Tải bản đầy đủ

Bài 4 phương pháp nhân liên hợp

Khóa học hệ phương trình – Thầy Phạm Tuấn Khải

Tài liệu bài giảng

Bài 2. PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP
Giáo viên: Phạm Tuấn Khải

I. NHÂN LIÊN HỢP CƠ BẢN

 x  y  y  x
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình 
1 y
 2
2
x  y  2x  y  2  0
 x  y  2x  3y  5

Ví dụ 2: Giải hệ phương trình 
 2y  2  x  4y  2  5



 2
2
 x  y  1  x  2x  1  y  2x
Ví dụ 3: Giải hệ phương trình 
 2
4x  8x  8y  1  0

 2
2
 x  2x  x  y  1  y  1
Ví dụ 4: Giải hệ phương trình 
 x  y  2y  3


 2
 x  y  2x  y  1  x  1
Ví dụ 5: Giải hệ phương trình 
 2x  3  x  2y  3



2
2
 x  y  1  x  xy  1  y  1
Ví dụ 6: Giải hệ phương trình  2
x  xy  y 2  x  y  1  0



2y  1
 3
x y 

Ví dụ 7: Giải hệ phương trình 
x y

2 y  9  4x  3


2


2
 2x  xy  x  1  x  3y  y  x  y  2
Ví dụ 8: Giải hệ phương trình 
 2
4x  y 2  4xy  6x  2y  2  0


Chuyên đề: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Trang | 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×