Tải bản đầy đủ

địa lí ngành trồng trọt

Chào mừng quý thầy cô cùng các trò yêu quý!


Tiết 31

BÀI 28: ĐỊA LÍ NGÀNH TRỒNG TRỌT


NỘI DUNG

I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH TRỒNG TRỌT
II. CÂY LƯƠNG THỰC
 1. Vai trò
 2. Các cây lương thực chính
 3. Các cây lương thực khác
III. CÂY CÔNG NGHIỆP
 1. Vai trò và đặc điểm
 2. Các cây công nghiệp chủ yếu
IV. NGÀNH TRỒNG RỪNG
 1. Vai trò của rừng
 2. Tình hình trồng rừngI. Vai trò ngành trồng trọt
NỘI DUNGCHUẨN BỊ Ở NHÀ:
ĐÃ
ẨM
PH
N
SẢ
Y

H
CÁC NHÓM LÊN TRÌN

I.
I. VAI
VAI TRÒ
TRÒ CỦA
CỦA NGÀNH
NGÀNH
TRỒNG
TRỒNG TRỌT
TRỌT


II.
II. CÂY
CÂY LƯƠNG
LƯƠNG THỰC
THỰC
1.
1. Vai
Vai trò
trò
2.
2. Các
Các cây
cây lương
lương thực
thực chính
chính
3.
3. Các
Các cây
cây lương
lương thực
thực khác
khác
III.
III. CÂY
CÂY CÔNG
CÔNG NGHIỆP
NGHIỆP
1.
1. Vai
Vai trò
trò và
và đặc
đặc điểm
điểm
2.
2. Các
Các cây
cây công
công nghiệp
nghiệp chủ
chủ
yếu
yếu

IV.
IV. NGÀNH
NGÀNH TRỒNG
TRỒNG RỪNG
RỪNG
1.
1. Vai
Vai trò
trò của
của rừng
rừng
2.
2. Tình
Tình hình
hình trồng
trồng rừng
rừng

1.Nhóm 1, 4: cây lương thực
2.Nhóm 2, 5: Cây cồng nghiệp
3.Nhóm 3, 6: Ngành trồng rừng


II. Cây lương thực


- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người


- Cung cấp thức ăn cho gia súc
- Là nền tảng để phát triển ngành chăn nuôi


- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công chế
biến lương thực thực phẩm


Dựa
Dựa vào
vào biểu
biểu đồ
đồ trên
trên hãy
hãy nhận
nhận xét
xét sản
sản lượng
lượng và
và diện
diện tích
tích thu
thu hoạch
hoạch lúa
lúa gạo
gạo toàn
toàn cầu
cầu năm
năm 2006
2006 -- 2015
2015

-- Sản
Sản lượng
lượng lúa
lúa gạo
gạo và
và diện
diện tích
tích thu
thu hoạch
hoạch liên
liên tục
tục tăng
tăngDựa vào lược đồ dưới đây, hãy cho biết sự phân bố các cây lúa gạo trên thế giới?

TRUNG QUỐC

ẤN ĐỘ

VIỆT NAM

THÁI LAN

IN–ĐÔ–NÊ–XI-A


Dựa vào lược đồ dưới đây, hãy cho biết sự phân bố cây lúa mì trên thế giới?

LB.NGA

CAN-NA-ĐA

PHÁP
TRUNG QUỐC
HOA KÌ

ẤN
ẤN ĐỘ
ĐỘ

OX-TRAY-LI-A


Dựa vào lược đồ dưới đây, hãy cho biết sự phân bố cây Ngô trên thế giới?

PHÁP
TRUNG QUỐC
HOA KÌ

MÊ HI CO

BRAXIN


NỘI DUNGI.
I. VAI
VAI TRÒ
TRÒ CỦA
CỦA NGÀNH
NGÀNH TRỒNG
TRỒNG

3. Các cây lương thực khác

TRỌT
TRỌT
II.
II. CÂY
CÂY LƯƠNG
LƯƠNG THỰC
THỰC

Gồm: đại mạch, khoai tây, sắn, kê,….

1.
1. Vai
Vai trò
trò
2.
2. Các
Các cây
cây lương
lương thực
thực chính
chính
3.
3. Các
Các cây
cây lương
lương thực
thực khác
khác
III.
III. CÂY
CÂY CÔNG
CÔNG NGHIỆP
NGHIỆP
1.
1. Vai
Vai trò
trò và
và đặc
đặc điểm
điểm
2.
2. Các
Các cây
cây công
công nghiệp
nghiệp chủ
chủ yếu
yếu
IV.
IV. NGÀNH
NGÀNH TRỒNG
TRỒNG RỪNG
RỪNG
1.
1. Vai
Vai trò
trò của
của rừng
rừng
2.
2. Tình
Tình hình
hình trồng
trồng rừng
rừng

Khoai
Khoai lang
lang


NỘI DUNGI.
I. VAI
VAI TRÒ
TRÒ CỦA
CỦA NGÀNH
NGÀNH TRỒNG
TRỒNG
TRỌT
TRỌT
III. CÂY CÔNG NGHIỆP
1. Vai trò và đặc điểm

II.
II. CÂY
CÂY LƯƠNG
LƯƠNG THỰC
THỰC
1.
1. Vai
Vai trò
trò
2.
2. Các
Các cây
cây lương
lương thực
thực chính
chính
3.
3. Các
Các cây
cây lương
lương thực
thực khác
khác
III.
III. CÂY
CÂY CÔNG
CÔNG NGHIỆP
NGHIỆP

- Vai trò:
+ Cung cấp nguyên liệu cho CN chế biến
+ Tận dụng đất, khắc phục tính mùa vụ

1.
1. Vai
Vai trò
trò và
và đặc
đặc điểm
điểm
2.
2. Các
Các cây
cây công
công nghiệp
nghiệp chủ
chủ yếu
yếu
IV.
IV. NGÀNH
NGÀNH TRỒNG
TRỒNG RỪNG
RỪNG

+ Bảo vệ môi trường
+ Phục vụ xuất khẩu

1.
1. Vai
Vai trò
trò của
của rừng
rừng
2.
2. Tình
Tình hình
hình trồng
trồng rừng
rừng

- Đặc điểm:
+ Ưa nhiệt, ẩm, cần đất thích hợp
+ Cần nhiều lao động có kinh nghiệm và kỹ thuật
NỘI DUNG2. Các cây công nghiệp chủ yếu
I.
I. VAI
VAI TRÒ
TRÒ CỦA
CỦA NGÀNH
NGÀNH TRỒNG
TRỒNG
TRỌT
TRỌT
II.
II. CÂY
CÂY LƯƠNG
LƯƠNG THỰC
THỰC

Mía

1.
1. Vai
Vai trò
trò

Cây lấy đường

2.
2. Các
Các cây
cây lương
lương thực
thực chính
chính

Củ cải đường

3.
3. Các
Các cây
cây lương
lương thực
thực khác
khác
III.
III. CÂY
CÂY CÔNG
CÔNG NGHIỆP
NGHIỆP

Cây lấy sợi

1.
1. Vai
Vai trò
trò và
và đặc
đặc điểm
điểm

Cây bông

2.
2. Các
Các cây
cây công
công nghiệp
nghiệp chủ
chủ yếu
yếu
IV.
IV. NGÀNH
NGÀNH TRỒNG
TRỒNG RỪNG
RỪNG
1.
1. Vai
Vai trò
trò của
của rừng
rừng

CÂY
CÂY CÔNG
CÔNG
NGHIỆP
NGHIỆP

Cây lấy dầu

2.
2. Tình
Tình hình
hình trồng
trồng rừng
rừng

Cây đậu tương

Chè
Cây cho chất kích thích
Cà phê

Cây lấy nhựa

Cao su


Mía và củ cải đường


Cây bông


Cây lanh


Cây đậu tương


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×