Tải bản đầy đủ

bai 20 lop vo dia ly quy luat thong nhat

TIẾT 22- BÀI 20:
LỚP VỎ ĐỊA LÍ.QUY LUẬT THỐNG
NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊALớp vỏ địa lý

Khái niệm quy luật thống
nhất và hoàn chỉnh
Biểu hiện của quy luật

nội dung
bài học
ý nghĩa thực tiễn


I. LỚP VỎ ĐỊA LÍ
1.Khái niệm Quan sát sơ đồ sau, em
hãy cho biết lớp vỏ địa
lí có mấy bộ phận?

Khí quyển
Thủy quyển

Sinh
quyển
Thổ
nhưỡng

Thạch quyển


Em hãy cho biết lớp
vỏ địa lí là gì?


-Lớp vỏ địa lí là lớp vỏ của trái đất,ở đó các lớp vỏ
bộ phận(khí quyển, thạch quyển,thuỷ quyển,thổ
nhưỡng quyển,sinh quyển) xâm nhập và tác động
lẫn nhau
KHÍ
QUYỂN
THỦY
QUYỂN

THỔ
NHƯỠNG
QUYỂN

THẠCH
QUYỂN

SINH
QUYỂN


VỎ ĐỊA LÍ
Ở ĐẠI
DƯƠNG

VỎ ĐỊA LÍ


Ở LỤC ĐỊA

Quan sát sơ đồ trên em hãy cho biết giới hạn của
lớp vỏ địa lí?


2. Giới hạn
-Chiều dày :30 35 km (tính từ giới hạn dưới
của lớp ôzôn đến đáy vực thẳm đại dương, ở lục
địa xuống hết lớp vỏ phong hoá )


So sánh sự khác nhau giữa lớp vỏ địa lí và lớp vỏ Trái đất.
ĐẶC ĐIỂM

CHIỀU DÀY

PHẠM VI

TRẠNG THÁI,
THÀNH PHẦN

VỎ TRÁI ĐẤT
570 KM

Từ bề mặt trái
đất đến bao
manti
Vỏ cứng gồm
các lớp trầm
tích,
granít,bazan.

VỎ ĐỊA LÍ
3035 KM
Từ giới hạn dưới tầng
ôzôn đến đáy vực thẳm
đại dương(ở đại dương),
đáy lớp vỏ phong hoá(lục
địa)
Gồm 5 quyển khác
nhau;khí quyển,thạch
quyển,thuỷ quyển,thổ
nhưỡng quyển,sinh
quyển


II.QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN
CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
1.KHÁI NIỆM


Thế nào là quy luật
thống nhất và hoàn
chỉnh của lớp vỏ địa lí?
Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa
các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ
phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.


Nguyên nhân nào đã
tạo nên quy luật
này?


Nguyên nhân :
-Mọi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng
thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của
nội lực và ngoại lực.

-Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động
qua lại và gắn bó mật thiết với nhau.


Phá rừng

Xói mòn,Lũ lụt


Phá rừng

Tuyệt chủng


2 .Biểu hiện
-Trong một lãnh thổ các thành phần ảnh hưởng
qua lại phụ thuộc lẫn nhau,một thành phần
Emcác
hãy thành
nêu những
biểucòn lại
thay đổi  sự thay đổi
phần
hiện
của
quy
luật
thống
và toàn bộ lãnh thổ.
nhất và hoàn chỉnh của
lớp vỏ địa lí


THẢO LUẬN

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

Ví dụ 1

Ví dụ 2

Ví dụ 3


Ví dụ 1
Lượng nước sông
Tốc độ dòng chảy
Mưa lớn

Tăng
Xói lở
Lượng phù sa


Mưa
lớn

Sạt lở đất

Lũ lụt


Hình ảnh Miền Trung lũ lụt


Ví dụ 2

Khí hậu khô hạn

Sông nhiều nước

Khí hậu ẩm ướt

Xói mòn mạnh
Phá hủy đá nhanh
Thực vật phát triển


Khí hậu khô hạn

Khí hậu ẩm ướt


Ví dụ 3
Lũ lụt

Phá rừng

Đất bị xói mòn

Khí hậu biến đổi


Tàn phá rừng

Xói mòn dất

Lũ lụt


3.Ý nghĩa thực tiễn
-Cần phải nghiên cứu kĩ càng và toàn diện
nhấtthổ
và nào trước
điều kiện địa lí Quy
của luật
bất thống
cứ lãnh
chỉnh
của lớp vỏ địa lí
khi sử dụng hoàn
chúng
.
có ý nghĩa thực tiễn như thế
nào?
-Con người cần chú ý khi tác động vào môi
trường tự nhiên


Sự tác động của con người vào
tự nhiên và bầu khí quyển

Khói bụi công nghiệp

Lỗ thủng ôdôn

Băng tan

Hạn hán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×