Tải bản đầy đủ

Boi duong thuong xuyen

TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KH - BDTX

Mậu Duệ, ngày 01 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2014-2015

Họ và tên : Nguyễn Thị Thiên
Chức vụ : Giáo viên
Nhiệm vụ: Giảng dạy môn Ngữ văn khối 10 và khối 11.
Trình độ chuyên môn: Đại Học Sư Phạm Ngữ văn.
Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duệ – Mậu Duệ – Yên Minh – Tỉnh Hà
Giang.
- Thực hiện Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT;

- Thực hiện Công văn số 864/SGD&ĐT ngày 22/08/2014 của Sở GD&ĐT về việc
hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp trung học phổ thông.
- Tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2014 – 2015 như sau.
I. MỤC TIÊU:
- Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu
cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của giáo viên; năng lực tổ chức,
quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình.
- Bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của ngành
giáo dục
- Bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên, mục
tiêu tự học, tích luỹ chuyên môn nghề nghiệp.
II. NGUYÊN TẮC.
1. Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề khó khăn trong thực tiễn;
bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải.
3. Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự học cá nhân,
học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.
4. Về phía nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho giáo viên khi bồi dưỡng.
5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh
giá làm cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học.
III. NHIỆM VỤ.
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh
thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của BGH nhà trường.


- Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, BGH nhà trường, kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá
nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực
hiện nhiệm vụ.
IV. Nội dung, thời lượng BDTX.
1. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết / năm học
- Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà
nước và cơ quan quản lý giáo dục về bậc học, cấp học, nghành học mà mình đang đảm
nhiệm:
- Các vấn đề lý luận cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương
lần thứ tám, lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI.


1.2 Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết / năm học
- Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học.
- Kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
2. Khối kiến thức tự chọn. 60 tiết / năm học
2.1 Nội dung bồi dưỡng 3
- Căn cứ thông tư 30/2011/TT-BGĐT ngày 08/08/2011.
V. Kế hoạch cụ thể.
1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1 ( 30 tiết)
STT
1

1.1

1.2

1.3

2

3

Nội dung bồi dưỡng
Bồi dưỡng chính trị ( Các chỉ thị, Nghị quyết,
chủ trương đường lối của Đảng)
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội
nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung
ương( Khóa XI) về đổi mới toàn diện giáo dục và
đào tạo, đáp ứng công nghiệp hóa hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ chín Ban
chấp hành Trung ương( khóa XI) về xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Chỉ thị số 3008/CT-BDGĐT ngày 18/08/2014 của
Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường
xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 20142015; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
2014-2015 của Sở GD&ĐT.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm,
chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
Nắm vững và vận dụng sáng tạo các nội dung của
phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân
thiện ,học sinh tích cực” trong giảng dạy và giáo
dục.

Số tiết

Hình thức
bồi dưỡng

Thời
gian

5 Tiết

Tập chung

Tháng
7

5 tiết

Tập chung

Tháng
7

5 tiết

Tập chung

Tháng
7

5 tiết

Tập chung

Tháng
7

10 tiết

Tập chung

Tháng
7


1.2 Nội dung bồi dưỡng 2 ( 30 tiết)
STT
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2

Nội dung bồi dưỡng
Một số văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn của Bộ GD&ĐT,Sở GD & ĐT
Công văn Số: 4099/BGDĐT-GDTrH của Bộ
GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục Trung học năm học 2014-2015
Công văn, văn bản của Sở GD & ĐT về việc
hướng dẫn thực hiện công tác năm học 20142015.
Các văn bản khác có liên quan
Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn
Tài liệu về kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học
theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Bồi dưỡng, tập huấn về kiểm tra, đánh giá quá
trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực
học sinh.

2. Khối kiến thức tự chọn ( 60 tiết)
2.1 Nội dung bồi dưỡng 3
Yêu cầu
chuẩn
nghề
Mã Mô
Tên và nội dung mô đun
nghiệp
đun
cần bồi
dưỡng

Số tiết

Hình thức
bồi dưỡng

Thời
gian

5 Tiết

Tập chung

Tháng
8

3 tiết

Tập chung

Tháng
8

2 tiết

Tập chung

Tháng
8

10 tiết

Tập chung

Tháng
8

10 tiết

Tập chung

Tháng
8

Thời gian học tập
Thời
trung (tiết)
Mục tiêu bồi gian tự
dưỡng
học

Thực
(tiết) thuyết hành

Phân tích
I. Nâng
được các đặc
cao
Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh điểm tâm
năng lực
THPT
sinh cầu lí
hiểu biết
của học sinh
về đối
THPT 1 1. Khái quát về giai đoạn phát
triển của lứa tuổi học sinh THPT THPT để vận
tượng
dụng trong
giáo dục
2. Đặc điểm tâm sinh lí của học giảng dạy,
sinh THPT
giáo dục học
sinh
THPT Hoạt động học tập của học sinh Phân tích
2
được các đặc
THPT
điểm hoạt
1. Hoạt động học tập
động học tập
của học sinh
2. Đặc điểm hoạt động học tập của
THPT
học sinh THPT

5

5

5

10

5

5


Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường
THPT

Có kĩ năng
1. Vai trò, mục tiêu của hoạt động tổ chức các
THPT GDNGLL ở trường THPT
hoạt động
34 2. Nội dung tổ chức hoạt động
GDNGLL ở
trường
GDNGLL ở trường THPT
THPT
3. Phương pháp tổ chức hoạt động
GDNGLL ở trường THPT

10

10

5

II. Phát
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi trong năm học 2014 –
2015./.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

TỔ CHUYÊN MÔN

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị ThiênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×