Tải bản đầy đủ

Bai 15 bao ve moi truong va phong chong thien tai 3

KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nguyên nhân chủ yếu làm cho tài nguyên rừng ở
nước ta suy giảm là do:
Đúng
Đúng rồi.
rồi. Nhấp
Nhấp chuột
chuột bất
bất kỳ
kỳ
để
để tiếp
tiếp tục
tục

A) Thiên tai

Sai
Sai rồi.
rồi. Nhấp
Nhấp chuột

chuột bất
bất kỳ
kỳ để
để
tiếp
tiếp tục
tục

B) Cháy rừng
C) Chặt phá của con người
D) Chiến tranh

Câu
Câu trả
trả lời
lời của
của bạn
bạn

Em
Em đã
đã trả
trả lời
lời sai!
sai!
Em
Em đã
đã trả
trả lời
lời đúng!
đúng!
Kiểm tra
kết quả

Xóa

Đáp án đúng là
Em
Em phải
phải trả


trả lời
lời câu
câu hỏi
hỏi này
này Đáp án đúng là
mới
mới được
được tiếp
tiếp tục
tục


2. Để sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên rừng cần
phải tiến hành những biện pháp nào?
A) Triển khai luật bảo vệ rừng
B) Tích cực trồng rừng
C) Kêu gọi người dân tích cực
bảo vệ rừng...
D) Tất cả các biện pháp trên
Đúng
Đúng rồi.
rồi. Nhấp
Nhấp chuột
chuột bất
bất kỳ
kỳ
để
tục
để tiếp
tiếp
tục
Câu
trả
Câu
trả lời
lời của
của bạn
bạn

Sai
Sai rồi.
rồi. Nhấp
Nhấp chuột
chuột bất
bất kỳ
kỳ để
để
tiếp
tiếp tục
tục

Em
Em
đã
đã
trả
lời
đúng!
sai!
Em
Em
đã
đãtrả
trả
trảlời
lời
lời
đúng!
sai!
Đáp
án
đúng

Đáp
án
đúng

Em
phải
trả
lời
câu
Em phải trả lời câu hỏi
hỏi này
này
mới
mới được
được tiếp
tiếp tục
tục

Kiểm tra
kết quả

Xóa


3. Nước ta có tính đa dạng sinh học rất cao nhưng
đang bị suy giảm
A) Đúng
B) Sai

Đúng
Đúng rồi.
rồi. Nhấp
Nhấp chuột
chuột bất
bất kỳ
kỳ
để
tục
để tiếp
tiếp
tục
Câu
trả
Câu
trả lời
lời của
của bạn
bạn

Sai
Sai rồi.
rồi. Nhấp
Nhấp chuột
chuột bất
bất kỳ
kỳ để
để
tiếp
tiếp tục
tục

Em
Em
đã
đã
trả
lời
đúng!
sai!
Em
Em
đã
đãtrả
trả
trảlời
lời
lời
đúng!
sai!
Đáp
án
đúng

Đáp
án
đúng

Em
phải
trả
lời
câu
Em phải trả lời câu hỏi
hỏi này
này
mới
mới được
được tiếp
tiếp tục
tục

Kiểm tra
kết quả

Xóa


BÀI 15


BÀI 15

Nội dung bài học
1. Bảo vệ môi trường
2. Một số thiên tai chủ yếu và
biện pháp phòng chống:
a. Bão
b. Ngập lụt
c. Lũ quét
d. Hạn hán
e. Các thiên tai khác
3. Chiến lược quốc gia về bảo
vệ tài nguyên và môi trường


BÀI 15
1. Bảo vệ môi trường:
Hãy cho biết có những vấn đề nổi bật nào trong bảo
vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

Nhóm
•Nhóm 1,3: Tìm hiểu
tình trạng mất cân bằng
sinh thái

•Nhóm 2,4: Tìm hiểu
tình trạng ô nhiễm môi
trường


BÀI 15

1. Bảo vệ môi trường
2. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
a. Bão:


Thán
gV

VII

VI

-Thời gian hoạt động của bão ở
nước ta như thế nào?

Thá
ng

g
án
Th

Dựa vào bản đồ bên và những
kiến thức đã học, hãy cho biết:
III

-Vùng nào ở nước ta chịu ảnh
hưởng nhiều nhất của bão?

Tháng IX

-Bão gây ra những hậu quả gì và
biện pháp nào để phòng chống
có hiệu quả?

Tháng X

I
Tháng X

X
ng
á
h
T

II


BÀI 15

1. Bảo vệ môi trường
2. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
a. Bão
b. Ngập lụt
c. Lũ quét
d. Hạn hán
e. Các thiên tai khác


BÀI 15
2. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
Các loại
thiên tai

Ngập lụt

Lũ quét

Nơi
thường
xãy ra

Đồng bằng sông
Hồng, sông Cửu Long
và ven biển miền
Trung.

6. Những lưu vực
sông suối ở miền núi
có độ dốc lớn, đồi núi
trọc(vùng núi phía
Bắc, miền Trung, TN)

1. Xảy ra ở nhiều nơi,
đặc biệt ở Nam Bộ,
Tây Nguyên, cực Nam
Trung Bộ.

Hậu
quả

Gây nhiều thiệt hại
cho sản xuất nông,
ngư nghiệp và đời
sống.

4. Xảy ra bất thường
và gây hậu quả rất
nghiêm trọng.

7. Thiếu nước nghiêm
trọng ở nhiều nơi ->Khó
khăn cho sx và đời
sống.

Biện
pháp
phòng
chống

Xây dựng các công
trình chống ngập lụt
ngăn triều cường như
đê điều, kênh
mương…

2. Quy hoạch dân cư;
sử dụng đất đai hợp lí;

8. Xây dựng các công
trình thủy lợi hợp lí để
chống hạn.

Trồng và bảo vệ rừng
đầu nguồn...

Hạn hán


BÀI 15
2. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
Các loại
thiên tai

Ngập lụt

Lũ quét

Nơi
thường
xãy ra

Đồng bằng sông
Hồng, sông Cửu Long
và ven biển miền
Trung.

Những lưu vực sông
suối ở miền núi có độ
dốc lớn, đồi núi
trọc(vùng núi phía
Bắc, miền Trung, TN)

Xảy ra ở nhiều nơi,
đặc biệt ở Nam Bộ,
Tây Nguyên, cực Nam
Trung Bộ.

Hậu
quả

Gây nhiều thiệt hại
cho sản xuất nông,
ngư nghiệp và đời
sống.

Xảy ra bất thường và
gây hậu quả rất
nghiêm trọng.

Thiếu nước nghiêm
trọng ở nhiều nơi ->Khó
khăn cho sx và đời
sống.

Biện
pháp
phòng
chống

Xây dựng các công
trình chống ngập lụt
ngăn triều cường như
đê điều, kênh
mương…

Quy hoạch dân cư; sử
dụng đất đai hợp lí;

Xây dựng các công
trình thủy lợi hợp lí để
chống hạn.

Trồng và bảo vệ rừng
đầu nguồn...

Hạn hán


Một số thiên tai khác như động đất, mưa đá, lốc xoáy, sương muối…xãy
ra ở nhiều nơi gây nhiều thiệt hại đối với sản xuất và đời sống.
Động đất

Lốc xoáy

Sương muối

Mưa đá


BÀI 15

1. Bảo vệ môi trường
2. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
a. Bão
b. Ngập lụt
c. Lũ quét
d. Hạn hán
e. Các thiên tai khác
3. Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường
(SGK – Trang 65)


4.Chất thải và
khai thác tài
nguyên bừa
bãi.

3.Môi trường bị
suy thoái

2.Thiệt hại
lớn đối với
sản xuất và
đời sống

Con người

1.Khí hậu TĐ
biến đổi

5.Thiên tai xãy ra
nhiều hơn


BÀI 15
1. Bảo vệ môi trường:
Vấn đề môi
trường
Biểu hiện

Mất cân bằng sinh thái
-Gia tăng các thiên tai:
bão, lũ lụt, hạn hán…
-Thời tiết, khí hậu biến
đổi thất thường.

Nguyên
nhân

Biện pháp
bảo vệ

Do khai thác quá mức và
không hợp lí các tài
nguyên thiên nhiên.

Ô nhiễm môi trường

Môi trường nước, không khí,
đất đều bị ô nhiễm nghiêm
trọng (ở đô thị, ven sông,
ven biển…).
Do các chất thải trong sản
xuất và sinh hoạt không
được xử lí.

Xử lí chất thải; Tuyên truyền
Sử dụng hợp lí nguồn tài
nguyên thiên nhiên đi đôi với giáo dục ý thức bảo vệ MT đến
mọi người; Triển khai luật bảo
bảo vệ môi trường.
vệ MT...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×