Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cho loài Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) trong giai đoạn vườn ươm. (Khóa luận tốt nghiệp)

......... 21
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ......................... 22
4.1. Ảnh hƣởng thời gian cảm ứng ánh sáng tự nhiên đến tỷ lệ sống và
sinh trƣởng sau giai đoạn in vitro........................................................ 22
4.2. Ảnh hƣởng giá thể đối với tỷ lệ sống và khả năng sinh trƣởng của
cây con sau giai đoạn in vitro ............................................................. 24
4.3. Ảnh hƣởng của chế độ dinh dƣỡng và chu kỳ bón phân thích hợp
cho cây con trên các giá thể sau in vitro.............................................. 28
4.3.1.Ảnh hƣởng của phân bón đến khả năng sinh trƣởng và phát triển
của cây sau giai đoạn in vitro .............................................................. 29


v

4.3.2. Ảnh hƣởng của chế độ bón phân đến khả năng sinh trƣởng và
phát triển của cây sau giai đoạn in vitro .............................................. 31
4.4. Nghiên cứu cƣờng độ chiếu sáng thích hợp cho cây Lan kim tuyến
giai đoạn vƣờn ƣơm............................................................................ 32
4.5. Ảnh hƣởng sâu bệnh hại đến cây Lan kim tuyến giai đoạn vƣờn
ƣơm .................................................................................................... 34
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................... 36

5.1. Kết luận ................................................................................................. 36
5.2. Đề nghị .................................................................................................. 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO


vi

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1. Ảnh hƣởng thời gian cảm ứng ánh sáng tự nhiên đến tỷ lệ sống
và sinh trƣởng sau giai đoạn in vitro ........................................... 22
Bảng 4.2. Kết quả ảnh hƣởng của giá thể đến tỉ lệ cây sống của cây sau
trồng 60 ngày .............................................................................. 24
Bảng 4.3. Kết quả ảnh hƣởng của giá thể đến sinh trƣởng và phát triển
của cây sau trồng 60 ngày ........................................................... 26
Bảng 4.4. Ảnh hƣởng của chế độ dinh dƣỡng đến sinh trƣởng cây con
trên các giá thể khác nhau sau in vitro (sau 30 ngày) .................. 29
Bảng 4.5. Kết quả nghiên cứu chu kỳ bón phân thích hợp cho cây con
trên các giá thể sau in vitro (sau 30 ngày) ................................... 31
Bảng 4.6. Kết quả nghiên cứu cƣờng độ chiếu sáng thích hợp cho cây
Lan kim tuyến giai đoạn vƣờn ƣơm (sau 30 ngày) ...................... 33
Bảng 4.7. Kết quả nghiên cứu một số sâu bệnh hại đến cây Lan kim
tuyến trên các giá thể giai đoạn vƣờn ƣơm.................................. 34
Comment [N1]: Xem lai tên các bảng biểu đầy
đủ


vii

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Trang
Hình 4.1. Biểu đồ ảnh hƣởng thời gian cảm ứng ánh sáng tự nhiên đến tỷ
lệ sống và sinh trƣởng sau giai đoạn in vitro ................................. 23
Hình 4.2. Cây Lan kim tuyến giai đoạn cảm ứng ánh sáng 14 ngày .............. 24
Hình 4.3. Lan kim tuyến trồng trên giá thể đất ............................................. 27
Hình 4.4. Lan kim tuyến trồng trên giá thể xơ dừa ....................................... 27
Hình 4.5. Lan kim tuyến trồng trên giá thể xở dừa+than củi+đất .................. 28
Hình 4.6. Lan kim tuyến trồng trên giá thể xơ dừa+bột dớn+đất .................. 28
Hình 4.7. Ảnh cây Lan kim tuyến trồng trên giá thể đất + phân ủ hoai +
mùn cƣa ủ hoai ............................................................................. 28


Hình 4.8. Biểu đồ ảnh hƣởng của chế độ dinh dƣỡng đến sinh trƣởng
cây con trên các giá thể khác nhau sau in vitro ............................. 29
Hình 4.9. Cây Lan kim tuyến không phun dinh dƣỡng ................................. 30
Hình 4.10. Cây Lan kim tuyến phun phân đầu trâu 501 ............................... 30
Hình 4.11. Cây Lan kim tuyến phun phân NPK............................................ 30
Hình 4.12. Cây Lan kim tuyến phun dung dịch MS/2 ................................... 30
Hình 4.13. Biểu đồ kết quả nghiên cứu chu kỳ bón phân thích hợp cho
cây con trên các giá thể sau in vitro .............................................. 31
Hình 4.14. Ảnh cây Lan Kim tuyến chu kỳ bón phân 7 ngày và 28 ngày...... 32
Hình 4.15. Biểu đồ Kết quả nghiên cứu cƣờng độ chiếu sáng thích hợp
cho cây Lan kim tuyến giai đoạn vƣờn ƣơm ................................. 33
Hình 4.16. Cây Lan kim tuyến bị bệnh nấm và thối thân .............................. 34


viii

DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

ADN

:

Acid deoxyribonucleic

NAA

:

α – Naphlene axetic acid

CT

:

Công thức

NL

:

Nhắc lại

SN

:

Số nhánh

H

:

Chiều cao

MS

:

Murashige and Skoong’s


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×