Tải bản đầy đủ

báo cáo nội dung tập huấn ma trận đề doc

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

BÁO CÁO NỘI DUNG TẬP HUẤN NHÓM CHUYÊN MÔN LỊCH SỬ
I. Thời gian tập huấn: Ngày 28 tháng 8 năm 2017
II. Địa điểm: Phòng tổ chuyên môn Tổ Khoa học xã hội
III. Thành phần: Giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử: Đ/C Lù Thị Dần,
Đ/C Nguyễn Thị Bích Mai.
IV. Nội dung:
1. Đ/C Lù Thị Dần phổ biến lại nội dung đã được tập huấn về kĩ thuật xây
dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan:
- Quy trình, kĩ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi
trắc nghiệm khách quan.
- Vận dụng quy trình, kĩ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn câu hỏi trắc
nghiệm khách quan.
- Phân nhóm: thiết lập ma trận, xây dựng đề, đáp án, thang điểm cho một đề
kiểm tra, đề thi hoàn chỉnh, loại đề kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.

2. Thảo luận về việc áp dụng nội dung tập huấn về kĩ thuật xây dựng ma trận
đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan vào xây dựng đề kiểm tra trong
năm học 2017 – 2018:
Căn cứ vào tình hình học tập, mức độ nhận thức của học sinh trường THPT
Mậu Duệ, nhóm chuyên môn Lịch sử thống nhất cách thức ra đề kiểm tra như sau:
- Loại đề: Trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó: trắc nghiệm chiếm
20% số điểm, tự luận chiếm 80% số điểm.
- Các mức độ trong ma trận: nhận biết 30%, thông hiểu 30%, vận dụng 30%,
vận dụng cao: 10%.
Trên đây là báo cáo nội dung tập huấn của nhóm Lịch sử./.
Mậu Duệ, ngày 28 tháng 08 năm 2017

Người báo cáo

Lù Thị DầnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×