Tải bản đầy đủ

ĐĂNG KÝ CAM KẾT Thực hiện học tập chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018;Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUANG BÌNH
CHI BỘ VP HĐND VÀ UBND

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quang Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG KÝ CAM KẾT
Thực hiện học tập chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác
người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018;Tám lời Bác Hồ căn dặn
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang
––––––––––––––––––––––
Họ và tên : Linh Minh Toản
Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTG ngày 11/5/2017 của Ban Tuyên
giáo Huyện ủy Quang Bình về học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017-2020”.
Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 30/01/2018 của Chi bộ Văn
phòng HĐND và UBND huyện Quang Bình về việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Tám lời Bác Hồ căn dặn
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang;

Tôi xin đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và học tập năm 2018 như
sau:
A. ĐĂNG KÝ, CAM KẾT THỰC HIỆN CHUẨN MỰC
1. Về tư tưởng, chính trị
Tích cực tham gia học tập, tự nghiên cứu các nội dung về tư tưởng, tấm
gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là tham gia học tập
các chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm.
Tích cực tham gia nghiên cứu học tập, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
Đoàn cập nhật kiến thức hằng năm. Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên
tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của xã hội bên
ngoài. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, giữ
gìn đoàn kết trong Đảng, tích cực học tập và rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo
đức tư cách người đảng viên.


2. Về đạo đức lối sống
Thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh, Gương mẫu đi đầu trong thực
hiện văn hóa ứng xử, hội họp, văn hóa giao thông,văn hóa công sở, văn hóa gia
đình và khu dân cư. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt
trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Luôn giữ gìn đoàn kết trong tập
thể cơ quan. Không vi phạm những điều Đảng viên và Đoàn viên không được
làm.
3. Về Phong Cách
Sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, xây dựng phong cách chuyên nghiệp
hiệu quả, gắn liền với tính nguyên tắc, kỉ luật mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là trong
công việc. Trong chuyên môn, tạo môi trường để có thể sáng tạo tốt nhất trong
khả năng của mình.
4. Về ý thức trách nhiệm đối với công việc
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được phân công. Với
nhiệm vụ được giao làm công tác Phụ trách phần mềm VNPT iOFFICE tôi luôn
nhiệt tình trong công việc, luôn khắc phục những khó khăn, thử thách, tích cực
tham mưu, đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ được giao, chủ động sáng tạo xử lý nhanh các lỗi phần mềm, các văn
bản đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Đoàn và cấp trên giao.
5. Về quan hệ ứng xử đối với xã hội, đồng chí, đồng nghiệp
Hòa nhã với bạn bè, cán bộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân
dân, giữ mỗi quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh. Phát huy tinh
thần đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thanh


niên, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.
6. Về chuẩn mực nghề nghiệp


Tận tâm với nghề, với nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao tinh thần gắn bó
với nhân dân, đoàn kêt, thương yêu, giúp đỡ đông nghiệp trong cuộc sống và
trong công việc.
Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc; dám làm và
giám chịu trách nhiệm trước bản thân. Thường xuyên đổi mới lề lối tác phong
làm việc nhanh nhẹn đúng giờ, khoa học, luôn cổ gắng học tập nêu cao trình độ
về chuyên môn nghiệp vụ.
Thường xuyên, tích cực xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ,
với tinh thần nêu gương và trách nhiệm được giao. Xác định việc làm cụ thể găn
với việc đăng ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh...
KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN
Căn cứ vào nội dung đã đăng ký thực hiện trên. Bản thân tôi xây dựng kế
hoạch tu dưỡng, rèn luyện năm 2018 như sau;
Trọng tâm thực hiện các nội dung sau: Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn,
chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên
suy nghĩ, đổi mới cách làm việc hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo
thực chất, tiến độ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách, trung
thực trong vấn đề phê bình và tự phê bình. Có mối liên hệ thường xuyên với cấp
ủy và chi bộ nơi cư trú. Chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.
Gương mẫu tuyên truyền vận động gia đình và nhân dânthực hiện tốt các quy
định nơi cư trú. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong từng tháng.
Đăng ký việc làm cụ thể: Đảm bảo hệ thống mạng LAN hoạt động hiệu
quả, tổ chức bảo dưỡng bảo trì máy tính hai lần trong tháng. Tiếp tục tham mưu
nâng cấp trang Web văn phòng điện tử. Phối hợp với công ty vinaphone hoàn
thiện phần mềm quản lý văn bản điện tử VNPTiOFFICE. Thực hiện đi làm đúng
giờ, thực hành tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm.


Tôi đăng ký thực hiện tốt lời dạy thứ nhất của Bác Hồ lên thăm tỉnh
Hà Giang năm 1961 đó là: “ Tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ,
thương yêu giúp đỡ nhau như anh em một nhà”.
Trên đây là kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyên, nêu gương theo tư tưởng tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân tôi, kính mong tập thể (Chi bộ, Chi
đoàn, cơ quan, đoàn thể…) góp ý, giúp đỡ để tôi tu dưỡng, rèn luyện ngày càng
tốt hơn.
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ CAM KẾT

PHÓ BÍ THƯ

Lê Thị Hồng Thắng

Linh Minh Toản

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUANG BÌNH
CHI BỘ VP HĐND VÀ UBND

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quang Bình, ngày 30 tháng 1 năm 2018

ĐĂNG KÝ CAM KẾT
Thực hiện học tập chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác
người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018;Tám lời Bác Hồ căn dặn
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang
––––––––––––––––––––––
Họ và tên : Đỗ Xuân Dương
Đơn vị công tác : Văn phòng HĐND và UBND huyện Quang Bình
Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTG ngày 11/5/2017 của Ban Tuyên giáo
Huyện ủy Quang Bình về học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017-2020”.
Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 30/01/2018 của Chi bộ Văn


phòng HĐND và UBND huyện Quang Bình về việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Tám lời Bác Hồ căn dặn
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang;
Tôi xin đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và học tập năm 2018 như
sau:
B. ĐĂNG KÝ, CAM KẾT THỰC HIỆN CHUẨN MỰC
1. Về tư tưởng, chính trị
Tích cực tham gia nghiên cứu học tập, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
Đoàn cập nhật kiến thức hằng năm. Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên
tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của xã hội bên
ngoài. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, giữ
gìn đoàn kết trong Đảng, tích cực học tập và rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo
đức tư cách người đảng viên.
2. Về đạo đức lối sống
Thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh, Gương mẫu đi đầu trong thực
hiện văn hóa ứng xử, hội họp, văn hóa giao thông,văn hóa công sở, văn hóa gia
đình và khu dân cư. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt
trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Luôn giữ gìn đoàn kết trong tập
thể cơ quan. Không vi phạm những điều Đảng viên và Đoàn viên không được
làm.
3. Về Phong Cách
Xây dựng phong cách chuyên nghiệp hiệu quả, gắn liền với tính nguyên
tắc, kỉ luật mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là trong công việc. Trong chuyên môn, tạo
môi trường để có thể sáng tạo tốt nhất trong khả năng của mình.
4. Về ý thức trách nhiệm đối với công việc
Với nhiệm vụ được giao làm công tác lái xe tôi luôn nhiệt tình trong công
việc, Chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chừa xe kịp thời. Luôn tìm tòi học hỏi các bậc
đàn anh đi trước hoàn thành tổt nhiệm vụ của Đảng và cấp trên giao.
5. Về quan hệ ứng xử đối với xã hội, đồng chí, đồng nghiệp


Hòa nhã với bạn bè, cán bộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân
dân, giữ mỗi quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh. Phát huy tinh
thần đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thanh
niên, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.
6. Về thực hiện trách nhiệm nêu gương
Tận tâm với nghề, với nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao tinh thần gắn bó
với nhân dân, đoàn kêt, thương yêu, giúp đỡ đông nghiệp trong cuộc sống và
trong công việc.
Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc; dám làm và
giám chịu trách nhiệm trước bản thân. Thường xuyên đổi mới lề lối tác phong
làm việc nhanh nhẹn đúng giờ, khoa học, luôn cổ gắng học tập nêu cao trình độ
về chuyên môn nghiệp vụ.
Thường xuyên, tích cực xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ,
với tinh thần nêu gương và trách nhiệm được giao. Xác định việc làm cụ thể găn
với việc đăng ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa XI) ‘‘ một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay’’.Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của
cấp trên giao.
C. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN
Căn cứ vào nội dung đã đăng ký thực hiện trên. Bản thân tôi xây dựng kế
hoạch tu dưỡng, rèn luyện năm 2018 như sau;
Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; nắm vững chính sách của nhà
nước và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng.
Nói phải đi đôi với việc làm, phải công khai minh bạch, rò ràng, cân thận.
Nghiêm túc thực hiện các nội dung đăng ký rèn luyện của cá nhân, cam
kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tám
lời Bác Hồ cân dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.


Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm
vụ được giao, đặc biệt là tác phong lề lối làm việc, phát huy tinh thân dân chủ,
đoàn kết nội bộ trong cơ quan. Tích cực tham gia các hoạt động do cơ quan,
công đoàn, chi đoàn ... phát động.
Thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh
hoạt đảng.
Trên đây là bản đăng ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2018. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng
chí đế tôi thực hiện tốt nội dung đãng ký trên.
T/M BAN CHI ỦY
PHÓ BÍ THƯ

Lê Thị Hồng Thắng

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUANG BÌNH
CHI BỘ VP HĐND VÀ UBND

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quang Bình, ngày 30 tháng 1 năm 2018

ĐĂNG KÝ CAM KẾT

Thực hiện học tập chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng
đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H
Chí Minh” năm 2018;Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà
Giang
––––––––––––––––––––––


Họ và tên : Hoàng Văn Điền
Đơn vị công tác : Văn phòng HĐND và UBND huyện Quang Bình

Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTG ngày 11/5/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủ

Quang Bình về học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H
Chí Minh, giai đoạn 2017-2020”.

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 30/01/2018 của Chi bộ Văn phòng HĐN

và UBND huyện Quang Bình về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H
Chí Minh năm 2018; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang;
Tôi xin đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và học tập năm 2018 như sau:
D. ĐĂNG KÝ, CAM KẾT THỰC HIỆN CHUẨN MỰC
1. Về tư tưởng, chính trị

Tích cực tham gia nghiên cứu học tập, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn c

nhật kiến thức hằng năm. Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Khô

hoang mang, dao động trước sự thay đổi của xã hội bên ngoài. Luôn tin tưởng vào sự lã

đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, tích cực học tập và r
luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức tư cách người đảng viên.
2. Về đạo đức lối sống

Thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh, Gương mẫu đi đầu trong thực hiện văn h

ứng xử, hội họp, văn hóa giao thông,văn hóa công sở, văn hóa gia đình và khu dân cư. Tí

cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống trung thực, giản d

lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng ph

Luôn giữ gìn đoàn kết trong tập thể cơ quan. Không vi phạm những điều Đảng viên và Đo
viên không được làm.
3. Về Phong Cách

Xây dựng phong cách chuyên nghiệp hiệu quả, gắn liền với tính nguyên tắc, kỉ lu

mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là trong công việc. Trong chuyên môn, tạo môi trường để có t
sáng tạo tốt nhất trong khả năng của mình.
4. Về ý thức trách nhiệm đối với công việc

Với nhiệm vụ được giao làm công tác lái xe tôi luôn nhiệt tình trong công việc, Chă

sóc, bảo dưỡng, sửa chừa xe kịp thời. Luôn tìm tòi học hỏi các bậc đàn anh đi trước ho


thành tổt nhiệm vụ của Đảng và cấp trên giao.
5. Về quan hệ ứng xử đối với xã hội, đồng chí, đồng nghiệp

Hòa nhã với bạn bè, cán bộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ m

quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tí
cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.
6. Về thực hiện trách nhiệm nêu gương
Tận tâm với nghề, với nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao tinh thần gắn bó với nhân
dân, đoàn kêt, thương yêu, giúp đỡ đông nghiệp trong cuộc sống và trong công việc.

Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc; dám làm và giám chịu
trách nhiệm trước bản thân. Thường xuyên đổi mới lề lối tác phong làm việc nhanh nhẹn
đúng giờ, khoa học, luôn cổ gắng học tập nêu cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.
E. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN
Căn cứ vào nội dung đã đăng ký thực hiện trên. Bản thân tôi xây dựng kế hoạch
dưỡng, rèn luyện năm 2018 như sau;

Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhằm đáp ứn
với yêu cầu nhiệm vụ được giao; nắm vững chính sách của nhà nước và thực hiện tốt chủ
trương đường lối của Đảng.
Nói phải đi đôi với việc làm, phải công khai minh bạch, rò ràng, cân thận.

Nghiêm túc thực hiện các nội dung đăng ký rèn luyện của cá nhân, cam kết học tập v

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tám lời Bác Hồ cân dặn Đảng
bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được

giao, đặc biệt là tác phong lề lối làm việc, phát huy tinh thân dân chủ, đoàn kết nội bộ trong
cơ quan. Tích cực tham gia các hoạt động do cơ quan, công đoàn, chi đoàn ... phát động.
Thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Trên đây là bản đăng ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Min

năm 2018. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí đế tôi thực hiện tốt nộ
dung đãng ký trên.


T/M BAN CHI ỦY
PHÓ BÍ THƯ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ CAM KẾT

Lê Thị Hồng Thắng

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUANG BÌNH
CHI BỘ VP HĐND VÀ UBND

Hoàng Văn Điền

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quang Bình, ngày 30 tháng 1 năm 2018

ĐĂNG KÝ CAM KẾT

Thực hiện học tập chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng
đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H
Chí Minh” năm 2018;Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà
Giang
––––––––––––––––––––––
Họ và tên : Mạc Văn Đại
Đơn vị công tác : Văn phòng HĐND và UBND huyện Quang Bình

Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTG ngày 11/5/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủ

Quang Bình về học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H
Chí Minh, giai đoạn 2017-2020”.

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 30/01/2018 của Chi bộ Văn phòng HĐN

và UBND huyện Quang Bình về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H
Chí Minh năm 2018; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang;
Tôi xin đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và học tập năm 2018 như sau:
F. ĐĂNG KÝ, CAM KẾT THỰC HIỆN CHUẨN MỰC
1. Về tư tưởng, chính trị

Tích cực tham gia nghiên cứu học tập, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn c

nhật kiến thức hằng năm. Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Khô


hoang mang, dao động trước sự thay đổi của xã hội bên ngoài. Luôn tin tưởng vào sự lã

đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, tích cực học tập và r
luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức tư cách người đảng viên.
2. Về đạo đức lối sống

Thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh, Gương mẫu đi đầu trong thực hiện văn h

ứng xử, hội họp, văn hóa giao thông,văn hóa công sở, văn hóa gia đình và khu dân cư. Tí

cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống trung thực, giản d

lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng ph

Luôn giữ gìn đoàn kết trong tập thể cơ quan. Không vi phạm những điều Đảng viên và Đo
viên không được làm.
3. Về Phong Cách

Xây dựng phong cách chuyên nghiệp hiệu quả, gắn liền với tính nguyên tắc, kỉ lu

mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là trong công việc. Trong chuyên môn, tạo môi trường để có t
sáng tạo tốt nhất trong khả năng của mình.
4. Về ý thức trách nhiệm đối với công việc

Tích cực, chủ động trong công việc. Thực hiện tổt nguyên tắc tập trung dân chủ. Tí

cực tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng trong việc bảo vệ tài sản của cơ quan, kịp thời s

chữa hệ thống điện, nước trong nhà làm việc và nhà công vụ. Đảm bảo vệ sinh xung qua
nhà làm việc và nhà công vụ.
Phấn đấu thực hiện tốt lời dạy thứ nhất của Bác Hồ khi lên thăm Hà Giang năm 1961 đỏ

"...Tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em m
nhà”.
5. Về quan hệ ứng xử đối với xã hội, đồng chí, đồng nghiệp

Hòa nhã với bạn bè, cán bộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ m

quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tí
cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.
6. Về thực hiện trách nhiệm nêu gương
Tận tâm với nghề, với nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao tinh thần gắn bó với nhân
dân, đoàn kêt, thương yêu, giúp đỡ đông nghiệp trong cuộc sống và trong công việc.

Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc; dám làm và giám chịu


trách nhiệm trước bản thân. Thường xuyên đổi mới lề lối tác phong làm việc nhanh nhẹn
đúng giờ, khoa học, luôn cổ gắng học tập nêu cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên, tích cực xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, với tinh th

nêu gương và trách nhiệm được giao. Xác định việc làm cụ thể găn với việc đăng ký cam k

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn gắn bó mật thiết với nhân dâ

đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần th

4 (khóa XI) ‘‘ một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay’’.Thực hiện tốt các v
bản chỉ đạo của cấp trên giao.
G. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN

Căn cứ vào nội dung đã đăng ký thực hiện trên. Bản thân tôi xây dựng kế hoạ
tu dưỡng, rèn luyện năm 2018 như sau;

Tích cực học tập nâng cao hiểu biết cho bản thân, nắm vững và thực hiện tốt đường l
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Nói phải đi đôi với việc làm, luôn chủ động trong công việc được giao.
Nghiêm túc thực hiện các nội dung đăng ký rèn luyện của cá nhân, cam kết học tập

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện lời dạy thứ nhất của Chủ tị
Hồ Chí Minh khi Người lên thăm Hà Giang năm 1961.Tích cực tham gia các hoạt động do

quan, công đoàn phát động.Thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bì
trong sinh hoạt đảng.

Trên đây là bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của t
năm 2018.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí để tôi thực hiện tốt nội dun
đăng ký trên./.
T/M BAN CHI ỦY
PHÓ BÍ THƯ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ CAM KẾT

Lê Thị Hồng Thắng

Mạc Văn Đại
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×