Tải bản đầy đủ

danh gia thang 11

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MINH
CB TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỰ ĐÁNH GIÁ
Kết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 12 năm 2013

Phần I
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I. ĐÁNH GIÁ TRÊN TỪNG MẶT
Căn cứ kết quả thực hiện, tiến hành đánh giá trung thực về mức độ đạt được
đối với từng nội dung, giải pháp cụ thể đã đăng ký với Chi bộ/Cơ quan/Đơn vị đã
được xây dựng trong kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của bản thân trên
4 mặt:
1. Về phẩm chất, tư tưởng chính trị
- Bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
- Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của
Đảng; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,

đạo đức, lối sống.
- Luôn an tâm công tác, tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức,
chuyên môn nghiệp vụ.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, trung thực, khách quan.
- Tác phong đúng mực, quan hệ quần chúng tốt, phục vụ nhân dân tận tình.
2. Về đạo đức, lối sống
- Luôn thực hiện tốt tinh thần tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực. Tham gia tốt việc tiếp tục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”.
- Giữ gì tốt sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh. Có lối sống lành mạnh, tác phong đúng mực, luôn hòa nhã với
bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp.
- Luôn giữ gìn phẩm chất của người giáo viên. Sống khiêm tốn, thật thà,
trung thực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tiêu cực.
- Không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn chấp hành tốt nội quy và quy chế
cơ quan, quy chế chuyên môn.
- Việc giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, chống quan liêu tham nhũng,
lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.
1


- Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật,
tinh thần phê và tự phê bình giữ gìn đoàn kết trong cơ quan.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Ý thức đoàn kết, thái độ cư xử phục
vụ nhân dân đúng mực. Tôi luôn chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi
cư trú.
3. Về ý thức trách nhiệm đối với công việc:
- Tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Về công tác chuyên môn:
+ Được nhà trường phân công giảng dạy môn Địa lí khối 11 và lớp 10 C3 ,
10 C2 và 10 C4. Đồng thời tôi còn được phân công chủ nhiệm lớp 11 B2 và giảng
dạy Lâm sinh lớp 11 B3. Tôi đã hoàn hành tốt công việc được giao.
+Việc thực hiện quy chế chuyên môn tôi đã hoàn thành tốt công việc: soạn
giảng, lên lớp đúng thời gian quy định, đảm bảo đúng nội dung và tiến độ chương
trình.
+ Đối với lớp chủ nhiệm tôi đã sát sao đôn đốc các em trong việc thực hiện
nội quy quy chế của trường, lớp. Đồng thời cho các em học tập quy chế thi và kiểm
tra đảm bảo kì thi diễn ra nghiêm túc.
+ Thực hiện đầy đủ, tiến độ các loại hồ sơ chuyên môn theo yêu cầu.


+ Thực hiện công tác chấm chữa bài kiểm tra đúng thời gian quy định.
+ Thực hiện công tác sơ kết học kì I đánh giá đúng thực chất lực học và ý
thức của các em. Tôi đã có những hình thức tuyên dương những học sinh có thành
tích cao trong học tập.
- Công tác Công đoàn:
+ Lµ thành viên công đoàn nhà trường, tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt
động do công đoàn ngành phát động.
+ Tôi tham gia ủng hộ các khoản phí công đoàn, quyên góp ủng hộ các đợt
do công đoàn ngành phát động.
- Về các công tác khác:
+ Là một Đoàn viên tôi luôn nhiệt tình tham gia đầy đủ các hoạt động và
công việc của Đoàn thanh niên, góp phần vào việc xây dựng tập thể đoàn kết,
vững mạnh.
4. Về quan hệ, ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp:
- Luôn có mối quan hệ hoà nhã, đúng mực. Giữ gìn khối đại đoàn kết nội bộ
cơ quan và nơi cư trú.
- Có lối sống giản dị, trung thực, đoàn kết thân ái với bạn bè đồng chí, đồng
nghiệp.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Kết quả đạt được:
2


Qua thời gian thực hiện việc tu dưỡng rèn luyện, nêu gương trong học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bản thân tôi đã đạt được những kết quả
như sau:
* Công việc được giao:
- Hoàn thành tốt công việc được giao.
* Công tác chuyên môn:
- Bản thân tự nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình thông qua các hình
thức như: Đi dự giờ thăm lớp, đọc tài liệu tham khảo, cập nhập công nghệ thông tin
trong giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng chương, từng bài,
từng đối tượng học sinh.
- Với nhiệm vụ là giáo viên chủ nhiệm tôi luôn quan tâm đến từng học sinh
động viên giúp đỡ kịp thời, duy trì nề nếp và sĩ số lớp. Với những em học sinh hay
mắc lỗi tôi đã có những hình thức kỉ luật phù hợp và tuyên dương kịp thời những
học sinh đạt thành tích cao.
2. Những việc cần tiếp tục:
- Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của các
cấp.
- Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, thực hiện báo cáo với cấp trên
chính xác, kịp thời.
3. Những tồn tại cần khắc phục:
- Cần nghiêm khắc hơn nữa trong việc giải quyết công việc.
- Nghiêm khắc hơn với công tác phê và tự phê bình.

Phần II
ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỚI CHI BỘ TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
Mậu Duệ, ngày 28 tháng 12 năm 2013
NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ

Nguyễn Thị Hà

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×