm lớp
năng lực
THPT 31
hoạch công tác
làm công
2. Mục tiêu, nội dung công tác giáochủ nhiệm
tác
chủ
viên chủ nhiệm ở trường THPT
nhiệm

15

3. Lập kế hoạch công tác chủ
nhiệm

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi trong năm học
2017 – 2018./.
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Hoàng Văn Tưởng

Nguyễn Thị Thiên

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×