Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm lâm học cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Quy kỳ huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

0

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

HÀ ĐỨC LUÂN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum
arboreum Endl) TẠI XÃ QUY KỲ, HUYỆN ĐỊNH HÓA,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Lâm nghiệp..


Khoa

: Lâm nghiệp

Khóa học

: 2012-2016

Thái Nguyên, 2016


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

HÀ ĐỨC LUÂN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum
arboreum Endl) TẠI XÃ QUY KỲ, HUYỆN ĐỊNH HÓA,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Lâm nghiệp

Lớp

: K44-LN

Khoa


: Lâm nghiệp

Khóa học

: 2012-2016

Giảng viên hƣớng dẫn:

TS. Lê Văn Phúc

Thái Nguyên, 2016


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: “Nghiên cứu đặc điểm lâm
học cây Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Quy kỳ, huyện Định Hóa,
tỉnh Thái Nguyên” đây là công trình nghiên cứu của bản thân tôi, các số liệu
thu thập khách quan và trung thực. Kết quả nghiên cứu chƣa đƣợc sử dụng và
công bố trên tài liệu nào khác. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Thái Nguyên, ngày
XÁC NHẬN CỦA GVHD

tháng năm

NGƢỜI VIẾT CAM ĐOAN

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN
Xác nhận sinh viên đã sửa theo yêu cầu
của hội đông chấm Khóa luận tốt nghiệp


ii
LỜI CẢM ƠN
Đƣợc sự phân công của khoa Lâm Nghiệp Trƣờng Đại Học Nông Lâm
Thái Nguyên và đƣợc sự đồng ý của thầy giáo hƣớng dẫn TS. Lê Văn Phúc tôi
đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm học cây Xoan đào (Pygeum
arboreum Endl) tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.
Tôi xin chân thành bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến các thầy,
cô giáo trƣờng đại học Nông Lâm Thái Nguyên và các thầy cô trong khoa Lâm
Nghiệp đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập tại trƣờng.
Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS. Lê Văn Phúc đã tận
tâm hƣớng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Mặc dù có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất.
Xong do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế về tên cây cũng nhƣ đặc điểm
hình thái của nhiều loại cây nên không thể tránh khỏi những sai xót nhất định
mà bản thân chƣa biết đƣợc. Tôi rất mong sự giúp đỡ của quý thầy và các bạn
để khóa luận đƣợc hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !

Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên

Hà Đức Luân

năm 2016


iii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 xã Quy Kỳ ............................... 14
Bảng 3.1. Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tƣơi ...................................... 28
Bảng 4.1. Thông tin các ô tiêu chuẩn tại xã Quy Kỳ ...................................... 31
Bảng 4.2. Kích thƣớc loài Xoan đào ............................................................... 33
Bảng 4.3. Cấu trúc tổ thành tầng cây gỗ vị trí chân ........................................ 35
Bảng 4.4. Cấu trúc tổ thành tầng cây gỗ vị trí sƣờn ....................................... 36
Bảng 4.5. Cấu trúc tổ thành tầng cây gỗ vị trí đỉnh ........................................ 37
Bảng 4.6. Cấu trúc mật độ tầng cây gỗ ........................................................... 38
Bảng 4.7. Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học ................................................... 39
Bảng 4.8. Chiều cao của lâm phần nơi Xoan đào phân bố ............................. 41
Bảng 4.9. Cấu trúc tổ thành tầng cây tái sinh ................................................. 42
Bảng 4.10. Cấu trúc mật độ tầng cây tái sinh và mật độ Xoan đào ................ 44
Bảng 4.11. Nguồn gốc chất lƣợng và tỉ lệ cây tái sinh triển vọng .................. 46
Bảng 4.12. Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao .............................................. 48
Bảng 4.13. Ảnh hƣởng của cây bụi, thảm tƣơi đến tái sinh của loài Xoan
đào ................................................................................................................... 49
Bảng 4.14. Hình thái phẫu diện đất đặc trƣng nơi có Xoan đào phân bố ............ 51


iv
DANH MỤC HÌNH
Hình 4.1: Hình thái thân cây Xoan đào tại xã Quy Kỳ ................................... 32
Hình 4.2: Hình thái lá cây Xoan đào ............................................................... 34
Hình 4.3. Biểu đồ chất lƣợng cây tái sinh nơi Xoan đào phân bố .................. 47


v
DANH MỤC VIẾT TẮT
A0,A1,B,C Các tầng đất
CTTT

Công thức tổ thành

CTV

Cây triển vọng

D13

Đƣờng kính thân cây tại 13m

Dt

Đƣờng kính tán

ĐT

Đông tây

G

Tổng tiết diện ngang lâm phần

Hvn

Chiều cao vút ngọn

H’

Chỉ số Shannon – Wiener

Hbq

Chiều cao bình quân

Hdc

Chiều cao dƣới cành

Hmax

Chiều cao lớn nhất

Hmin

Chiều cao nhỏ nhất

IUCN

Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên

NB

Nam bắc

NPK

Đạm, Lân, Kali

NXB

Nhà xuất bản

OTC

Ô tiêu chuẩn

sp1,sp2…

Loài chƣa nhận biết

UNESCO

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc

VD

Ví dụ


vi
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu đề tài ........................................................................ 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ...................................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 3
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 3
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới ................................................................. 3
2.2.1. Những nghiên cứu về cấu trúc ................................................................ 3
2.2.2. Những nghiên cứu về tái sinh ................................................................. 4
2.2.3. Những nghiên cứu về loài Xoan đào....................................................... 5
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam .................................................................. 6
2.3.1. Những nghiên cứu về cấu trúc ................................................................ 6
2.3.2. Những nghiên cứu về tái sinh ................................................................. 8
2.3.3. Những nghiên cứu về loài Xoan đào..................................................... 10
2.4. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế khu vực nghiên
cứu ................................................................................................................... 12
2.4.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 12
2.4.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 12
2.4.1.2. Khí hậu – Thời tiết ............................................................................. 12
2.4.1.3. Địa hình, địa mạo ............................................................................... 13
2.4.1.4. Thủy văn............................................................................................. 13
2.4.1.5 Tài nguyên Đất đai .............................................................................. 13
2.4.1.6. Môi trƣờng: ........................................................................................ 15
2.4.1.7. Hiện trạng kinh tế - xã hội ................................................................ 16
2.4.1.8. Văn hóa - Xã hội và Môi trƣờng ....................................................... 17


vii
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU................................................................................................................. 19
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.......................................................... 19
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu .......................................................................... 19
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 19
3.2. Địa điểm và thời gian thực hiện ............................................................. 19
3.3. Nội dung nghiên cứu............................................................................... 19
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 19
3.4.1. Phƣơng pháp luận.................................................................................. 19
3.4.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu ................................................................ 20
3.4.2.1. Tham khảo kế thừa các số liệu đã có sẵn. .......................................... 20
3.4.2.2. Điều tra ngoại nghiệp........................................................................... 20
3.5. Xử lý số liệu ............................................................................................. 25
3.5.1. Phƣơng pháp nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng................................. 25
3.5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng .................................... 29
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................. 31
4.1. Tổng hợp thông tin trên các ô tiêu chuẩn đã lập ...................................... 31
4.2. Đặc điểm hình thái và vật hậu của Xoan đào........................................... 32
4.2.1. Đặc điểm hình thái ................................................................................ 32
4.2.1.1. Đặc điểm hình thái thân cây ............................................................... 32
4.2.1.2. Đặc điểm hình thái lá cây ................................................................... 33
4.2.1.3. Đặc điểm hình thái hoa, quả............................................................... 34
4.3. Đặc điểm cấu trúc tầng cây gỗ nơi có Xoan đào phân bố........................ 34
4.3.1. Cấu trúc tổ thành ................................................................................... 34
4.3.2. Cấu trúc mật độ ..................................................................................... 38
4.3.3. Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học.......................................................... 39
4.3.4. Cấu trúc tầng thứ .................................................................................. 41


viii
4.4. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây tái sinh ...................................... 42
4.4.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây tái sinh ........................................................ 42
4.4.2. Mật độ tầng cây tái sinh và mật độ Xoan đào ....................................... 44
4.4.3. Nguồn gốc chất lƣợng cây tái sinh ........................................................ 45
4.4.4. Quy luật phân bố tái sinh theo chiều cao .............................................. 47
4.4.5. Cây bụi, thảm tƣơi.................................................................................... 48
4.4.5. Đặc điểm đất rừng nơi loài Xoan đào phân bố. ....................................... 50
4.5. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển loài Xoan đào tại xã Quy Kỳ,
huyện Định Hóa. .............................................................................................. 52
4.5.1. Nhóm các giải pháp về chính sách pháp luật........................................... 52
4.5.2 Nhóm các giải pháp về kỹ thuật ............................................................... 52
4.5.3 Giải pháp kinh tế xã hội ........................................................................... 54
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 55
5.1. Kết luận .................................................................................................... 55
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 56


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×