Tải bản đầy đủ

Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

nhuận trước thuế giai đoa ̣n 2011-2014..................................... 52
Hình 3.6. Nô ̣p ngân sách nhà nước giai đoa ̣n 2011-2014 ............................... 53
Hình 3.7. Thu nhâ ̣p bin
̀ h quân giai đoa ̣n 2011-2014 ...................................... 54

Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×