Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng của cây Bương lông Điện Biên (Dendrocalamus giganteus) tại Đoan Hùng – Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)

nh thái cây Bương lông Điện Biên ................................... 46
5.1.2.Về hiện trạng khu vực nghiên cứu thí nghiệm ....................................... 46
5.1.3. Về ảnh hưởng mật độ trồng rừng đến sinh trưởng của Bương
lông Điện Biên ....................................................................................... 47
5.1.4. Về ảnh hưởng của các thí nghiệm bón phân đến sinh trưởng
Bương lông Điện Biên ........................................................................... 47
5.1.5. Về đề xuất.............................................................................................. 48
5.2. Khuyến nghị ............................................................................................. 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×