Tải bản đầy đủ

Giải pháp mở rộng tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Nguyên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

hoạt động của các DNN&V ở tỉnh Thái Nguyên đƣợc
khảo sát ................................................................................................47

Bảng 3.5:

Tổng tài sản của các DNN&V ở tỉnh Thái Nguyên đƣợc khảo sát .....49

Bảng 3.6:

Doanh thu của các DNN&V ở tỉnh Thái Nguyên đƣợc khảo sát ........49

Bảng 3.7:

ROA của các DNN&V ở tỉnh Thái Nguyên đƣợc khảo sát ................50

Bảng 3.8:

ROE của các DNN&V ở tỉnh Thái Nguyên đƣợc khảo sát.................51

Bảng 3.9:


Hệ số khả năng thanh toán của các DNN&V ở tỉnh Thái Nguyên
đƣợc khảo sát .......................................................................................52

Bảng 3.10:

Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu của các DNN&V ở tỉnh Thái
Nguyên đƣợc khảo sát .........................................................................53

Bảng 3.11:

Hệ số khả năng trả lãi của các DNN&V ở tỉnh Thái Nguyên đƣợc
khảo sát ................................................................................................54

Bảng 3.12:

Vòng quay khoản phải thu của các DNN&V ở tỉnh Thái Nguyên
đƣợc khảo sát .......................................................................................55

Bảng 3.13:

Số lƣợng lao động của các DNN&V ở tỉnh Thái Nguyên đƣợc
khảo sát ...............................................................................................57

Bảng 3.14:

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các DNN&V ở tỉnh Thái
Nguyên đƣợc khảo sát .........................................................................58

Bảng 3.15:

Phƣơng án sản xuất kinh doanh của các DNN&V ở tỉnh Thái
Nguyên đƣợc khảo sát .........................................................................59

Bảng 3.16:

Khả năng đáp ứng yêu cầu ngân hàng của các DNN&V ....................60

Bảng 3.17:

Quy định về thủ tục tín dụng của ngân hàng .......................................62Bảng 3.18:

Yêu cầu về thế chấp của ngân hàng ....................................................63

Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×