Tải bản đầy đủ

Bản tự nhận xét đánh giá năm học 2014 2015 điệp

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
Năm học 2015 - 2016
- Họ và tên: Lê Thị Trang.
- Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang.
- Nhiệm vụ được phân công: Cán bộ Thư viện.
I. TỰ ĐÁNH GIÁ:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã
ký kết:
*Công chuyên môn:
- Tôi được phân công làm: công việc thư viện.
- Đầu năm học phát đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh.
- Sắp xếp phòng thư viện gọn gàng.
- Thường xuyên vệ sinh , quét dọn.
- Cuối năm vận động học sinh quyên góp sách tặng thư viện trường.
- Nộp báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn.

*Công tác Đoàn, Đảng:
1.Công tác công đoàn.
Trong công tác công đoàn tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động do công
đoàn ngành phát động như các ngày lễ như ngày 20/10,8/3...Tham gia đầy đủ mọi
công việc của công đoàn và đóng công đoàn phí đầy đủ.
Thường xuyên thăm hỏi, động viên công đoàn viên nhà trường trong những lúc
ốm đau, bệnh tật. Giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống cũng như chuyên môn.
2.Công tác Đoàn thanh niên:
Là một Đoàn viên tôi luôn luôn nhiệt tình tham gia đầy đủ nhiệt tình các hoạt
động của đoàn thanh niên phát động:20/11,22/12,8/3,26/3 ...
* Công tác khác:
Thực hiện theo sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường,hoàn thành tốt mọi
công việc được giao.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
Luôn có phẩm chất đạo đức tốt. Có lối sống lành mạnh, tác phong đúng mực,
luôn hoà nhã với bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, luôn sống khiêm tốn, thật thà, trung
thực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tiêu cực. Không vi phạm đạo đức
nghề nghiệp, luôn chấp hành tốt nội quy và quy chế cơ quan.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với
đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
- Luôn có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xây dựng mối quan hệ đồng
nghiệp tốt đẹp.


- Giữ đoàn kết trong cơ quan, nơi cư trú. Giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp cùng
nhau tiến bộ.
- Thái độ đúng mực, cởi mở thân thiện, tôn trọng nhân dân.
- Tuân thủ đúng nội quy làm việc của ban giám hiệu nhà trường đề ra.
- Thực hiện lối sống lành mạnh hòa đồng với đồng nghiệp, chống các biểu hiện
tiêu cực và có tinh thần phê bình và tự phê bình.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
- Thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ của một công chức, viên chức. Chấp
hành theo quy định của pháp luật, cũng như sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.
- Luôn an tâm công tác,tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức,
chuyên môn nghiệp vụ và có ý thức tổ chức kỷ luật .
II. CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI:
Lao động tiên tiến
Mậu Duệ, ngày 10 tháng 5 năm 2016
NGƯỜI VIẾT ĐÁNH GIÁ


Lê Thị Trang
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ:
-Ý kiến 1: Công tác chuyên môn thực hiện tốt,đảm bảo ngày giờ công lao động
-Ý kiến 2: Quan hệ đồng nghiệp đúng mực,hòa nhã,có tinh thần phê và tự phê.
-Ý kiến 3: Các hoạt động khác tham gia đầy đủ nhiệt tình
- Đánh giá, phân loại: Hoàn thành nhiệm vụ
IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Kết luận: Viên chức đạt loại: ………………………………………………
Mậu Duệ, ngày …… tháng … năm 2016.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Quốc Sơn
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×