Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thế đến khả năng hình thành cây hom Tùng la hán ( Podocarpus macrophyllus) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

MA PHÚC ĐỨC
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH
CÂY HOM TÙNG LA HÁN (Podocarpus macrophyllus) TẠI TRƢỜNG
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên nghành: Lâm Nghiệp
Khoa

: Lâm Nghiệp

Khóa học


:

2012 -2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

MA PHÚC ĐỨC
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH
CÂY HOM TÙNG LA HÁN (Podocarpus macrophyllus) TẠI TRƢỜNG
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên nghành: Lâm Nghiệp
Lớp

:

Khoa

: Lâm Nghiệp

Khóa học

: 2012 -2016

K 44 - LN

Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Lê Sỹ Hồng
Khoa Lâm Nghiệp - Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên


Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan các số liệu và kết quả nghiên cứu trình bày trong
khóa luận là kết quả thí nghiệm thực tế của tôi, nếu có sai sót gì tôi xin chịu
hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật của khoa và nhà tường
đề ra.
Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 năm 2016
XÁC NHẬN CỦA GVHD

NGƢỜI VIẾT CAM ĐOAN

Đồng ý cho bảo vệ kết quả trước
Hội đồng

TS. Lê Sỹ Hồng

Ma Phúc Đức

XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN
xác nhận đã sửa chữa sai sót sau khi Hội đồng đánh giá chấm
(Ký, họ và tên)


ii
LỜI CẢM ƠN
Thực hiện đề tài tốt nghiệp là khâu cuối của khóa học, giúp cho sinh
viên có điều kiện vận dụng kiến thức đã học, đồng thời giúp sinh viên biết
được phương pháp nghiên cứu từ lý thuyết vào thực tế.
Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân, được sự đồng ý của Ban chủ
nhiệm Khoa Lâm nghiệp, Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, tôi thực hiện đề tài tốt nghiệp: “Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thế
đến khả năng hình thành cây hom Tùng la hán ( Podocarpus
macrophyllus) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên”
Trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn tận tình
của các thầy cô trong khoa, cán bộ ở vườn ươm, đặc biệt thầy hướng dẫn TS.
Lê Sỹ Hồng là người trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện đề tài này, cùng với sự
nỗ lực, cố gắng của bản thân đã giúp tôi hoàn thành khóa luận này.
Cũng nhân dịp này cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc
tới tất cả sự giúp đỡ đó.
Do điều kiện và thời gian có hạn, trình độ bản thân còn hạn chế nên
khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.Vì vậy tôi kính mong
nhận được sự góp ý của các thầy cô và các bạn để đề tài của tôi được hoàn
thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên,ngày 15 tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Ma Phúc Đức


iii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1. Tỷ lệ và thời gian ra dễ cảu hom phi lao ........................................ 18
Bảng 2.2: Thí nghiệm với Bạch đàn trắng tại Đông Nam bộ cho kết quả ...... 18
Bảng 4.1: Tỷ lệ sống của hom cây Tùng la hán ở các công thức giá thể
khi sử dụng thuốc kích thích ra rễ là IAA ....................................... 28
Bảng 4.2: Tỷ lệ sống của hom cây Tùng la hán ở các công thức giá thể........ 30
Bảng 4.3: Chỉ tiêu ra rễ của hom Tùng la hán ở các công thức giá thể
giâm hom khi sử dụng thuốc kích thích ra rễ là IAA ...................... 31
Bảng 4.4: Chic Acid

IBA

: Indole – 3 – Butanic Acid


vii
MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. vi
MỤC LỤC ....................................................................................................... vii
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề` ................................................................................................. 1
1.2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ...................................... 2
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất ............................................................. 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu ...................................................... 4
2.1.1. Cơ sở tế bào học ...................................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở di truyền học ................................................................................. 5
2.1.3. Sự hình thành rễ bất định ........................................................................ 6
2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng ra rễ của hom .............................. 7
2.1.5. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản khi giâm hom ...................................... 15
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới ............................................................... 16
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam ................................................................ 17
2.4. Đặc điểm chung của Tùng la hán[12]. ..................................................... 20
2.5. Tổng quan khu vực nghiên cứu ................................................................ 21
2.5.1. Đặc điểm - vị trí địa hình, đất đai khu vực nghiên cứu ........................ 21
2.5.2. Đặc điểm khí hậu, thời tiết .................................................................... 21


viii
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 22
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 22
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 22
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 22
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 22
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 22
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 23
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 26
3.4.4. Phương thức khác .................................................................................. 27
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ .................................... 28
4.1. Ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống của hom cây Tùng la hán ............ 28
4.1.1. Ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống của hom cây Tùng la hán
khi sử dụng thuốc kích thích ra rễ là IAA ............................................... 28
4.1.2. Ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống của hom cây Tùng la hán
khi sử dụng thuốc kích thích ra rễ là Fitomix ......................................... 29
4.2. Ảnh hưởng của giá thể đến các chỉ tiêu ra rễ của hom cây Tùng la
hán ........................................................................................................... 31
4.2.1. Ảnh hưởng của giá thể đến các chỉ tiêu ra rễ của hom cây Tùng
la hán khi sử dụng thuốc kích thích ra rễ là IAA .................................... 31
4.2.2. Ảnh hưởng của giá thể đến các chỉ tiêu ra rễ của hom cây Tùng
la hán khi sử dụng thuốc kích thích ra rễ là Fitomix ............................... 35
4.3. Kết quả về các chỉ tiêu ra chồi của hom cây Tùng la hán dưới ảnh
hưởng của giá thể giâm hom ................................................................... 39
4.3.1. Kết quả về các chỉ tiêu ra chồi của hom cây Tùng la hán dưới
ảnh hưởng của giá thể giâm hom khi sử dụng chất kích thích ra rễ
là IAA ...................................................................................................... 39


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận fullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×