Tải bản đầy đủ

Chương trình hành động của cá nhân năm 2018

HUYỆN UỶ QUANG BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ VP HĐND-UBND HUYỆN
*

Quang Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH
Hành động của cá nhân năm 2018

Họ và tên: Linh Minh Toản
Ngày sinh: 24/3/1990
Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 21/02/2017 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Hà Giang về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các
cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ,
công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang.
- Căn cứ Công văn số 1000-CV/HU ngày 20/11/2017 của Huyện ủy
Quang Bình về việc kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá, phân loại chất

lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
- Căn cứ Kế hoạch 04-KH/CB ngày 30/01/2018 của Chi bộ Văn phòng
HĐND và UBND huyện về xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm
2018.
Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm
vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm
2018 như sau:
I- VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG; NGĂN CHẶN
ĐẨY LÙI NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”
TRONG NỘI BỘ, TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG
1. Về tư tưởng chính trị


Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào
sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành và thực hiện theo chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn giữ vững và phát huy được phẩm
chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác của người cán bộ, đảng viên;
tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
với mục tiêu, lý tưởng và đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện nghiêm túc quy
định nói và viết theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, luốn phấn
đấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực trong công tác.
Luôn chủ động đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về
chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; tôi luôn ý thức tự
giác học tập để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý
luận chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực
hiện nghiêm túc sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần
Nghị quyết TƯ 4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.
2. Về đạo đức, lối sống

Thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh, Gương mẫu đi đầu trong
thực hiện văn hóa ứng xử, hội họp, văn hóa giao thông,văn hóa công sở, văn
hóa gia đình và khu dân cư.Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh, có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, trong sáng. Luôn
chấp hành tốt trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Luôn giữ gìn
đoàn kết trong tập thể cơ quan. Không vi phạm những điều Đoàn viên thanh
niên không được làm.
3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các
giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”,


“tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công
vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.
Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc
kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy


định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn,
đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
4. Về trách nhiệm nêu gương
Gương mẫu trong việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, luôn giữ gìn phẩm
chất, đạo đức, lối sống giản dị, luôn gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống, thực hiện quy định của công dân nơi cư trú, gương mẫu giữ đoàn kết nội bộ,
cương quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần học
hỏi nâng cao năng lực công tác, giải quyết công việc dứt điểm, không để tồn đọng
kéo dài. Gương mẫu chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, chi bộ.
Thường xuyên, tích cực xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ,
công chức với tinh thần nêu gương và trách nhiệm được giao.
II- NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
Quản lý, chịu trách nhiệm chuyển giao văn bản đến và phát hành văn bản đi
trên hệ thống vnptioffice đảm bảo đúng quy định.
Trên cơ sở hồ sơ công việc của Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên;
hàng năm lập hồ sơ lưu trữ đưa vào quản lý tại kho lưu trữ. Và thực hiện một số
nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.
II - CAM KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tôi cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy
thoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; luôn
thực hiện nghiêm túc việc nêu gương; luôn luôn hoàn thành các nhiệm vụ công tác
thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách./.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Lê Thị Hồng Thắng

Linh Minh Toản


HUYỆN UỶ QUANG BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ VP HĐND-UBND HUYỆN
*

Quang Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
Hành động của cá nhân năm 2018
Họ và tên: La Thị Nghiệp
Ngày sinh: 07/12/1986
Chức vụ: Đảng viên
Đơn vị công tác: Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện.
- Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 21/02/2017 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Hà Giang về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các
cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ,
công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang.
- Căn cứ Công văn số 1000-CV/HU ngày 20/11/2017 của Huyện ủy
Quang Bình về việc kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá, phân loại chất
lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
- Căn cứ Kế hoạch 04-KH/CB ngày 30/01/2018 của Chi bộ Văn phòng
HĐND và UBND huyện về xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm
2018.
Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách,
nhiệm vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh năm 2018 như sau:


I. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG; NGĂN
CHẶN ĐẨY LÙI NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ
CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ, TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG
1. Về tư tưởng chính trị
Luôn có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác,
chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của nhà nước. Nói, viết và làm theo đúng quan điểm, đường lối, chỉ thị,
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Luôn giữ mối quan
hệ với cấp ủy và nhân dân, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư
trú.
Không dao động trước những khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao. Tự giác học tập kinh nghiệm của bạn bè, đồng nghiệp,
tích luỹ, trau dồi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.
2. Về đạo đức, lối sống
Nêu cao tinh thần phẩm chất đạo đức cách mạng. Có lối sống trong
sáng, lành mạnh, giản dị, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp.
Thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm. Chấp
hành nghiêm túc theo quy định Điều lệ Đảng, tinh thần tự phê bình và phê
bình theo Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn
Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Có tinh thần và
thái độ kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng
phí, gây mất đoàn kết nội bộ. Luôn quan tâm và thực hiện tốt quy chế dân
chủ ở cơ sở, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.
3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”
Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Thực
hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm


điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy
định,trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn
chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra
các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện các quy định
về đạo đức công vụ.
4. Về trách nhiệm nêu gương
Gương mẫu trong việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, giữ gìn phẩm
chất, đạo đức, lối sống giản dị, thực hiện quy định của công dân nơi cư trú,
gương mẫu giữ đoàn kết nội bộ, cương quyết đấu tranh chống các biểu hiện
suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”.
Gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần
học hỏi nâng cao năng lực công tác, giải quyết công việc dứt điểm, không để
tồn đọng kéo dài. Gương mẫu chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, chi
bộ.
II- NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Thực hiện chức năng quản lý, tiếp nhận và phát hành văn bản đi, đến,
giấy mời họp, hội nghị của HĐND, UBND huyện và Văn phòng.
- Thực hiện việc chuyển giao văn bản theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn
phòng giữa các bộ phận trong Văn phòng cũng như giữa Văn phòng với các
Phòng Ban, ngành huyện, các xã, thị trấn có liên quan và theo dõi quá trình
luân chuyển của hồ sơ, văn bản.
- Quản lý và sử dụng các loại con dấu theo đúng qui định của Nhà
nước. Không cho mượn dấu, đóng dấu khổng chỉ, mang dấu ra khỏi phòng
làm việc.


- Thống kê tài liệu lưu trữ, báo cáo tình hình quản lý tài liệu lưu trữ của
huyện với cơ quan nhà nước cấp trên;
- Thu thập thống kê tài liệu lưu trữ đưa vào bảo quản và phục vụ việc
khai thác sử dụng bản lưu theo quy định;
- Không được tự ý cho số văn bản khi chưa được sự cho phép của lãnh
đạo văn phòng
- Tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào quản lý công tác
lưu trữ và tài liệu lưu trữ;
II - CAM KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tôi cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy
thoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ;
luôn thực hiện nghiêm túc việc nêu gương, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao./.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

La Thị Nghiệp

HUYỆN UỶ QUANG BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ VP HĐND-UBND HUYỆN
*

Quang Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2018


CHƯƠNG TRÌNH
Hành động của cá nhân năm 2018
Họ và tên: Hoàng Văn Điền, ngày sinh 17/10/1984
Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên lái xe Văn phòng HĐND-UBND
huyện.

- Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 21/02/2017 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Hà Giang về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các
cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ,
công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang.
- Căn cứ Công văn số 1000-CV/HU ngày 20/11/2017 của Huyện ủy
Quang Bình về việc kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá, phân loại chất
lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
- Căn cứ Kế hoạch 04-KH/CB ngày 30/01/2018 của Chi bộ Văn phòng
HĐND và UBND huyện về xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm
2018.
Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm
vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm
2018 như sau:
I- VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG; NGĂN CHẶN
ĐẨY LÙI NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”
TRONG NỘI BỘ, TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG
1. Về tư tưởng chính trị
Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo
của Đảng, chấp hành và thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, luôn giữ vững và phát huy được phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác của người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung
thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu,


lý tưởng và đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện nghiêm túc quy định nói và viết
theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, luốn phấn đấu, gương
mẫu, trách nhiệm, trung thực trong công tác.
Chủ động đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về chính
trị, đạo đức, lối sống, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; tôi luôn ý thức tự giác học
tập để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính
trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm
túc sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết TƯ
4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.
2. Về đạo đức, lối sống
Có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, có ý thức trách nhiệm
trong mọi công việc được giao, luôn chú trọng chấn chỉnh đến tác phong, lề lối làm
việc của cán bộ đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong
chi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ và nhân dân; luôn quan
tâm cùng xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan có tinh thần hợp tác,
giúp đỡ với đồng chí, đồng nghiệp, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân
và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ Đảng viên trong chi bộ; thường
xuyên trao đổi, kiểm tra, nắm chắc tình hình ở cơ sở.
Thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm. Chấp hành
nghiêm túc theo quy định Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm,
tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về tăng cường
xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Có tinh thần và thái độ kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham
nhũng, lãng phí, gây mất đoàn kết nội bộ. Luôn quan tâm và thực hiện tốt quy chế
dân chủ ở cơ sở, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.
3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật,
kỷ cương, đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Thực


hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm,
đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định trên cơ
sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các
giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá” trong nội bộ.
4. Về trách nhiệm nêu gương
Gương mẫu trong việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, luôn giữ gìn phẩm
chất, đạo đức, lối sống giản dị, luôn gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống, thực hiện quy định của công dân nơi cư trú, gương mẫu giữ đoàn kết nội bộ,
cương quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
II- NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
Với nhiệm vụ được giao hỗ trợ công tác văn thư, lưu trữ như phôtô, đưa văn
bản, vào sổ công văn đi, công văn đến; đồng thời lái xe phục vụ công tác cho
Thường trực HĐND, UBND khi các đồng chí lái xe chính đi vắng. trường hợp đưa
lãnh đạo đi công tác sớm luôn có mặt đúng thời gian theo yêu cầu của lãnh đạo
Văn phòng; tổ chức bảo dường, rửa xe ôtô thường xuyên đảm bảo xe luôn được
sạch sẽ; ôtô phải được đậu đỗ tại trụ sở cơ quan, không được đưa ôtô ra khỏi trụ sở
khi chưa có sự điều động của lãnh đạo Văn phòng, trừ trường hợp đột xuất, theo
yêu cầu của Thường trực HĐND và Thường trực UBND huyện.
Có trách nhiệm vận hành xe đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. Trường
hợp xe bị hư hỏng, va chạm do nguyên nhân khách quan, kịp thời báo cáo lãnh đạo
văn phòng cho ý kiến xử lý. Trường họp bị hư hỏng, va chạm do nguyên nhân chủ
quan, thì phải sửa chừa, bồi thường giá trị ban đầu. Và Thực hiện một số nhiệm vụ
khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.
II - CAM KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tôi cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy
thoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; luôn


thực hiện nghiêm túc việc nêu gương; chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các nhiệm
vụ công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách./.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

Người xây dựng chương trình

Hoàng Văn Điền
XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
……………………………………..
……………………………………..
……...………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×