Tải bản đầy đủ

tổng hợp phần lý thuyết hóa học hữu cơ

Lý thuyết tự luyện.
Câu 141: Chất thử nào sao đây dùng để nhận biết glucôzơ và fructôzơ:
A. Cu(OH)2

/NaOH . B. Br2

. C. AgNO3
/NH3
. D. H2
(Ni, t
0
).

Câu 142: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (một mũi tên là một phương trình phản ứng):
Tinh bột −−→ X −−→ Y −−→ Z −−→ metyl axetat

Các chất Y,Z trong sơ đồ lần lượt là:
A. C2H5OHCH3COOH. B. CH2−−CH2CH3COOH.
C. CH3COOHCH3OH. D. CH3COOHC2H5OH.

Câu 143: Este nào sau đây là este dùng để sản xuất nhựa hữu cơ( kính ô tô)

A. metyl oxalat. B. poli (mety metacrylat).
C. poli (vinyl axetat). D. Isoamyl axetat.

Câu 144: Cho các chất sau: (1 )CH3COO−C2H5


;(2 )CH2−−CHCOO−CH3

;(3 )C6H5COO−CH−−CH2
;

(4 )CH2−−C(CH3

)−OOCCH3

;(5 )C6H5OOCCH3

;(6 )CH3COO−CH2−C6H5

. Dãy các chất tác dụng được

với NaOH đun nóng nhưng không thu được ancol là:
A. (1)(2)(3)(4). B. (3)(4)(5). C. (1)(3)(4)(6). D. (3)(4)(5)(6).

Câu 145: Cho các phát biểu sau:
• Phenol là chất rắn , có thể tan tốt trong nước ở 700C
• Tính axit của phenol mạnh hơn nước là do ảnh hưởng của gốc phenyl lên nhóm −OH
• Sục khí CO2 dư vào dung dịch natriphenolat thấy dung dịch vẩn đục
• Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen là do ảnh
hưởng của nhóm -OH tới vòng benzen


• C6H5OH và C6H5CH2OH là đồng đẳng kế tiếp của nhau (−C6H5

là gốc phenyl)

Số phát biểu đúng là:
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 146: Axit salixylic (axit o-hidroxibenzoic) tác dụng với chất X có xúc tác H2SO4tạo ra metyl salixylat dùng làm thuốc xoa bóp, còn tác dụng với chất Y tạo ra axit axetyl salixylic (aspirin) dùng làm thuốc

cảm. Các chất X, Y lần lượt là:
A. metan và anhiđrit axetic. B. metan và axit axetic.
bring about change 66

2.2 Lý thuyết tự luyện. http://bookgol.com/
C. metanol và anhiđrit axetic. D. metanol và axit axetic.

Câu 147: ho các phương pháp sơ chế hợp chất hữu cơ:
a) Giã lá cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải.
b) Nấu rượu uống.
c) Ngâm rượu thuốc, rượu rắn.
d) Làm đường cát, đường phèn từ nước mía.
e)Muối dưa,muối cà.


f)Nấu nước lá để xông hơi.
g) Đun sôi dầu thô để tách riêng nhựa đường,dầu nhờn, dầu điêzen, dầu hỏa,xăng,...
h)Nấu cao động vật.
Số phương pháp thuộc loại chưng cất ,chiết, kết tinh lần lượt là:
A. 2;3;3. B. 2;2;3. C. 3;2;2. D. 3;3;2.

Câu 148: Cho dãy các chất: phenyl clorua,benzyl clorua,etylmetyl ete, mantozo, tinh bột, nilon-6,
poli(vinyl
axetat), tơ visco,protein, metylamoni clorua.Số chất trong dãy tác dụng được với dd NaOH loãng, đun
nóng:
A. 8. B. 7. C. 6. D. 5.

Câu 149: Cho sơ đồ phản ứng:
CH3−CCl3
NaOH,d
−−−−−→ X

NaOH/CaP,t0
−−−−−−−−→ Y
O2,xt
−−−→ Z
CO
−−→ T

Các chất X,Y,Z,T lần lượt là:
A. CH3COONa; CH4


; CH3OH; CH3COOH. B. CH3COOH; CH3COONa; CH3CHO; CH3COOH.

C. CH3COONa;C2H4

; C2H5OH; CH3COOH. D. CH3COOH; C2H5OH; CH3CHO; CH3CH2CHO.

Câu 150: Hidro hóa hoàn toàn hidrocacbon mạch hở X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể
có của X là:
A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.

Câu 151: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3

. X có khả năng tham gia phản ứng Na, với
dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả năng
hòa tan Cu(OH)2

tạo dung dịch xanh lam. Công thức cấu tạo của X có thể là:
A. CH3CH(OH)CH(OH)CHO. B. HCOOCH2CH(OH)CH3
.
C. CH3COOCH2CH2OH. D. HCOOCH2CH2CH2OH.

Câu 152: Chỉ ra số câu đúng trong các câu sau:
bring about change 67


2.2 Lý thuyết tự luyện. http://bookgol.com/
• Phenol, axit axetic, CO2 đều phản ứng được với NaOH.
• Phenol, ancol etylic không phản ứng với NaHCO3
.

• CO2
, và axit axetic phản ứng được với natriphenolat và dd natri etylat
• Phenol, ancol etylic, và CO2 không phản ứng với dd natri axetat
• HCl phản ứng với dd natri axetat, natri p-crezolat.
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 153: Cho các phát biểu sau:
• Phenol tan vô hạn trong nước ở 660C.
• Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic.
• Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol.
• Phenol tan tốt trong etanol.
• Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.
• Nhóm OH phenol không bị thế bởi gốc axit như nhóm OH ancol.
Có bao nhiêu phát biểu đúng ?
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

Câu 154: Nghiền thủy tinh thường thành bột rồi cho vào nước cất nhỏ vài giọt phenolphtalenin thì nước
sẽ chuyển thành màu gì ? Giải thích
A. tím. B. xanh. C. hồng. D. đỏ.


Câu 155: Cho các nhận định sau:
• Gốc hiđrocacbon là tập hợp các nguyên tử C và H được tạo ra do một hiđrocacbon mất một nguyên
tử H hay một số nguyên tử H mà có, nó có công thức tổng quát CnH2n+1−.
• Silic dioxit tan được trong kiềm hoặc cacbonat kim loại kiềm nóng chảy tạo thành các muối silicat,
khi các muối silicat của kim loại kiềm tan trong nước được gọi là thủy tinh lỏng.
• Trong thực tế phenol được dùng để sản xuất: poli(phenol fomandehit), chất diệt cỏ 2,4-D và axit
picric.
• Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng thu được muối điazonin.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×