Tải bản đầy đủ

Kế hoạch hội thi

TỈNH ĐOÀN HÀ GIANG
BCH ĐOÀN HUYỆN YÊN MINH
***
Số: 13 - KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Yên Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi
phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học năm 2017
Căn cứ Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Hà
Giang về việc Triển khai một số nội dung hoạt động trong tâm về phòng chống tác
hại thuốc lá tỉnh Hà Giang năm 2017;
Nhằm truyền truyền nâng cao nhận thức về PCTH thuốc lá tới mọi người
dân, đặc biệt là thanh thiếu niên trong các trường học, BCH Đoàn huyện Yên
Minh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi PCTH thuốc lá
trong trường học năm 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức, giáo viên và

học sinh tại các trường học về tác hại của thuốc lá, lợi ích của xây dựng môi
trường không khói thuốc.
2. Tạo động lực thúc đẩy cộng đồng quan tâm và cùng thực thi nghiêm
Luật PCTH thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc tại huyện Yên
Minh.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2017.
2. Địa điểm: Nhà đa năng trường PTDT Nội trú THCS&THPT Yên Minh
3. Thành phần: Hội thi gồm 10 đội thi, là học sinh của 10 trường học:
THPT Yên Minh, THPT Mậu Duệ, Trung tâm GDNN – GDTX, PTDT Nội trú
THCS&THPT Yên Minh, THCS Thị trấn Yên Minh, THCS Đông Minh,
PTDTBT THCS Sủng Thài, PTDTBT THCS Lao Và Chải, THCS Hữu Vinh,
PTDTBT THCS Mậu Duệ.
III. NỘI DUNG
1. Đối tượng dự thi:
- 100% đối tượng dự thi là học sinh của 10 trường tham dự hội thi.
2. Hình thức và nội dung thi:
2.1. Hình thức thi:
- Cuộc thi gồm 10 đội thi, mỗi trường sẽ lựa chọn lập thành 01 đội thi, mỗi
đội gồm có 06 thành viên tổ chức thi công khai trên diễn đàn sân khấu có đông


đảo khán giả xem, cổ vũ.
- Mỗi đội thi đều lần lượt thi đủ 03 phần thi gồm:
+ Phần 01: Chào hỏi – tài năng
* Đội thi sẽ thể hiện năng khiếu tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá
của đội qua các hình thức sân khấu hóa như: Hát, múa, kể chuyện, kịch,…
* Thời gian tối đa cho mỗi đội là 7 phút
* Tổng điểm cao nhất cho phần thi là 100 điểm
+ Phần 02: Thi kiến thức (gồm 10 câu hỏi)
* Bằng hình thức thi trắc nghiệm các đội lựa chọn phương án trả lời
* Đội trả lời đúng cộng 10 điểm, trả lời sai trừ 5 điểm
+ Phần 03: Thi hùng biện
* Bốc thăm câu hỏi và mỗi đội cử một đại diện trả lời câu hỏi
* Thời gian thảo luận trong đội sau khi bốc câu hỏi: 02 phút
* Thời gian hùng biện cho mỗi đội: 05 phút
* Tổng điểm cao nhất cho phần thi là 100 điểm
- Phần thi cho khán giả: Khán giả tham dự hội thi được tham gia phần thi
do ban tổ chức đưa ra, mỗi câu trả lời đúng sẽ được nhận 01 phần quà.
2.2. Nội dung thi:


- Kiến thức về PCTH thuốc lá: Tác hại của hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ
động; Gánh nặng bệnh tật và tổn thất kinh tế của việc sử dụng thuốc lá; Luật
phòng chống tác hại của thuốc lá và các quy định sử phạt vi phạm hành chính
trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; Lợi ích của việc thực hiện môi trường
không khói thuốc; Tiêu chí và các bước xây dựng trường học không khói thuốc.
- Ứng xử: xử trí các tình huống thường gặp trong truyền thông trực tiếp về
nhận thức; Kiến thức phòng chống tác hại thuốc lá; Thực hành các kỹ năng “Nói
không với thuốc lá”.
- Năng kiếu: thể hiện năng kiếu của đội thi bằng các hình thức sân khấu
hóa có gắn liền với nội dung tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá.
3. Phương pháp chấm thi, xếp loại giải thưởng:
- Ban giám khảo căn cứ vào biểu điểm, thang điểm và các hướng dẫn chấm
thi để thực hiện việc chấm thi và cho điểm công khai từng đội ở từng phần thi.
- Ban thư ký có trách nhiệm tập hợp kết quả thi của từng đội thi ở mỗi lần
thi và tổng hợp kết quả điểm thi cả 03 phần cho từng đội trình Hội đồng thi xem
xét, xếp loại giải thưởng.
- Trưởng ban tổ chức đề nghị người, hoặc cấp có thẩm quyền ra quyết định
xếp giải thành tích và mức thưởng cho tập thể, cá nhân.


4. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi:
A. Giải chính thức (giải tập thể):
+ 01 Giải nhất
+ 02 Giải nhì
+ 03 Giải ba
+ 04 Giải khuyến khích
B. Các giải phụ:
+ 03 giải thưởng cho khán giả
IV. KINH PHÍ
Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí do Quỹ PCTH của thuốc lá – Bộ Y tế cấp
cho Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thực hiện chương trình PCTH
thuốc lá tỉnh Hà Giang năm 2017.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Huyện đoàn Yên Minh
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi tuyên truyền viên giỏi PCTH thuốc lá
trong trường học năm 2017.
- Hỗ trợ về tài liệu, cung cấp bộ câu hỏi cho hội thi.
- Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo; xây dựng thể lệ, nội quy, bảng
điểm, nội dung chương trình.
2. 10 đơn vị trường học:
- Căn cứ kế hoạch này, đề nghị 04 BCH Đoàn trường: THPT Yên Minh,
THPT Mậu Duệ, Trung tâm GDNN – GDTX, PTDT Nội trú THCS&THPT Yên
Minh và 06 Liên đội: THCS Thị trấn Yên Minh, THCS Đông Minh, PTDTBT
THCS Sủng Thài, PTDTBT THCS Lao Và Chải, THCS Hữu Vinh, PTDTBT
THCS Mậu Duệ báo cáo Cấp ủy, BGH nhà trường thành lập đội tham gia hội thi
theo kế hoạch.
- Tổ chức tập luyện các nội dung tham gia theo kế hoạch.
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên giỏi PCTH thuốc lá
trong trường học năm 2017 của BCH Đoàn huyện Yên Minh. Đề nghị các đơn vị
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. BCH ĐOÀN HUYỆN YÊN MINH
- BCĐ PCTH thuốc lá huyện (B/c);
BÍ THƯ
- Phòng GD&ĐT;
- 04 Đoàn trường; 06 Liên đội;
- Lưu: VT.

(Đã ký)

Lương Thị Thu Hương
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×