Tải bản đầy đủ

Giấy mời bốc thăm HT

TỈNH ĐOÀN HÀ GIANG
BCH ĐOÀN HUYỆN YÊN MINH
***
Số:
- GM/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Yên Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017

GIẤY MỜI
Họp triển khai, bốc thăm một số nội dung Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi
phòng chống tác hại thuốc lá" trong học sinh trên địa bàn huyện Yên Minh
năm 2017
----------Kính gửi:

- BCH 04 Đoàn trường: THPT Yên Minh, THPT Mậu Duệ,
Trung tâm GDNN – GDTX, PTDT Nội trú THCS&THPT Yên
Minh;
- Tổng phụ trách 06 Liên đội: THCS Thị trấn Yên Minh,
THCS Đông Minh, PTDTBT THCS Sủng Thài, PTDTBT
THCS Lao Và Chải, THCS Hữu Vinh, PTDTBT THCS Mậu

Duệ.

Căn cứ Kế hoạch số: 13 – KH/ĐTN ngày 25/10/2017 của BCH Đoàn
huyện Yên Minh về việc Tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi phòng chống
tác hại thuốc lá" trong học sinh trên địa bàn huyện Yên Minh năm 2017.
Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Minh trân trọng kính mời các đồng chí
Tổng phụ trách Đội.
1/ Nội dung: Họp triển khai, bốc thăm một số nội dung Hội thi "Tuyên
truyền viên giỏi phòng chống tác hại thuốc lá" trong học sinh trên địa bàn huyện
Yên Minh năm 2017
2/ Địa điểm: Huyện đoàn Yên Minh
3/ Thời gian: 9h 00′, ngày 06/11/2017 (Thứ 2).
Rất mong sự có mặt của đồng chí./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (Mời dự);

PHÓ BÍ THƯ

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

- Lưu

(Đã ký)
Phạm Thị Vân
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×