Tải bản đầy đủ

hiệp đv

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

BÀI DỰ THI
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XV
NHIỆM KỲ 2012 - 2017

ĐƠN VỊ THAM GIA: CHI ĐOÀN ….
THUỘC: ĐOÀN TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

YÊN MINH, THÁNG 8/2013

BÀI DỰ THI


TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XV
NHIỆM KỲ 2012 – 2017
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ HIỆP
ĐƠN VỊ : CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
THUỘC: ĐOÀN TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ

2012 - 2017 là: Xây dựng lớp thanh niên ..........., có tri thức, sức khỏe, kỹ năng
xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học kỹ thuật; tạo bước chuyển biến
mới về chất lượng tổ chức Đoàn, nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh
niên, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên; chăm lo, bảo vệ lợi ích
chính đáng của thanh, thiếu nhi; phát huy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, phấn
đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra, đưa Hà
Giang phát triển nhanh, bền vững, sớm thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn.
Hãy điền vào những chỗ còn trống
a. Giàu lòng yêu nước, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
b. Có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật
c. Có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng
vì Hà Giang phát triển
d. Cả 3 câu trên.
Câu 2: Chỉ tiêu kết nạp Đoàn viên mới được Nghị quyết Đại hội Đoàn
tỉnh lần thứ XV thông qua là:
a. Kết nạp 40.000 đoàn viên
b. Kết nạp 50.000 đoàn viên
c. Kết nạp 60.000 đoàn viên
d. Kết nạp đoàn viên đạt tỷ lệ 35%/tổng số thanh niên
Câu 3: Tinh thần của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà
Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012-2017 là gì?
a. Đoàn kết- Tình nguyện- Xung kích- Sáng tạo
b. Đoàn kết- Đồng hành- Xung kích- Sáng tạo.
c. Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới
d. Đồng hành- Xung kích- Tình nguyện- Sáng tạo
Câu 4: Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2012 -2017 đã quyết định
triển khai phong trào hành động cách mạng là:
a. Phong trào “ 5 Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "
4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".
b. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo
vệ tổ quốc”


c. Phong trào “ 4 Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "
4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".
d. Phong trào “ 5 Xung kích phát triển kinh tế - xã hội" và " 4 đồng hành với
thanh niên lập thân, lập nghiệp".
Câu 5: Một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trong việc mở
rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt


Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị là:
a. Phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên trong
các tổ chức thanh niên; Nâng cao vị thế của tổ chức Hội LHTN Việt Nam, nâng
tầm ảnh hưởng của Hội Sinh viên tỉnh đối với sinh viên;
b. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong tập
hợp, đoàn kết thanh niên và tạo nguồn bổ xung lực lượng cho Đoàn với phương
châm “Ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức Hội”
c. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và chất lượng sinh hoạt chi hội,
CLB, tổ, đội nhóm mang tính thiết thực đối với thanh niên.
d. Cả 3 câu trên.
Câu 6: Một số giải pháp trong chương trình “Tích cực tham gia xây
dựng Đảng và chính quyền nhân dân” là:
a. Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Đảng
Cộng sản Việt Nam
b. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở
thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam".
c. Chủ động tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, đồng thời tham gia
đóng góp ý kiến xây dựng cấp ủy Đảng và đảng viên; tạo nguồn cán bộ cung cấp
cho Đảng.
d. Cả a,b,c đều đúng
Câu 7: Một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phụ trách Đội
TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là:
a Tiếp tục thực hiện kết luận của BCH Trung ương Đoàn (khoá VIII) về
“Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội
TNTP Hồ Chí Minh”.
b. Nâng cao chất lượng công tác nhi đồng và hoạt động thiếu nhi trên địa
bàn dân cư; tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội
đồng Đội các cấp và lực lượng phụ trách thiếu nhi, nhất là ở cơ sở.
c. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội giỏi chuyên môn, nghiệp
vụ.
d. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, chủ
động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, khai thác có hiệu quả các nguồn lực
để làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đặc biệt là thiếu nhi
có hoàn cảnh khó khăn

CÂU HỎI TỰ LUẬN


Câu 8:
Mục tiêu tổng quát và phương hướng cơ bản để thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 là gì?
Mục tiêu, phương hướng cơ bản nhiệm kỳ 2012 – 2017.
* Mục tiêu:
Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, kiên định con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức
cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vì Hà Giang phát
triển, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa
học kỹ thuật; tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức Đoàn, nâng cao
sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên;
chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; phát huy tiềm năng to
lớn của tuổi trẻ, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh lần
thứ XV đề ra, đưa Hà Giang phát triển nhanh, bền vững, sớm thoát khỏi tỉnh đặc
biệt khó khăn, kém phát triển.
* Phương hướng:
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền,
giáo dục của Đoàn, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên, thực
hiện tốt vai trò Đoàn là người bạn thân thiết của thanh niên.
Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp
đoàn kết thanh niên, phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn trong xây dựng Hội
LHTN; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân
dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Triển khai thực hiện hiệu quả 2 phong trào “Xung kích phát triển kinh tế
xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Tăng cường các hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế; hướng dẫn, hỗ trợ
thanh niên tham gia hội nhập quốc tế có bản lĩnh, văn hoá, đoàn kết, hữu nghị.
Câu 9:
Bạn hãy cho biết Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ
2012 - 2017 đã đề ra các Chương trình, Đề án, Dự án trọng tâm và chỉ tiêu cụ
thể nào?
- Kể tên các Chương trình, Đề án, Dự án trọng tâm và chỉ tiêu cụ thể.
* Chương trình, Đề án, Dự án trọng tâm:
- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tuổi trẻ Hà Giang chung tay xây dựng


nông thôn mới.
- Chương trình đoàn viên, thanh niên chống âm mưu "Diễn biến hòa
bình", phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ đường biên mốc giới.
- Đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn.
- Chương trình Thanh niên tham gia bảo tồn và phát triển Công viên địa
chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn gắn với du lịch.
- Chương trình thanh niên nói không với tái mù chữ, tảo hôn và kết hôn
cận huyết.
- Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới.
* Chỉ tiêu cụ thể
- Hàng năm 90% trở lên đoàn viên, thanh niên được học tập, tiếp thu các
nội dung tuyên truyền của Đoàn. 100% cơ sở đoàn triển khai thực hiện có hiệu
quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Trong tham gia xây dựng nông thôn mới: Hàng năm đoàn các xã thuộc
điểm chỉ đạo của tỉnh và huyện trong xây dựng nông thôn mới có từ 05 phần
việc, đoàn các xã khác có từ 03 phần việc, đoàn khối công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang mỗi năm có từ 02 phần việc xây dựng nông thôn mới.
- 100% các xã, thị trấn biên giới thành lập được đội thanh niên tình
nguyện bảo vệ đường biên, mốc giới. Mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn duy trì việc
đảm nhận giúp đỡ ít nhất 50% trở lên thanh niên chậm tiến tại địa phương.
- Hàng năm 100% đoàn các cấp trong tỉnh có công trình hoặc phần việc
thanh niên.
- Phối hợp với ngành chức năng tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 90.000
thanh niên, vận động 60.000 thanh niên học nghề; giới thiệu việc làm cho
30.000 thanh niên. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho tổ
chức đoàn quản lý vốn ủy thác với tổng dư nợ đến cuối nhiệm kỳ từ 500 tỷ đồng
trở lên. Tỷ lệ nợ quá hạn không quá 2%.
- Kết nạp trên 40.000 đoàn viên mới, giới thiệu trên 15.000 đoàn viên ưu
tú cho Đảng xem xét kết nạp.
- 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng
nghiệp vụ; Trên 95 % Đoàn cơ sở đạt khá trở lên, không có đoàn cơ sở yếu kém.
- 100% đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên,
85% đoàn viên trở lên hàng năm được xếp loại khá và xuất sắc, giảm tỷ lệ đoàn
viên yếu kém xuống dưới 2%.
-Tập hợp trên 80% thanh niên vào các hoạt động của Đoàn, Hội.
- Hàng năm 75% trở lên số liên đội đạt danh hiệu liên đội mạnh.
Hiện các Chương trình, Đề án, Dự án trọng tâm đã và đang triển khai như
thế nào?
Hiện các chương trình, đề án, dự án đã và đang được triển khai rộng khắp


tuy nhiên theo bản thân tôi nhận thấy chưa có những công trình có quy mô lớn
mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ. Các mô hình trong thực hiện hai phong trào chưa
khẳng định rõ vai trò của Đoàn, đặc biệt các mô hình thanh niên tham gia phát
triển kinh tế. Phong trào thanh niên tình nguyện niên tham gia bảo tồn và phát
triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn gắn với du lịch.
Phong trào thanh niên tuy đã có bước phát triển mới, tuy nhiên có lúc, có nơi
phong trào chưa bền vững, Việc triển khai hoạt động đoàn ở vùng sâu vùng xa
còn hạn chế, một số nơi chưa chủ động làm tốt .Hoạt động hè trên địa bàn dân
cư chưa đồng đều giữa các vùng.
-Thực hiện Chương trình, Đề án, Dự án trọng tâm của Tỉnh Đoàn, tổ chức
Đoàn tại địa phương nơi bạn đang sinh sống hoặc công tác đã triển khai như thế
nào? Hiệu quả ra sao?
Thực hiện Chương trình, Đề án, Dự án trọng tâm của Tỉnh Đoàn, tổ chức Đoàn
tại địa phương nơi tôi đang sinh sống hoặc công tác đã triển khai đến rộng khắp
Một số nơi, tổ chức Đoàn thiếu chủ động trong tham mưu, đề xuất với cấp
uỷ đảng, chính quyền về công tác thanh niên, chưa tính đến yếu tố riêng của địa
phương, đơn vị trong quá trình triển khai các hoạt động đoàn, đôi khi dập khuôn
máy móc trong việc triển khai văn bản của cấp trên
Câu 10:
Với những nội dung, chương trình công tác được Đại hội Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh Tỉnh Hà Giang lần thứ XV nhiệm kỳ 2012 -2017 thông qua; bạn hãy
hiến kế cho tổ chức Đoàn những sáng kiến, những giải pháp được coi là sáng
tạo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh chung của tuổi trẻ tỉnh nhà qua đó có
thể bộc lộ được những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và giúp tổ
chức Đoàn các cấp có những định hướng cho các hoạt động về sau.
Giải pháp:
- Phải cương quyết, Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc triển khai
thực hiện các đề án chương trình.
-Tăng cường các hoạt động “Hướng về cơ sở, đầu tư cho cơ sở”, đổi mới
công tác thi đua khen thưởng của Đoàn, kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm, nhân
rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các đối tượng lĩnh vực công tác.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt, dự báo tình hình để tập
trung nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo; thường xuyên đúc kết thực tiễn.
- Việc triển khai hoạt động đoàn ở vùng sâu vùng xa cần phải sát sao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×