Tải bản đầy đủ

Ứng dụng vi sinh vật nội sinh kích kháng nấm Ceratocystis sp. gây bệnh chết héo trên cây Keo tai tượng tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. (Khóa luận tốt nghiệp)

i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
==========

HOÀNG VĂN TÚ
“ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT NỘI SINH KHÁNG NẤM Cerotocystis sp.
GÂY BỆNH CHẾT HÉO CÂY KEO TAI TƢỢNG TẠI XÃ KHE MO HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ VIỆN KHOA HỌC LÂM
NGHIỆP VIỆT NAM”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Lâm Nghiệp

Khoa


: Lâm Nghiệp

Khóa học

: 2012-2016

Giảng viên hƣớng dẫn: TS.ĐÀM VĂN VINH

THÁI NGUYÊN, 2016


ii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
==========

HOÀNG VĂN TÚ
“ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT NỘI SINH KHÁNG NẤM Cerotocystis sp.
GÂY BỆNH CHẾT HÉO CÂY KEO TAI TƢỢNG TẠI XÃ KHE MO HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ VIỆN KHOA HỌC LÂM
NGHIỆP VIỆT NAM”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Lâm Nghiệp

Khoa

: Lâm Nghiệp

Lớp

: K 44 - LN


Khóa học

: 2012-2016

Giảng viên hƣớng dẫn: TS.ĐÀM VĂN VINH

THÁI NGUYÊN, 2016


iii

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân tôi. Các kết quả và
số liệu kết quả trong suốt quá trình nghiên cứu tại Viện Khoa học Lâm nghiệp
Việt Nam hoàn toàn trung thục, chƣa công bố kết quả. Nếu có gì sai sót tôi xin
chịu hoàn toàn trách nhiệm. Xác nhận của giáo viên hƣớng dẫn ngƣời viết cam
đoan.


iv

LỜI CẢM ƠN
Trong môi trƣờng làm việc năng động nhƣ hiện nay, để đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của xã hội, thì hành trang ra trƣờng của mỗi sinh viên không phải
là chỉ nắm vững chuyên môn về mặt lý thuyết, mà còn phải giỏi về thực hành.
Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn rất quan trọng cho mỗi sinh viên có điều
kiện củng cố kiến thức đã học tập trong nhà trƣờng và là cơ hội cho mỗi sinh
viên tự trao dồi kiến thức của bản thân ở ngoài thực tế nhằm chuẩn bị hành trang
cho công việc sau này.
Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân và đƣợc sự nhất trí của ban chủ
nhiệm khoa Lâm nghiệp trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tôi tiến hành
thực hiện đề tài: “Ứng dụng vi sinh vật nội sinh kích kháng nấm Ceratocystis
sp. gây bệnh chết héo trên cây Keo tai tượng tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ,
tỉnh Thái Nguyên và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam”.
Để hoàn thành báo cáo khóa luận nhƣ ngày hôm nay. Trƣớc hết em xin
gửi lời cảm ơn tới TS. Đàm Văn Vinh - Giáo viên hƣớng dẫn, PGS.TS Phạm
Quang Thu và các anh, chị của Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng - Viện Khoa
học Lâm nghiệp Việt Nam cùng toàn thể giáo viên trong Khoa Lâm nghiệp Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đặc biệt anh Nguyễn Minh Chí cán bộ
Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em triển khai các
nội dung nghiên cứu.
Do thời gian cũng nhƣ kinh nghiệm của em còn hạn chế nên bài khóa luận
của em không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận đƣợc sự chỉ bảo của
thầy cô, đóng góp ý kiến để khóa luận đƣợc hoàn chỉnh hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Hoàng Văn Tú


v

MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU ................................................................................................. 1
1.1. Đặt vấn đề........................................................................................................ 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 2
1.2.1. Mục tiêu chung ............................................................................................. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................................. 2
1.3. Ý nghĩa việc thực hiện đề tài........................................................................... 3
PHẦN 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................... 5
2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới .................................................................. 5
2.1.2. Nghiên cứu về bệnh hại keo ......................................................................... 6
2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam ................................................................ 11
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu ..................................................................... 15
2.4.1. Vị trí địa lí .................................................................................................. 15
2.4.2. Thổ nhƣỡng ................................................................................................ 16
2.4.3. Khí hậu ....................................................................................................... 16
2.4.4. Đơn vị hành chính ...................................................................................... 16
2.4.5. Dân cƣ ........................................................................................................ 17
2.4.6. Tiềm năng và tài nguyên thiên nhiên ......................................................... 17
2.4.7. Giao thông vận tải ...................................................................................... 18
PHẦN 3 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..... 20
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu.................................................................................... 20
3.2. Nội dung nghiên cứu ..................................................................................... 20
3.2.2. Đánh giá khả năng kích kháng nấm gây bệnh của cây Keo tai tƣợng sau
khi đã nhiễm vi sinh vật nội sinh ......................................................................... 20
3.2.3. Đánh giá khả năng kích thích nảy mầm của các chủng vi sinh vật nội sinh
đối với hạt Keo tai tƣợng ..................................................................................... 20


vi

3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 20
3.3.2. Phƣơng pháp đánh giá khả năng kích kháng nấm gây bệnh của cây Keo tai
tƣợng sau khi đã nhiễm vi sinh vật nội sinh......................................................... 25
3.3.3. Phƣơng pháp đánh giá khả năng kích thích nảy mầm của các chủng vi sinh
vật nội sinh đối với hạt Keo tai tƣợng .................................................................. 25
4.2. Đánh giá khả năng kích kháng nấm gây bệnh của cây Keo tai tƣợng sau khi
đã nhiễm vi sinh vật nội sinh................................................................................ 30
Hình 4.5. Lá kháng bệnh ở thời điểm 10 ngày sau khi tiêm dung dịch nấm
Ceratocystis sp...................................................................................................... 32
4.3. Kết quả đánh giá khả năng kích thích nảy mầm của các chủng vi sinh vật nội
sinh đối với hạt Keo tai tƣợng .............................................................................. 33
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ................................................................... 35
5.1. Kết luận ......................................................................................................... 35
5.2. Kiến nghị ....................................................................................................... 36


vii

DANH LỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1. Công thức thí nghiệm .......................................................................... 21
Bảng 3.2. Bảng bố trí thí nghiệm nhiễm vi sinh vật nội sinh .............................. 21
Bảng 3.3. Công thức nảy mầm ............................................................................. 27
Bảng 4.1. Kết quả nhiễm vi sinh vật nội sinh bằng phƣơng pháp tƣới ................ 27
Bảng 4.2. Kết quả nhiễm vi sinh vật nội sinh bằng phƣơng pháp phun .............. 29
Bảng 4.3. Kết quả kích kháng nấm gây bệnh khi tiêm trên lá ............................. 31
Bảng 4.4. Bảng kết quả kích thích nảy mầm của 2 chủng khuẩn nội sinh .......... 34
STT ....................................................................................................................... 34


viii

DANH LỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1. Khuẩn lạc vi khuẩn nội sinh K1R8.2 ................................................... 28
Hình 4.2. Khuẩn lạc vi khuẩn nội sinh K7C3.3 ................................................... 28
Hình 4.3. Năm cấp bị bệnh trên lá: rất nặng, nặng, trung bình, nhẹ và không bị
bệnh ở thời điểm 10 ngày sau thí nghiệm ............................................................ 32
Hình 4.4. Vết bệnh trên lá .................................................................................... 33
Hình 4.5. Thể quả nấm gây bệnh mọc tại vết bệnh trên lá .................................. 33


ix

DANH MỤC VIẾT TẮT
TT

Ký hiệu

Tên đầy đủ

1

CT

Công thức

2

ĐC

Đối chứng

3

PBS

Phosphate Buffer Saline

4

PDA

Potato Dextrose Agar (dịch chiết khoai
tây, đƣờng dextrose và thạch agar)

1/2PDA

Môi trƣờng bổ sung ½ dịch chiết khoai
tây, ½ đƣờng dextrose và giữa nguyên
lƣợng thạch agar so với PDA

5

TB

Trung bình

6

VSV

Vi sinh vật


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Keo tai tƣợng (Acacia mangium Wild) là loài cây nhập nội đƣợc đƣa vào
trồng ở nƣớc ta từ những năm đầu của thập niên 80. Chỉ trong một thời gian
ngắn, sau khi các thí nghiệm về khảo nghiệm xuất xứ và các thí nghiệm về biện
pháp kỹ thuật gây trồng có kết quả, Keo tai tƣợng đã đƣợc trồng phổ biến ở hầu
hết các tỉnh trong cả nƣớc. Keo tai tƣợng là loài cây gỗ lớn, mọc nhanh, gỗ dễ
gia công nên rất đƣợc ƣa chuộng để đóng đồ gia dụng, làm nhà, ván dăm, làm
bột giấy vv... Trong những năm gần đây, diện tích rừng trồng Keo tai tƣợng
chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng diện tích rừng trồng của Việt Nam. Tuy nhiên,
trƣớc sự gia tăng nhanh về mặt diện tích, cũng nhƣ các dòng keo khiến cho các
rừng trồng keo xuất hiện nhiều loại bệnh mới mức độ nghiêm trọng hơn, gây
thiệt hại không nhỏ rừng trồng tại một số vùng tại Thái Nguyên và các địa
phƣơng khác trong cả nƣớc. Điển hình ở một số nơi nhƣ Bầu Bàng, Bình Dƣơng
một số dòng keo lai đã bị mắc bệnh phấn hồng với tỉ lệ và mức độ bị bệnh khá
cao, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất [5].
Điển hình nhƣ thời gian gần đây ở một số vùng keo trọng điểm đã xuất
hiện những cây bị loét thân gây nên triệu chứng héo tán lá, sau đó gỗ bị biến màu
đen và cây bị nhiễm bệnh xuất hiện ở nhiều vùng sinh thái, bệnh rất khó phát
hiện ở giai đoạn đầu. Các mẫu bệnh đƣợc Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ rừng viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giám định nguyên nhân là do nấm
Ceratocystis sp. gây ra. Đây là loài nấm mới đƣợc phát hiện gây bệnh ở một số
của một số cây trồng ở Việt Nam, đặc biệt là cây keo, nguồn gốc loại nấm này
chƣa đƣợc xác định.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×