Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm Ceratocystis sp. gây bệnh chết héo trên Keo tai tượng trong điều kiện nuôi cấy thuần khiết. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------

MA THU LIÊN
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Ceratocystis sp. GÂY
BỆNH CHẾT HÉO TRÊN KEO TAI TƢỢNG TRONG
ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY THUẦN KHIẾT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Lâm nghiệp
: Lâm nghiệp
: 2012 - 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------

MA THU LIÊN
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM Ceratocystis sp. GÂY
BỆNH CHẾT HÉO TRÊN KEO TAI TƢỢNG TRONG
ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY THUẦN KHIẾT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Lớp
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Lâm nghiệp
: Lâm nghiệp
: K - 44 LN
: 2012 - 2016
: TS. Đặng Kim Tuyến

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan các số liệu và kết quả nghiên cứu trình bày trong
khóa luận là kết quả thí nghiệm thực tế của tôi, nếu có sai sót gì tôi xin chịu
hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật của khoa và nhà trường
đề ra.
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 nắm 2016XÁC NHẬN CỦA GVHD
Đồng ý cho bảo vệ kết quả trƣớc

TS.ĐẶNG KIM TUYẾN

NGƢỜI VIẾT CAM ĐOAN

Ma Thu Liên

XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN
Xác nhận đã sửa chữa sai sót sau khi Hội đồng đánh giá chấm


ii
LỜI CẢM ƠN
Thực hiện phương trâm “học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế”.
Thực tập tốt nghiệp là thời gian để mỗi sinh viên sau khi học tập, nghiên cứu tại
trường có điều kiện củng cố và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Đây là
giai đoạn không thể thiếu được đối với mỗi sinh viên các trường đại nói
chung và sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng.
Với lòng kính trọng và biết ơn, em xin cảm ơn cô giáo TS. Đặng Kim
Tuyến đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiên
chuyên đề này.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm
Khoa Lâm nghiệp, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ trong khoa đã truyền đạt cho
em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong quá trình học tập và rèn
luyện tại trường.
Em xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại
Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
đã giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp.
Em cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân và bạn bè đã luôn ở
bên cạnh động viên, khích lệ em trong suốt quá trình học tập và thời gian em
thực hiện khóa luận tốt nghiệp này.
Trong quá trình học tập và làm chuyên đề, em đã cố gắng hết mình nhưng
do kinh nghiệm còn thiếu và kiếm thức còn hạn chế nên chuyên đề tốt nghiệp
này chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng
góp ý kiến của các thầy cô và bạn bè để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Em xin
chân thành cảm ơn.
Thái Nguyên, ngày 30tháng 05 năm 2016
Sinh viên thực hiện
Ma Thu Liên


iii
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHÓA LUẬN

Trang
Bảng 3.1: Mô tả đặc điểm hình thái của nấm Ceratocystis sp. (µm) .............. 15
Bảng 3.2: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng của nấm (cm) ................ 15
Bảng 3.3: Công thức tạo môi trường độ ẩm.................................................... 16
Bảng 3.4: Ảnh hưởng của độ ẩm đến sinh trưởng của hệ sợi nấm (cm) ........ 16
Bảng 3.5: Ảnh hưởng của pH đến sinh trưởng của hệ sợi nấm (cm) ............. 17
Bảng 4.1: Kết quả ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng của nấm ............ 22
Bảng 4.2: Kết quả ảnh hưởng của độ ẩm đến sinh trưởng của nấm ............... 25
Bảng 4.3: Kết quả ảnh hưởng của pH đến sinh trưởng của nấm .................... 28


iv
DANH MỤC CÁC HÌNH

Trang
Ảnh 4.1: Hệ sợi nấm trên môi trường PDA .................................................... 18
Ảnh 4.2: Thể quả phun bào tử màu vàng cam ................................................ 18
Ảnh 4.3: Đặc điểm hình thái bào tử nấm Ceratocystis sp. ............................. 19
Ảnh 4.4: Thể quả không có cổ nấm ................................................................ 20
Ảnh 4.5: Sợi nấm Ceratocystis sp. .................................................................. 20
Ảnh 4.6: Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sinh trưởng của hệ sợi nấm ................. 21
Ảnh 4.6: Ảnh hưởng của độ ẩm không khí tới sinh trưởng của hệ sợi nấm ... 24
Ảnh 4.7: Ảnh hưởng của pH tới sinh trưởng hệ sợi nấm................................ 27


v
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CT

Công thức

TB

Trung bình

PNG Papua New Guinea
PDA Potato Dextrose Agar
FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc
RH% Độ ẩm không khí


vi
MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHÓA LUẬN ....................................... iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iv
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................... v
MỤC LỤC ........................................................................................................ vi
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa việc thực hiện đề tài...................................................................... 3
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu ...................................................... 3
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................... 4
2. 1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ............................................................ 4
2.1.1. Nghiên cứu về Keo tai tượng .................................................................. 4
2.1.2. Nghiên cứu về bệnh hại Keo ................................................................... 5
2.1.3. Nghiên cứu về nấm gây bệnh Ceratocystis sp. ....................................... 8
2.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước............................................................ 9
2.2.1. Nghiên cứu về Keo tai tượng .................................................................. 9
2.2.2. Nghiên cứu về bệnh hại Keo ................................................................. 11
2.2.3. Nghiên cứu về nấm gây bệnh Ceratocystis sp. ..................................... 12
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG - NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 14


vii
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 14
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 14
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................. 14
3.2.2. Thời gian nghiên cứu ............................................................................ 14
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 14
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 14
3.4.1. Phương pháp mô tả đặc điểm hình thái của nấm Ceratocystis sp. ....... 14
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu đặc tính sinh học của nấm gây bệnh ............ 15
3.4.2.1. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng của
hệ sợi nấm ....................................................................................................... 15
3.4.2.2. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của ẩm độ không khí đến sinh
trưởng của hệ sợi nấm ..................................................................................... 15
3.4.2.3. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sinh trưởng của hệ
sợi nấm ............................................................................................................ 16
3.4.3. Xác định điều kiện phát triển của nấm phục vụ phòng trừ dịch hại ..... 17
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 18
4.1. Đặc điểm hình thái của nấm Ceratocystis sp. .......................................... 18
4.1.1. Đặc điểm của nấm trong điều kiện nuôi cấy thuần khiết ...................... 18
4.2. Đặc điểm sinh học của nấm gây bệnh. ..................................................... 21
4.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí đến sinh trưởng của hệ sợi nấm ... 21
4.2.2. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sinh trưởng của hệ sợi nấm ...... 23
4.2.3. Ảnh hưởng của pH môi trường đến sinh trưởng của hệ sợi nấm.......... 26
4.3. Xác định điều kiện phát triển của nấm phục vụ phòng trừ dịch hại ........ 29
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 31
5.1. Kết luận .................................................................................................... 31
5.2. Tồn tại ...................................................................................................... 31
5.3. Kiến nghị .................................................................................................. 31


viii
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tiếng Việt
II. Tiếng nước ngoài
Phụ lục


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×