Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG cá NHÂN năm 017

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MINH
Chi bộ Trường THPT Mậu Duệ
*

Mậu Duệ, ngày 03 tháng 03 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
Hành động cá nhân năm 2017
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên, trường THPT Mậu Duệ.
- Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-TU ban hành ngày 21 tháng 02 năm 2017 của
tỉnh ủy Hà Giang về việc xây dựng chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ
chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và
chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức,
viên chức trong Hệ thống chính trị Tỉnh Hà Giang.
- Căn cứ kế hoạch số 01/CT-CB về chương trình công tác trọng tâm của Chi
bộ trường THPT Mậu Duệ.
Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện nhiệm vụ được
giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm

2017 như sau:
I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những
biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ, trách nhiệm nêu
gương
1. Về tư tưởng chính trị:
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa
xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán
triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà
nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng.
- Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng,
của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự
nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào,
đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là
công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,...
- Luôn có tinh thần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị của cá nhân.
- Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao
trình chuyên môn, nghiệp vụ.
1


2. Về đạo đức, lối sống :
- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ
Chí Minh”. Có lối sống giản dị, đúng mực của một người giáo viên.
- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của đảng, quan hệ
gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong
gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành
Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu
hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
- Nói không chạy theo bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu
khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca
ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.
- Luôn quan tâm đến những khó khăn của đồng nghiệp, của học sinh và của
người dân tại nơi cư trú.
- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Không mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp
pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa


tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.
3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển
hóa" trong nội bộ
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Luôn trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trách nhiệm với công
việc được giao, luôn có động cơ phấn đấu đúng đắn, thực sự tiên phong, gương
mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.
- Luôn đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò tiền phong, gương
mẫu của người đảng viên trước những tư tưởng việc làm sai trái, đấu tranh phản
bác những tư tưởng của thế lực thù địch
4. Về trách nhiệm nêu gương:
- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì
lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tuỵ với công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri
thức khoa học, công nghệ hiện đại.

2


- Tham gia tích cực các hoạt động của trường, thực hiện nghiêm túc quy chế
chuyên môn, luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
- Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi
với làm, đã nói thì phải làm.
- Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn
sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy
ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
- Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để
thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức,
cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.
- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực
dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".
- Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực,
chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích;
khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.
- Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải,
bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình
với động cơ xấu.
- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều
động của tổ chức; thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy
chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội
quy, quy chế, quy định của địa phương.
- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết
điểm, hạn chế bản thân.
II. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm
1. Thực hiện nghiêm các tổ chức trong đảng
- Tiếp tục thực hiện học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đại hội trung ương 4
khóa XII .
- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những
điều đảng viên không được làm.
- Tiếp tục thực hiện việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức
chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè
phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.
2. Chú trọng việc thực hiện công tác dân chủ
3


- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi
với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện công tác phê và tự phê trước những biểu hiện tiêu cực, suy thoái
trong nội bộ.
3. Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng chuyên môn.
- Là người giáo viên giảng dạy cần thực hiện tốt các quy chế chuyên môn,
tham gia nhiệt tình các công tác chuyên môn, hoạt động của nhà trường.
- Thự hiện và châp hành nghiêm chỉnh các kế hoạch chuyên môn của BGH,
của tổ KHXH
- Chấp hành và thực hiện đúng việc kiểm tra giám sát của BGH, tổ chuyên
môn.
- Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn qua việc dự
giờ thăm lớp đồng nghiệp.
- Tăng cường việc đổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt trên trang trường học
kết nối.
- Tiếp tục việc đổi mới chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy theo
phương pháp dạy học tích cực.
III. Cam kết thực hiện.
Luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm với công
việc được giáo. Kiên định với chủ nghĩa Mác-Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh
Luôn có tinh thần đấu tranh ngăn chặn đầy lùi"tự diễn biến", tự chuyển hóa.
Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập tư tưởng, tác phong đạo đức Hồ Chí
Minh.
Thực hiện nghiêm túc các công việc được giao, không ngừng trau dồi kiến
thức đổi mới phương pháp chuyên môn.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Người xây dựng chương trình

T/M CHI BỘ

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
..................................................................
..................................................................
..................................................................
.
T/M.............

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×