Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra Tin học 11 45p_HK1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Tin học 11 – Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (3 điểm) Nêu cú pháp For – do ở dạng lặp tiến và lặp lùi.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Câu 2. (6 điểm) Với m= 5, n= 5, cho biết kết quả khi thực hiện các chương trình sau
b

Var m,n: integer;
Begin

Var m,n: integer;
a
Begin

Readln(m,n);

Readln(m,n);


If (mIf (m>n) then n:= m-n;

begin

Writeln (m);

m:= n-m;

Write(n);

n:= m*2

readln

end;

End.

Writeln (m);
Write(n);

a) m = ………………
n = ………………

readln
End.
b) m = ………………
n = ………………

Var m,n,i: integer;
c

Begin
d

Readln(m,n);

Var m,n,i: integer;
BeginIf (m<=n) then

Readln(m,n);

For i:= 1 to 5 do

If (m<=n) then

m:=m+1

For i:= 1 to 5 do

Else

If (i mod 2 =0)then m:= m*2

For i:= 1 to 5 do

Else

n:=n+1;

For i:= 1 to 5 do n:=n-1

Writeln (m);

Writeln (m);

Write(n);

Write(n);

readln
End.

readln
End.

c) m = ………………

d) m = ………………

n = ………………

n = ………………


Câu 3. (1 điểm)
Điền vào dấu ‘…..’ để hoàn thành chương trình in ra màn hình các số lẻ chia hết cho 3 trong phạm vi
từ 1 đến n (0
Cho

biết

kết

quả

hiển

thị

trên

màn

hình

khi

Var n,. . .: integer;
Begin
Readln(n);
If ((n<=0). . . . .(n>=300)) then
Write(‘nhap sai gia tri n’)
Else

n= 20

For . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do
If . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . then
Write(i,’

‘);

readln
End.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x