Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Hoàng Nông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

........................ 3
1.4.2. Ý nghĩa thực tiến sản xuất..................................................................... 3
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 4
2.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam ........................................................... 4
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................... 9
2.3. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế khu vực nghiên cứu .... 11
2.3.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 11
2.3.2. Kinh tế - xã hội ...................................................................................... 12
2.3.3. Tình hình sản xuất ................................................................................. 14
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 15
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 15
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 15
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 15


vii

3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 15
3.31. Phân loại trạng thái rừng có cây Xoan đào phân bố .............................. 15
3.3.2. Nghiên cứu đặc điểm hình thái và vật hậu cây Xoan đào..................... 15

3.3.3. Đặc điểm đất nơi Xoan đào phân bố ..................................................... 15
3.3.4. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây cao.......................................... 15
3.3.5. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây tái sinh ................................... 15
3.3.6. Đề suất một số giải pháp bảo tồn và phát triển loài .............................. 16
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 16
3.4.1. Phương pháp luận.................................................................................. 16
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 16
3.4.2.1. Tính kế thừa ....................................................................................... 16
3.4.2.2. Thu thập số liệu .................................................................................. 16
3.4.2.3. Xử lý số liệu ....................................................................................... 18
3.5. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng.................................... 18
3.6. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng..................................... 21
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................. 24
4.1. Phân loại trạng thái rừng có cây Xoan đào phân bố ................................ 24
4.2. Đặc điểm hình thái và vật hậu của Xoan đào........................................... 25
4.2.1. Đặc điểm hình thái thân ........................................................................ 25
4.2.1.1. Đặc điểm hình thái thân cây ............................................................... 25
4.2.1.2. Đặc điểm hình thái lá cây ................................................................... 26
4.2.2. Đặc điểm vật hậu ................................................................................... 27
4.3. Đặc điểm sinh thái nơi Xoan đào phân bố ............................................... 29
4.3.1. Điều kiện khí hậu nơi Xoan đào phân bố.............................................. 29
4.3.2. Đặc điểm đất nơi Xoan đào phân bố ..................................................... 29
4.4. Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao ............................................................... 31
4.4.1. Cấu trúc tổ thành ................................................................................... 31


viii

4.4.2. Cấu trúc tầng thứ ................................................................................... 33
4.4.3. Cấu trúc mật độ toàn rừng và mật độ Xoan đào ................................... 36
4.4.4. Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học.......................................................... 37
4.5. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây tái sinh ...................................... 37
4.5.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây tái sinh ........................................................ 37
4.5.2. Mật độ cây tái sinh của loài Xoan đào .................................................. 40
4.5.3. Phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao ........................................... 40
4.5.4. Số lượng cây tái sinh theo nguồn gốc ................................................... 42
4.5.5. Phân bố tần suất cây tái sinh của Xoan đào .......................................... 47
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 49
5.1. Kết luận .................................................................................................... 49
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 51


TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu Tiếng Việt
II. Tài liệu Tiếng Anh
III. Tài liệu trích dẫn từ INTERNET
PHỤ LỤC


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận fullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×