Tải bản đầy đủ

biên bản xây dựng chuyên đề

TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
TỔ KHXH
Nhóm Văn – Sử - Địa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mậu Duệ, ngày 13 tháng 9 năm 2016

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
I. Thời gian, thành phần, địa điểm
1. Thời gian : 10h30phút ngày 13/9/2016
2.Địa điểm : Phòng tổ Khoa học xã hội
3.Thành phần: Nhóm Văn – Sử - Địa, Vắng Đ/C Hoàng Thị Thu (nghỉ thai sản)
4. Chủ tọa: Lù Thị Dần
Thư kí: Nguyễn Thị Hà
II. Nội dung:
1. Thảo luận, thống nhất, xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của
nhóm Văn – Sử - Địa năm học 2016 – 2017, gồm các chuyên đề sau:
- Chuyên đề 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930
(Môn Sử).
- Chuyên đề 2: Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ (Môn Ngữ Văn).

- Chuyên đề 3: Nhật Bản (Môn Địa lý).
- Chuyên đề 4: Các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (từ giữa thế kỉ XVI
đến cuối thế kỉ XVIII) (Môn Lịch sử).
2. Thời gian, thành phần:
- Chuyên đề 1: Từ ngày 05/10/2016 đến 12/10/2016
- Chuyên đề 2: Từ ngày 21/11/2016 đến 26/11/2016
- Chuyên đề 3: Từ ngày 15/03/2017 đến 22/3/2017
- Chuyên đề 4: Từ ngày 01/04/2017 đến 07/4/2017
- Thành phần tham dự: nhóm Văn – Sử - Địa
Yêu cầu các thành viên trong nhóm:
- Thực hiện nghiêm túc đúng thời gian ,đúng nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn như
quy kế hoạch.
- Nghiên cứu kĩ cách xây dựng, thực hiện chuyên đề một cách hiệu quả sao cho phù
hợp với điều kiện nhà trường và tình hình học tập của học sinh.
- Thường xuyên trao đổi về kiến thức kĩ năng, kinh nghiệm khi thực hiện chuyên đề dạy học
giữa các đồng nghiệp trong nhóm, giữa các nhóm trong quá thực hiện việc sinh hoạt chuyên đề .
Biên bản kết thúc hồi 11h30 phút cùng ngày./.

Chủ trì

Thư kí

Lù Thị Dần

Nguyễn Thị Hà
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×