Tải bản đầy đủ

Bản tự đánh giá CC,VC hà 2017

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
Năm học 2016 – 2017
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
- Chức vụ: Giáo viên
- Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang.
- Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên giảng dạy môn Địa lí khối 12 và lớp
11B4.
I. TỰ ĐÁNH GIÁ:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã
ký kết:
* Công tác chuyên môn:
Bản thân tôi luôn chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, soạn giảng theo
đúng phân phối chương trình, hoàn thành đủ mọi hồ sơ sổ sách, tham gia đầy đủ các
lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Không ngừng học hỏi, đọc và tham khảo những
tài liệu có liên quan đến bộ môn.

Hàng tháng kết hợp với chuyên môn nhà trường và tổ thăm lớp dự giờ để trao
đổi và học tập kinh nghiệm.
Trong giảng dạy tôi luôn cố gắng sử dụng các phương pháp phù hợp với trình
độ nhận thức của các em học sinh, lựa chọn cách truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ. Giúp đỡ
và phụ đạo các em có học lực yếu, kém.
Thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp về chuyên môn để giúp đỡ nhau cùng
tiến bộ.
Các giờ dự đều được tổ và CM nhà trường đánh giá đạt loại khá trở lên.
Kết quả năm học 2016 – 2017 đạt được như sau:
Môn Địa lí Khối 12: Giỏi = 6 HS (7,5%), Khá = 41 HS ( 51,2%), TB = 28
HS (35%) , Yếu = 5 HS (6,3%). Lớp 11B4: Giỏi = 1 HS (4,4%), Khá = 10 HS
( 43,4%), TB = 11 HS (47,8%) , Yếu = 1 HS (4,4%).
* Công tác kiêm nhiệm:
Năm học 2016-2017, tôi được phân công giữ chức vụ bí thư chi đoàn cán bộ
giáo viên. Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nhiệm vụ mà đoàn trường và chi bộ giao
phó.
* Công tác khác: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình đối với công tác chung của nhà
trường.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
Luôn có phẩm chất đạo đức tốt. Có lối sống lành mạnh, tác phong đúng mực,
luôn hoà nhã với bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, luôn sống khiêm tốn, thật thà, trung
1


thực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tiêu cực. Không vi phạm đạo đức
nhà giáo, luôn chấp hành tốt nội quy và quy chế cơ quan.
Không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn chấp hành tốt nội quy và quy chế cơ
quan, quy chế chuyên môn. Giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, chống quan liêu
tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với
đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định. Bản thân thực hiện đúng
quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
đồng thời đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng mọi lúc, mọi
nơi.
Luôn có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xây dựng mối quan hệ đồng
nghiệp tốt đẹp.
Giữ đoàn kết trong cơ quan, nơi cư trú. Giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp cùng
nhau tiến bộ.
Thái độ đúng mực, cởi mở thân thiện, tôn trọng nhân dân.


4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
Thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ của một công chức, viên chức. Chấp hành
theo quy định của pháp luật, cũng như sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.
Công tác Đảng: Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ.
Công tác Công đoàn: Nhiệt tình tham gia các hoạt động do Công Đoàn ngành,
Công Đoàn trường phát động, ủng hộ, đóng góp các khoản phí đầy đủ.
Công tác Đoàn thanh niên: Nhiệt tình tham gia các phong trào chung do Đoàn
trường tổ chức.
II. CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mậu Duệ, ngày 15 tháng 5 năm 2017
NGƯỜI VIẾT ĐÁNH GIÁ

Nguyễn Thị Hà
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Đánh giá, phân loại: ………………………………………………………….
2


IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Kết luận: Viên chức đạt loại: ………………………………………………
Mậu Duệ, ngày 25 tháng 05 năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Quốc Sơn

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×