Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Thổ Bình huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

LÝ VĂN NGHIỆP
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN
CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI XÃ THỔ BÌNH,
HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khoá học

: Chính quy
: Lâm nghiệp
: Lâm nghiệp
: 2012-2016


Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

LÝ VĂN NGHIỆP
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN
CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI XÃ THỔ BÌNH,
HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Lớp
Chuyên ngành
Khoa
Khoá học
Giáo viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: K44-LN
: Lâm nghiệp
: Lâm nghiệp
: 2012 - 2016
: PGS.TS. Trần Quốc Hƣng
TS. Nguyễn Công Hoan

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này
là trung thực và không sao chép. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ
cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn


trong khóa luận đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Một lần nữa, tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên.
Thái Nguyên tháng 05 năm 2016
Xác nhận giáo viên hƣớng dẫn

PGS.TS Trần Quốc Hƣng

Ngƣời viết cam đoan

TS. Nguyên Công Hoan

Lý văn nghiệp

Xác nhận của giáo viên chấm phản biện
Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên đã sửa sai sót
sau khi hội đồng chấm yêu cầu.
(Ký, ghi rõ họ tên)


ii

LỜI CẢM ƠN
Trong thời thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học, ngoài
sự cố gắng của bản thân, tôi còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cá
nhân trong và ngoài trường.Sau thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệ,
đến nay tôi đã hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình.
Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể các thầy cô giáo
trong khoa Lâm nghiệp cùng các thầy cô trong trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên đã dìu dắt, dạy dỗ tôi trong quá trình học tập tại trường.
Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy giáo
PGS.TS Trần Quốc Hưng và T.s Nguyễn Công Hoan, người đã tận tình
hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cán bác,các cô,các chú các
anh các chị đang công tac tại UBND xã Thổ Bình đã tận tình giúp đỡ tôi trong
việc hướng dẫn, cung cấp các thông tin, tài liệu và tạo điều kiện cho tôi thực
hiện đề tài của mình trong thời gian qua.
Cuối cùng tôi xin gủi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã quan tâm động
viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận tốt
nghiệp của mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng 05 năm 2016
Sinh viên

LÝ VĂN NGHIỆP


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Trang
Bảng 3.1. Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tươi ...................................... 28
Bảng 4.1. Các pha vật hậu của loài Xoan đào tại khu vực nghiên cứu .......... 35
Bảng 4.2. Đặc điểm đất tại nơi Xoan đào phân bố ......................................... 38
Bảng 4.3. Công thức tổ thành rừng tại khu vực nghiên cứu ........................... 39
Bảng 4.4. Chiều cao của lâm phần và Xoan đào tại khu vực nghiên cứu ...... 42
Bảng 4.5. Mật độ tầng cây cao và mật độ Xoan đào. ..................................... 44
Bảng 4.6. Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học theo độ cao................................ 45
Bảng 4.7. Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng cây tái sinh .................................... 46
Bảng 4.8. Mật độ cây tái sinh Xoan đào tại khu vực nghiên cứu ................... 48
Bảng 4.9. Phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao của lâm phần .............. 49
Bảng 4.10. Số lượng và tỷ lệ cây tái sinh theo nguồn gốc .............................. 51
Bảng 4.11. Chất lượng cây tái sinh triển vọng trong lâm phần và Xoan đào ....... 52
Bảng 4.12. Chất lượng cây tái sinh toàn lâm phần và Xoan đào .................... 53
Bảng 4.13. Tần Suất xuất hiện Xoan đào tái sinh xung quanh gốc cây mẹ .... 55


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1. Hình thái thân cây Xoan đào tại khu vực nghiên cứu ..................... 33
Hình 4.2. Hình thái lá cây Xoan đào ............................................................... 34
Hình 4.3. Phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao của Xoan đào .............. 50
Hình 4.4. Phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao của lâm phần ............... 50
Hình 4.5. Tỷ lệ cây tái sinh theo nguồn gốc ................................................... 51
Hình 4.6. Chất lượng cây tái sinh triển vọng trong Xoan đào ........................ 52
Hình 4.7. Chất lượng cây tái sinh triển vọng trong Lâm phần ....................... 53
Hình 4.8. Chất lượng cây tái sinh của Xoan đào ............................................ 54
Hình 4.9. Chất lượng cây tái sinh của lâm phần ............................................. 54


v

DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT

TT

Nghĩa đầy đủ

Viết tắt

1

D1.3

Đường kính ngang ngực

2

TT

Thứ tự

3

Ha

Hecta

4

Hvn

Chiều cao vút ngọn

5

N

Số cây

6

ODB

Ô dạng bản

7

OTC

Ô tiêu chuẩn

8

T

Tốt

9

TB

Trung bình

10

X

Xấu

11

UBND

Uỷ ban nhân dân

12

GTVT

Giao thông vận tải

13

THCS

Trung học cơ sở


vi

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iv
DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT ......................................................................... v
MỤC LỤC ........................................................................................................ vi
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ................................... 4
2.1. Trên Thế giới .............................................................................................. 4
2.1.1. Nghiên cứu về cấu trúc rừng ................................................................... 4
2.1.2. Nghiên cứu về tái sinh rừng .................................................................... 6
2.2. Ở Việt Nam ................................................................................................ 9
2.2.1. Nghiên cứu về cấu trúc rừng ................................................................... 9
2.2.2. Những nghiên cứu về tái sinh rừng ....................................................... 12
2.3. Những nghiên cứu về cây Xoan đào ........................................................ 15
2.3.1. Trên Thế giới ......................................................................................... 15
2.3.2. Ở Việt Nam ........................................................................................... 16
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu ................................................................ 18
2.4.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu ................................................ 18
2.4.1.1. Ví trí địa lý ......................................................................................... 18
2.4.1.2. Địa hình .............................................................................................. 19
2.4.1.3. Khí hậu, thủy văn ............................................................................... 19
2.4.1.4. Đất đai ................................................................................................ 19


vii

2.4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 20
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 22
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 22
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 22
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 22
3.3.1. Phân loại trạng thái rừng có cây Xoan đào phân bố ............................. 22
3.3.2. Nghiên cứu đặc điểm hình thái và vật hậu cây Xoan đào ..................... 22
3.3.3. Đặc điểm sinh thái nơi Xoan đào phân bố ............................................ 22
3.3.4. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây cao.......................................... 22
3.3.5. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây tái sinh ................................... 22
3.3.6. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển loài.............................. 23
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 23
3.4.1. Phương pháp luận .................................................................................. 23
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 23
3.4.2.1. Tính kế thừa ....................................................................................... 23
3.4.2.2. Thu thập số liệu .................................................................................. 23
3.4.3. Xử lý số liệu .......................................................................................... 25
3.4.3.1. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng.............................. 25
3.4.3.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng ............................... 28
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................... 31
4.1. Mô tả trạng thái rừng tại khu vực nghiên cứu .......................................... 31
4.2. Đặc điểm hình thái và vật hậu của Xoan đào........................................... 32
4.2.1. Đặc điểm hình thái ................................................................................ 32
4.2.1.1. Đặc điểm hình thái thân cây ............................................................... 32
4.2.1.2. Đặc điểm hình thái lá cây ................................................................... 33
4.2.2. Đặc điểm vật hậu ................................................................................... 34


viii

4.3. Đặc điểm sinh thái nơi Xoan đào phân bố ............................................... 37
4.3.1. Điều kiện khí hậu nơi Xoan đào phân bố .............................................. 37
4.3.2. Đặc điểm đất nơi Xoan đào phân bố ..................................................... 37
4.4. Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao ............................................................... 39
4.4.1. Cấu trúc tổ thành ................................................................................... 39
4.4.2. Cấu trúc tầng thứ ................................................................................... 42
4.4.3. Cấu trúc mật độ toàn rừng và mật độ Xoan đào. .................................. 44
4.4.4 Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học ........................................................... 45
4.5. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây tái sinh ...................................... 45
4.5.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây tái sinh ........................................................ 45
4.5.2. Mật độ cây tái sinh của loài Xoan đào .................................................. 48
4.5.3. Phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao ........................................... 49
4.5.4. Số lượng cây tái sinh theo nguồn gốc ................................................... 51
4.5.5. Phân bố tần suất cây tái sinh của Xoan đào .......................................... 55
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ ........................... 57
5.1. Kết luận .................................................................................................... 57
5.2. Tồn tại ...................................................................................................... 58
5.3. Kiến nghị .................................................................................................. 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tiếng Việt
II. Tài liệu dịch
III. Tiếng nước ngoài
IV. Trang Web
PHỤ LỤC


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×