Tải bản đầy đủ

Shortcuts for the student writer


ỉẹẻèíậè ẹẻ èỉ
èậĩềè ẫẻìèẻ

ệòầ ìễấẻểòề
ề--ô íôãơĐ íằạằ

ễòìề ỉậỉ
ơằ ề--ô íôãơĐ íằạằ

ĩìòềò ẻẹịẻè ẫìềịẻẹẻ
ề--ô íôãơĐ íằạằụ ằằđãơ

ểẵẻòẫúỉìễễ
ềằâ ầđà íáãẵạ đẵã-ẵ ễã-ắ
ễẳ ểẳđãẳ ểằăãẵ íãơĐ ểã ềằâ ĩằáã
ệô ằô ãạđằ ĐẳằĐ èđơ


Copyright © 2005, by Jay Silverman, Elaine Hughes, and Diana Roberts Wienbroer. All
rights reserved. Manufactured in the United States of America. Except as permitted

under the United States Copyright Act of 1976, no part of this publication may be
reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or
retrieval system, without the prior written permission of the publisher.
ðóðéóïìêêëïóé
The material in this eBook also appears in the print version of this title: 0-07-144846-2.
All trademarks are trademarks of their respective owners. Rather than put a trademark
symbol after every occurrence of a trademarked name, we use names in an editorial
fashion only, and to the benefit of the trademark owner, with no intention of
infringement of the trademark. Where such designations appear in this book, they have
been printed with initial caps. McGraw-Hill eBooks are available at special quantity
discounts to use as premiums and sales promotions, or for use in corporate training
programs. For more information, please contact George Hoare, Special Sales, at
george_hoare@mcgraw-hill.com or (212) 904-4069.
TERMS OF USE
This is a copyrighted work and The McGraw-Hill Companies, Inc. (“McGraw-Hill”)
and its licensors reserve all rights in and to the work. Use of this work is subject to these
terms. Except as permitted under the Copyright Act of 1976 and the right to store and
retrieve one copy of the work, you may not decompile, disassemble, reverse engineer,
reproduce, modify, create derivative works based upon, transmit, distribute,
disseminate, sell, publish or sublicense the work or any part of it without McGrawHill’s prior consent. You may use the work for your own noncommercial and personal
use; any other use of the work is strictly prohibited. Your right to use the work may be
terminated if you fail to comply with these terms.
THE WORK IS PROVIDED “AS IS.” McGRAW-HILL AND ITS LICENSORS
MAKE NO GUARANTEES OR WARRANTIES AS TO THE ACCURACY,
ADEQUACY OR COMPLETENESS OF OR RESULTS TO BE OBTAINED FROM
USING THE WORK, INCLUDING ANY INFORMATION THAT CAN BE
ACCESSED THROUGH THE WORK VIA HYPERLINK OR OTHERWISE, AND
EXPRESSLY DISCLAIM ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. McGrawHill and its licensors do not warrant or guarantee that the functions contained in the
work will meet your requirements or that its operation will be uninterrupted or error
free. Neither McGraw-Hill nor its licensors shall be liable to you or anyone else for any
inaccuracy, error or omission, regardless of cause, in the work or for any damages
resulting therefrom. McGraw-Hill has no responsibility for the content of any
information accessed through the work. Under no circumstances shall McGraw-Hill
and/or its licensors be liable for any indirect, incidental, special, punitive, consequential
or similar damages that result from the use of or inability to use the work, even if any of
them has been advised of the possibility of such damages. This limitation of liability
shall apply to any claim or cause whatsoever whether such claim or cause arises in
contract, tort or otherwise.


DOI: 10.1036/ððéïìêêëïé̱ Û´¿·²»

ß¹» ½¿²²±¬ ©·¬¸»® ¸»®ô ²±® ½«-¬±³ -¬¿´»
Ø»® ·²º·²·¬» ª¿®·»¬§ò


̸·- °¿¹» ·²¬»²¬·±²¿´´§ ´»º¬ ¾´¿²µò


For more information about this title, click here

íẹềèềè
òẵàâằẳạằơỉâ ơ ậ-ằ áđơẵôơ- đ ơáằ ơôẳằơ ẫđãơằđ

êãã
ăã

éòẻè ùổ íẹẻẻíèề
ò ẫđẳ ắôơ íđđằẵơằ-íĐ íô-ằẳ ẫđẳẹằ ẫđẳ đ èâỏ
ằãạ
íãơãƯơã
òắắđằêãơã- ẳ ềôắằđò-ơđáằí-ã-ơằơ éđôíđđằẵơ éđôấạôằ éđôẻằẵạãƯãạ íằơằ ằơằẵằéằđãẳ đ íỏ ẻôú ằơằẵằ- ẳ
ằơằẵằ đạằơằơôđằổ ậ-ãạ ắôơụ áâằêằđụ ơáôạá
íằãẵíĩ-áằ- ẳ éđằơáằ-ằẽôơơã ểđàèãơằ-ổ ậẳằđãằ-ụ ìơãẵ-ụ đ ẽôơơã- ểđàáãơãạ ấằđắ èằ-ằấằđắ òạđằằằơ
ẫđẳ ẳãạ-ổ - ẳ ằẳ
èạằẳ ằơằẵằ-ù
ùớ
ùờ
ùố

ợù
ợỡ
ợờ
ợố
ớù
ớộ
ớố
ỡù
ỡợ
ỡớ
ỡở
ỡỗ

ởợ
ởớ
ởở

éòẻè ợổ éậèèìề ò éòéẻ èẹèỉẻ
ẫáơ ơ ĩ ẫáằ ầôKđằ ơôẵà
òẳẳđằ--ãạ ầôđ òôẳãằẵằ
ẫđãơãạ âãơá èáằ-ããẳãạ ẹđạãƯơã đ ầôđ --Đ
ìơđẳôẵơãéđạđá-Oễạ ẳ áđơ
èđ-ãơãìẵđđơãạ ẽôơơã-


ờỡ
ờờ
ờỗ
ộợ
ộỡ
ộộ
ộỗ
ê


êã

íẹềèềè

íẵô-ãỉâ ơ ểàằ éằđ ễạằđ ứẳ ẫáằ ơ ểàằ
ìơ áđơằđữ
ỉâ ơ ẫđà ằẵẳ ĩđơ
áđơẵôơ- đ NẫđẳM
éđđằẳãạ èãđơ íằạằ éằđằẵã í-ằổ ẫđãơãạ --Đ ã í-ằẵã í-ằổ ẫđãơãạ ắôơ ễãơằđơôđằ

ốù
ốợ
ốỡ
ốộ
ỗợ
ỗỡ
ỗộ
ù

éòẻè ớổ èỉ ẻòẻíỉ éòéẻ
ỉâ ơ ơđơ ẻằ-ằđẵá éđảằẵơ
èáđằằ --ằơã ẻằ-ằđẵá àãằơôđằổ ẫáằ ầô ãẳ è ằâ đ è
ểĐ ôđẵằằơơãạ ìđơã ơ ơáằ ễãắđđĐ
ằơơãạ ìđơã ẹãằ
ằơôđằổ ãƯãạ ậ ẫằắ-ãơằ
ẫđãơãạ ơáằ ẻằ-ằđẵá éằđ
éạãđã- ứíáằơãạữ
ẫáơ ì- ĩẵôằơơãỏ
ĩẵôằơơãổ èáằ ểễò ơĐằ
ĩẵôằơơãổ èáằ òéò ơĐằ
ĩẵôằơơãổ èáằ íáãẵạ ơĐằ ứơơằ-ữ

ùố
ùùù
ùùợ
ùùộ
ùợ
ùợù
ùợớ
ùợố
ùợỗ
ùớù
ùỡờ
ùởở

éòẻè ỡổ ẻẹẫìề ò ò ẫẻìèẻ
ếằằãạ ệôđ
òẳẳãạ ĩằơãẻằẵạãƯãạ íãẵáããơãạ ẹằ-ãêằ ễạôạằ
èđããạ ẫđẳãằ-ậ-ãạ ơđạ ấằđắấđĐãạ ầôđ ằơằẵằãẳãạ ầôđ ấãẵằ

ùờỡ
ùờờ
ùờố
ùờỗ
ùộù
ùộớ
ùộở
ùố

é-ơ-ẵđãơ
ò ễã-ơ ấôắằ ôđẵằòắôơ ơáằ òôơáđìẳằă
èđôắằ-áơãạ ôãẳằ

ùốù
ùốớ
ùốố
ùốỗ
ùỗở


òíếềẹẫễĩểềè

đ ơáằãđ ẵđằô đằẳãạ ẳ ôằ-ơããạ êđãô- ẳđơ-
áđơẵôơ- đ ơáằ ơôẳằơ ẫđãơằđụ âằ âã-á ơ ơáà ịằêằđĐ ệằ-ằồ
éĐ ểđ-áụ ỉãẳ- íôãơĐ íằạằồ ềằ ò éãẵàằơơụ
ỉãẳ- íôãơĐ íằạằồ ẳ ễđđĐ ẻãẵáụ ấãđạãã
ỉãạáẳ- íôãơĐ íằạằũ ằẵã ơáà- ạ ơ ôằ éáảụ
ễạằ-ẵáằãẳơ éôắã-áằđ-ụ ìẵũụ âá-ằ ằơáô-ã- đ ơáãắà áằằẳ ơ ẵđằơằ ơđẳằ ằẳãơãũ ễã- ểđằụ òằ
ơằ-áàãụ ểđĐ ằụ ẳ ểằã-- ẵôằđằắụ ôđ ằẳãơđ- ơ
ểẵđâúỉãụ áêằ ạãêằ áđơẵôơ- đ ơáằ ơôẳằơ ẫđãơằđ ằâ
ắôđ-ơ ãằ ắĐ đằẵãơãạ ãơ- êãđơôằ- ắôơ - ằẵôđạãạ ôơ ơáãà ắôơ ãơ ã ằâ âĐ-ũ
ềá ãêằđ ẵơđãắôơằẳ ơáằ ãẳằ ẳ -ằêằđ ẳằơã- đ ơáằ
ằâ ẵáơằđ Náđơẵôơ- đ LẫđẳũK M ệằ- ẳ ĩêãẳ
ỉôạáằ- áêằ ạđẵãô-Đ áằằẳ ơ àằ -ơá ơđ-ãơã ơ
ơáằ -ãăơá ằẳãơãũ ì ẳẳãơãụ âằ - âơ ơ ơáà ơáằ ẳ
ệãĐ éãẵàằ-ụ éằạạĐ đããụ ẻôơá đằằụ ẳ éằạạĐ ôằ
ĩãẵàã- âá ẵơãôằ ơ -ôđơ ôđ âđà âãơá ơáằãđ
ằẵôđạằằơụ êằụ ẳ -ãđãơũ
ẫằ đằ ạđơằô đ ơáằ ằẵôđạằằơ ẳ ằơáô-ã- ôđ
ẵằạôằ- ã ơáằ ạã-á ĩằđơằơ ơ ề--ô íôãơĐ
íằạằũ ì đơãẵôđụ âằ âã-á ơ ơáà éô ịằẵàụ ệằịàằụ ểãã ẽôằ íáằãàằụ ếơáđĐ èđã ằẳụ ẻằắằẵẵ
đ-ằđụ ãĐ ỉằạđơĐụ ệằằ ỉôơằđụ ịằđãẵằ ếãụ ỉằẳẳ
ểđẵô-ụ ếơáĐ ểẵỉằụ ệá èôẵàằđụ ĩããẵà ầằƯƯụ ẳ ẵơơ
ặôẳũ
ẫằ - đằẵãơằ ơáằ ơáôạáơô ẵằơ- ằằ ơằâđơ
òằăẳằđụ ịđàáêằ íằạằồ ệằđằĐ òẳằđụ òđãƯ ơơằ
ậãêằđ-ãơĐồ òẳđằâ ệũ òôạằụ ễđ- íằạằồ ệằơ òôơằụ
òằđãẵ ậãêằđ-ãơĐồ ĩđã- ịđàãụ íãơĐ íằạằồ ệôẳĐ ịằẵáơằụ
ềđơá ếằơôẵàĐ ậãêằđ-ãơĐồ ệĐẵằ ịằẳằđụ ẹàá
éáẳằ ơơằ ậãêằđ-ãơĐồ ểãẵáằ ẳằ ịằằẳãẵơã-ụ ểãã ĩẳằ
êãã
Copyright â 2005, by Jay Silverman, Elaine Hughes, and Diana Roberts Wienbroer. Click here for terms of use.


êããã

òíếềẹẫễĩểềè

íôãơĐ íằạằồ íáđã- ịđà-ụ ẫãẵáãơ ơơằ ậãêằđ-ãơĐồ
ểãẵáằ ịđâằđụ ểãã ĩẳằ íôãơĐ íằạằồ èãơáĐ ẻũ
ịĐâơằđụ ĩãăãằ ơơằ íằạằồ ệ-ằá èũ íắđằ-ằụ ậãêằđ-ãơĐ
ềằêẳồ ẻắã íãơđãụ ểằđẵằẳ íằạằồ ễâđằẵằ íđ-ụ
ẹđạằ í-ơ íằạằồ ẻẳá íôơáằụ ịắôđạ
ậãêằđ-ãơĐồ ĩã íăụ òđã íằạằồ ôƯằ íđâđẳụ
ẳẳằắẵà íằạằồ ềơãằ ũ ĩằĐụ ễãúịằơ íôãơĐ
íằạằồ ếơáằđãằ ẻằ-ơã ĩãẵàồ ẻá ũ ĩãằụ ậãêằđ-ãơĐ
ôơáằđ íđẳồ ểãẵáằ ĩãẻãụ ểẵáằ-ơằđ íôãơĐ
íằạằồ ơằằĐ ƯƯãụ ơ ễàằ íôãơĐ íằạằồ ểằĐ
ũ ằẳđụ ếằĐ-ơằ íằạằồ ô- ãĐ-ụ òẳãđẳẵà
íôãơĐ íằạằồ ềẳãằ ẳãụ ểãã ĩẳằ íôãơĐ
íằạằPìơằđòằđãẵ íô-ồ ằ đẳãằđụ ậãêằđ-ãơĐ
ểã--ã--ããồ ệằ- ũ ằđẵáụ ềđơáâằ-ơằđ ểãẵáãạ íằạằồ
ểơơáằâ ẳãằụ ềầíèíồ ẻắằđơ ỉẵáụ ểãã ĩẳằ
íôãơĐ íằạằồ òẳđằâ ỉđẳụ éẳôẵá íôãơĐ
íằạằồ ĩãằ òũ ỉụ ểôơ ỉẳ íôãơĐ íằạằồ
ằđạã ỉãụ ẫằ-ơằđ ểãẵáãạ ậãêằđ-ãơĐồ ểđãằ ìạằ-ã-ú
íđẳãằụ ằằ-ằằ íôãơĐ íằạằồ âằẳĐ ệằ-ụ
íôắã ị-ã íằạằồ ẳãằ ệá-ụ ẫã ơơằ
ậãêằđ-ãơĐồ ẻãẵáđẳ ếằẵụ éã íôãơĐ íằạằP-ơồ
ã ễđ-ụ ếãđàâẳ íôãơĐ íằạằồ ệẵôằãằ ễôơãụ
ỉôơằđ íằạằồ ệằ ễ-ơđẵẵụ òô-ơã íôãơĐ íằạằồ
ằ ểẵíôắĐụ ơũ íãđ íôơĐ íôãơĐ íằạằồ ểđĐ
ểẵđẳụ đằ- íãơĐ íằạằồ ĩằắđá ểôơãẵàụ ễạ ì-ẳ
ậãêằđ-ãơĐồ ếôđơ ềằôụ ẫãã ẻãằĐ ỉđằđ íằạằồ
ơôđơ ềằụ ằđạã éằđãằơằđ íằạằồ ĩêãẳ ềđãụ ịằơáĐ
íằạằồ ẻạằđ ẹẵá-ằụ ịẵà ỉã- ậãêằđ-ãơĐồ éơđãẵã ỉđàãéãằđđằụ ậãêằđ-ãơĐ ơáằ ấãđạã ì-ẳ-ồ ịãằ éôắằđụ
-ơằđ ếằơôẵàĐ ậãêằđ-ãơĐồ ã- íáằằà éãẳằăơằđụ íằơđ
íđã íôãơĐ íằạằồ ẻằơơ éđơằđụ ỉãẳ- íôãơĐ
íằạằồ ịđôẵằ ẻằằêằ-ụ ĩãắ ấằĐ íằạằồ ễã- ò ẻĐụ
ểẵáằ-ơằđ íôãơĐ èằẵáãẵ íằạằồ đ ễũ ẳằđ-ụ
í-ơ íôãơĐ íằạằồ ẫã áãđằ-ụ ôơáằ-ơằđ
ẹàá ơơằ ậãêằđ-ãơĐồ éơđãẵã ãẵăụ đãẳ ếằĐíôãơĐ íằạằồ ệằằ ãơáụ ẹạ ễàơ íằạằồ
ấãđạãã ẫáơằĐ ãơáụ ậãêằđ-ãơĐ òắồ ệằơ ếũ
ơẳôã-ụ ễàằẳ íôãơĐ íằạằồ ơằáằ ơđãạáơụ
ểẵáằ-ơằđ íôãơĐ íằạằồ òũ đẳ ấ ềằ-- ìììụ
ễạâẳ íằạằồ ẫããằ ẫẳụ ẫằằ-ằĐ íằạằồ ẳ ểđĐ
ặẳđảàâ-àãụ ậãêằđ-ãơĐ ểãẵáãạũ


òíếềẹẫễĩểềè

èáã- ắà âôẳ ơ áêằ ằăã-ơằẳ ắôơ đ ôđ -ơôẳằơ-Oắơá
- ơáằ ôẳãằẵằ âằ áẳ ã ãẳ ẳ - ằđẵằơãêằ đằẳằđ- ẳ
ẵđãơãẵ-ũ
ãĐụ âằ ơằ âãơá ạđằơ -ẳằ-- ơáằ --ãạ ịằêằđĐ ệằ-ằ
ẳ ãằ ỉôạáằ-ũ ịằêằđĐụ âãằ ệĐ ãêằđụ áằằẳ ô- ã
ẵôơằ-- âĐ-ũ ỉằđ ãằ ằẳãơãạ ằĐằụ ẵằêằđ ằăằ-ụ ẳ ãẳằãđêằẳ ằêằđĐ ẵáơằđụ ẳ áằđ ằẵôđạằằơ ẳ ẳằãẵãôắàằẳ ạẳ- -ô-ơãằẳ ôđ ằằơãạ-ũ ãằụ ôđ ơđôĐ ắằêằẳ
ẵúôơáđụ â- ơ ơáằ áằđơ ẵắđơã ơáơ á- âĐắằằ ảĐũ ò -ôđơãêằ đãằẳụ -áằ â- - ơáằ ơôạá ẵđãơãẵ
âá ẳằ ô- ô-ằ ơ đằẵ-ãẳằđụ đằêã-ằụ đ ằêằ đằ-ơđơũ ìơ âơáã- -ằ đẵá ơáơ ãô-ằẳ áằđ ơằẵáãạ ẳ áằđ â
âđãơãạũ òắêằ ụ -áằ ắằãằêằẳ ã ơáằ êôằ âđãơãạOẳ
ãêãạOâãơá -ãđãơũ
ệĐ ãêằđ
ĩã ẻắằđơ- ẫãằắđằđ

ãă


ịầ èỉ òể òậèỉẹẻ

ẻôằ- èáôắổ ò ôãẳằ đ ẫđãơằđ-ụ ờơá ằẳãơã
ẳ ểằ-ôđằ-ổ ò éđẵơãẵằ ịà ơ òẵẵĐ ẻôằ- èáôắ
ứăằđẵã-ằ- àằĐằẳ ơ ơáằ ạằ- ẻôằ- èáôắữ
ẻôằ- èáôắ đ ịô-ãằ-- ẫđãơằđẻôằ- èáôắ đ ẻằ-ằđẵá
ẻôằ- èáôắ đ ẹãằ ẻằ-ằđẵá
ứắĐ ĩã ẻắằđơ- ẫãằắđằđữ
ẫđãơãạ đ ơáằ ìằđ ằ
ứắĐ ãằ ỉôạáằ-ữ


ỉẹẫ èẹ ậ ỉẹẻèíậè ẹẻ èỉ èậĩềè ẫẻìèẻ

èáã- ắà ã- đ Đô ã Đô êằ ơ âđãơằụ ắôơ ãơK- - đ Đô ã
Đô áêằ ơ âđãơằũ áđơẵôơ- đ ơáằ ơôẳằơ ẫđãơằđ ã- ôãẵà ạôãẳằ
ơáơ Đô ẵ ô-ằ ằ-ãĐụ Đôđ âụ ẳ ằằ ẵãẳằơ ã Đôđ
âđãơãạũ
ẫằ -ôạạằ-ơ ơáơ Đô đằẳ áđơẵôơ- đ ơáằ ơôẳằơ ẫđãơằđ ã -
ẳ-ằ-ụ ôơ đẳằđụ âáằ Đô ằằẳ ãơũ ìơK- ơ ãàằ êằ ơáơ
àằằ- Đô ô ơằ ãơ ơáằ ãạáơũ ầôK ằằẳ ơ đằẳ ằâ ãằẳ ơáằ ô-ằ ơ -ằằ ã Đô ôẳằđ-ơẳũ òơằđ ơằ ãôơằ-ụ -ằơ
ơáằ ắà -ãẳằũ đ ơãằ ơ ơãằụ à ơ ơáằ -ằ ãơ- ạã
- đằãẳằđũ
éđơ ùụ Níđđằẵơằ--ụM ẵêằđ- ơáằ -ơ ẵ
ã-ơàằ-ũ ẫằ ôơ ơáằ-ằ đôằ- ãđ-ơ ắằẵô-ằ ơáằĐ đằ âáơ
-ơ -ơôẳằơ- âđđĐ ắôơ ẳ âã âơ ơ áêằ áẳĐũ
ỉâằêằđụ âáằ Đô đằ âđãơãạ Đôđ ãẳằ-ụ ẳKơ ạằơ
ẳã-ơđẵơằẳ âãơá ẵđđằẵơằ--ồ ơằđâđẳ-ụ ơàằ ơáằ ơãằ ơ
à ô ơáằ đôằ- Đô ằằẳũ
éđơ ợụ Néôơơãạ éằđ èạằơáằđụM ơàằ- Đô ơáđôạá
ơáằ -ơạằ- âđãơãạ ằ--ĐOđ ẵãạ ô âãơá
ãẳằ- ơ đđằẳãạũ
éđơ ớụ Nèáằ ẻằ-ằđẵá éằđụM ơằ- Đô áâ ơ ẵẳôẵơ
đằ-ằđẵá đảằẵơ âãơá ẵãẳằẵằũ
éđơ ỡụ Nđâãạ - ẫđãơằđụM âã áằ Đô ơ ẳằêằ
ẵằđụ -ơđạ -ơĐằ âđãơãạũ
ầô âKơ ằẵằ--đãĐ ô-ằ ơáằ-ằ đơ- ã đẳằđ ắằẵô-ằ ơáằ
đẵằ-- âđãơãạ ẳằ- ơ â -ằơ -ằôằẵằũ ằằđơãạ
ãẳằ-ụ đạãƯãạụ đằêã-ãạụ ẳ ẵđđằẵơãạ áằ ơ -ằêằđ
ãơ- ạ ơáằ âĐũ

ăã
Copyright â 2005, by Jay Silverman, Elaine Hughes, and Diana Roberts Wienbroer. Click here for terms of use.


ăãã

ỉẹẫ èẹ ậ ỉẹẻèíậè ẹẻ èỉ èậĩềè ẫẻìèẻ

áđơẵôơ- đ ơáằ ơôẳằơ ẫđãơằđ ẳằ-Kơ ơơằơ ơ ẵêằđ ằêằđĐ
ãơơằ ẳằơã ạđđ ẳ ô-ạằụ ắôơ ãơ ẳằ- ẵêằđ ơáằ -ơ
ẵ đắằ- âằKêằ -ằằ - ơằẵáằđ- âđãơãạ êằđ ơáằ
-ơ ơáãđơĐ Đằđ-ũ
ằơãằ- âáằ Đô ơđêằụ ơáằđằ ã- Đ ằ đôơằ ơ âũ
ỉâằêằđụ -ằơãằ- ơáằđằK- -áđơẵôơụ âáãẵá ẵ ạằơ Đô ơ
Đôđ ẳằ-ơãơã -ơằđ ẳ Đắằ âãơá ằ-- ơđãẵũ ẫằ áằ
ơáơ ơáằ-ằ N-áđơẵôơ-M âã àằ âđãơãạ ằ-- -ơđằ--ô đ Đô -
ơáơ Đô ẵ ẵẵằơđơằ âáơ Đô âơ ơ -Đụ ẳ Đắằ
ằêằ ằảĐ ơáằ ảôđằĐũ
ệĐ ãêằđ
ĩã ẻắằđơ- ẫãằắđằđ


éòẻè
íẹẻẻíèề
ò ẫđẳ ắôơ íđđằẵơằ-íĐ íô-ằẳ ẫđẳẹằ ẫđẳ đ èâỏ
ằãạ
íãơãƯơã
òắắđằêãơã- ẳ ềôắằđò-ơđáằí-ã-ơằơ éđôíđđằẵơ éđôấạôằ éđôẻằẵạãƯãạ íằơằ ằơằẵằéằđãẳ đ íỏ ẻôú ằơằẵằ- ẳ
ằơằẵằ đạằơíằãẵíĩ-áằ- ẳ éđằơáằ-ằẽôơơã ểđàèãơằ-ổ ậẳằđãằ-ụ ìơãẵ-ụ đ ẽôơơã ểđàáãơãạ ấằđắ èằ-ằấằđắ òạđằằằơ
ẫđẳ ẳãạ-ổ - ẳ ằẳ
èạằẳ ằơằẵằù
Copyright â 2005, by Jay Silverman, Elaine Hughes, and Diana Roberts Wienbroer. Click here for terms of use.


ò ẫẹẻĩ òịẹậè íẹẻẻíèề
è ôẵá ẵẵằđ ắôơ ẵđđằẵơằ-- ẵ ãáãắãơ Đôđ âđãơãạồ
ơ ãơơằ ẵẵằđ ẵ ẵằ ắằơâằằ Đô ẳ Đôđ đằẳằđ-ũ
ĩKơ ằơ ơáằ ằđ ằđđđ- ẳãơằ ơáằ ằăằđãằẵằ âđãơãạ
đ Đôũ ẹ ơáằ ơáằđ áẳụ âằ âôẳ ắằ ã-ằẳãạ Đô ã
âằ ơẳ Đô ơáơ ẵđđằẵơằ-- ẳằ-Kơ ơơằđũ ị-ãẵ ằđđđ- ã
âđãơãạ âã ẳã-ơđẵơ ẳ ơôđ ằêằ ơáằ -ơ ẳằơằđãằẳ
đằẳằđ-ũ ẫằ ằẵôđạằ Đô ơ -ơằđ ơáằ đôằ- đằ-ằơằẳ áằđằ
- ôãẵàĐ - --ãắằ - ơáơ Đô ẵ ằằ -ằẵôđằ ắôơ Đôđ
âđãơãạũ ẹẵằ ơáơ áằ-ụ ĐôK ắằ đằằ ơ ẵẵằơđơằ
âáơ Đô âơ ơ -Đũ
íẹểểẹềễầ íẹềậĩ ẫẹẻĩ
ò -ằẵáằẵàằđ âKơ ẵơẵá ơáằ-ằ âđẳ-ũ ãẳ ơáằ ằ- ơáơ ạãêằ
Đô ơđôắằ ẳ ằđ ơá-ằũ

ẫẹẻĩ èỉòè ẹậềĩ òễìế
ẹẻ ễẹẹế òễìế
ẵẵằơ

è ơàằụ ơ đằẵằãêằ
ể-ơ ằằ ẳ ơ ẵẵằơ ẵđãơãẵã-
ạđẵằôĐũ

ằăẵằơ

ềơ ãẵôẳãạ
êằđĐắẳĐ ằăẵằơ ơáằ ã Đằđ -ơằẳ
Đãạũ

ằẵơ

è ẵáạằ đ ãôằẵằ
êằ đằ-ẵđãơã ẳđôạ- ẵ ằẵơ ô- ã
-ãạããẵơ âĐ-ũ

ằằẵơ

èáằ đằ-ôơụ ơáằ ẵ-ằôằẵằ
ằẵơ ã- ô-ôĐ ôụ - ĐôK ãẳ ơáằ đ
ã đơũ
ẵãằơã-ơ- áêằ -ơôẳãằẳ ơáằ ằằẵơ-
-ãđã áằđơ ẳã-ằ-ằũ

ắđàằ

èáằ ằẵáã- ơáơ -ơ- ơáằ êằáãẵằồ ơ
áơ Đ ơã
ịđàằ ơáằ đẵáụ ẵẵằằđơằ ơáằ
ẵôđêằũ

ắđằà

ò -ằđơãồ ơ -áơơằđ đ -ằđơằ ãơ
ãằẵằ- đ đơòơằđ ơáằ ắđằàụ ơáằĐ đằ-ôằẳ ơáằ
ằạơãơã-ũ
ĩKơ ắđằà ơáằ -ằ ã Đô ơ đằơôđ ơáằ
-ơâđằũ

íẹểểẹềễầ íẹềậĩ ẫẹẻĩ

ẵá-ằ

éđằ-ằơ ơằ-ằ ứđáĐằ- âãơá ằâ-ữ
đà ằáđĐ ẵá-ằ- ãắằ ơằđã- đ
áã- đẵáãơằẵơôđằũ

ẵá-ằ

é-ơ ơằ-ằ ứđáĐằ- âãơá -ằữ
ềằ ẵá-ằ ãẵằđ- ắ-ằẳ ơáằãđ
ắããơĐ đơáằđ ơá ơáằãđ ãĐ
ẵằẵơã-ũ

ẵ-ẵãằẵằ

èáằ -ằ-ằ đãạáơ ẳ âđạ
ỉã- ẵ-ẵãằẵằ â- ẵằđũ

ẵ-ẵãô-

òâđằ
đ ắằẵằ ẵ-ẵãô- -ằằ ằ-ằ
ã ơáằ đũ

ãơK-

ìơ ã-ũ èằ-ơ ắĐ -ôắ-ơãơôơãạ ãơ ã-ũ
ìơK- ơãằ ơ ãẳ ằâ -ôơãũ

ãơ-

é--ằ--ãêằ
êằđĐ ạơ ã- ơơẵáằẳ ơ ãơ- â ằạ-ũ
ề -ơđáằũ ìơ ã- ẵơ ắằ -ôắ-ơãơôơằẳũ

ằẳ

ò ằơ ứđáĐằ- âãơá đằẳữồ ơ đêãẳằ
ẳãđằẵơã ứđáĐằ- âãơá đằằẳữ
éẵằ ằẳ đ êằđ ơáằ ơãằơK- ắẳĐ
ẳôđãạ ẳằơ ẩúđĐ-ũ
đ Đ Đằđ-ụ éđ-ằđ ằẳ- ôãằơ ãằũ

ằẳ

é-ơ ơằ-ằ ằẳ
ể-ũ ã ằẳ ơáằ ẳằđơằơ đ đơĐ
Đằđ-ũ

-ằ

ềơ ơãạáơ
òơằđ áằ -ơ ơáãđơĐ ôẳ-ụ áã- ảằ- âằđằ
-ằũ

-ằ

è ã-ẵằ
ểĐ ơáằđ âôẳ ẵ-ơơĐ -ằ áã- ẵđ àằĐ-ũ


íẹểểẹềễầ íẹềậĩ ẫẹẻĩ

è ắằ ẳằằơằẳ
êằđĐằ đằẳãẵơằẳ ơáơ èđô âôẳ -ằũ
ụ ằâụ âụ
àâụ àằâ

ề ã- ằạơãêằồ ằâ ã- ơ ẳồ â ã- ơáằ
đằ-ằơ ằơũ ếâ ẳ àằâ đằằđ ơ
àâằẳạằũ

ụ áêằ

ẻằằắằđổ ẵôẳ áêằụ -áôẳ áêằụ âôẳ
áêằOđ âôẳKêằOơ âôẳ

--ằẳ

ò ẵôđ-ằụ ẵđụ ơắồ - --ằẳ âĐ
ứẳãằẳữ
ếãđơằĐ --ằẳ ằ ơáằ -ơđằằơồ áằ -
--ằẳ ạã-áũ
ơôđẳĐ áằ --ằẳ đ ơâ ơôẵáẳâ-ũ
èáằ ẵẵá --ằẳ âĐũầằ-ơằđẳĐ- ứơáằ -ơồ -ơ ằêằơ-ữồ -ụ
ắằĐẳ
ẻô--ằô ẵôẳ ằêằđ đạằơ áã- -ơ
đẵằ-ũ
ầô ẵKơ đằâđãơằ ơáằ -ơũ
ơâ ãằ- -ơ ơáằ đãđẳ ơđẵà-ũ

ôãằơ

ãàằ ệằ- đđằĐ Đằẳ ôãằơ ô-ãẵũ

ôãơ

ểđ-ũ êơđằ ôãơ áằđ ảắ ơáằ ẳĐ -áằ
â ơáằ ơơằđĐũ

ôãơằ

ỉã- êằ ôãơằ -ơụ ẵ-ãẳằđãạ ơáằãđ
ắôàũ

ơá

íđã-
ìKẳ đơáằđ ẳẵằ ơá ằơũ

ơáằ

ềằăơ
áằ ơáằ ẳẳằẳ ẳđ âơằđũ


íẹểểẹềễầ íẹềậĩ ẫẹẻĩ

ơáằãđ

ằơáãạ ã- ơáằãđ-ũ
ẫãẳ ẳạ- ẵđằ đ ơáằãđ Đôạ ẵôĐũ

ơáằđằ

ò ẵằ
êằđ ơáằđằũ
èáằđằ ã-ồ ơáằđằ đằồ ơáằđằ â-ồ ơáằđằ âằđằ
èáằđằ đằ -ằêằđ ơáằđãằ- ơ ằăã
ềằK- đằơđằơũ

ơáằĐKđằ

èáằĐ đằ
èáằĐKđằ ơ ã -ãơã ơ ằạơãơằũ

ơ

ĩãđằẵơã
ãêằ ãơ ơ ằũ ơ ềằâ ầđàũ
ò êằđắ đ
è -ằằụ ơ đôụ ơ ắằ
ứềơằ ơáơ Đô ắđằĐ đôẵằ ơũữ

ơ

ểđằ ơá ằôạá
è áơụ ơ ắẳụ ơ ơằụ ơ ôẵáũ
ò-
ểằụ ơ
ứềơằ ơáơ Đô đôẵằ ơ ẵằđĐũữ

ơââằđằ

é-ơ ơằ-ằ
ầô âằđằụ âằ âằđằụ ơáằĐ âằđằũ

âằKđằ

ẫằ đằ
ẫằKđằ ơã ããạđơ-ũ

âáằđằ

ò ẵằ
ẫáằđằ âằđằ Đô âáằ ơáằ ãạáơ- âằơ ôơỏ

âáằơáằđ

ìOơ âằơáằđ ứđã đ -âữ
ề ằ àâ- âáằơáằđ áằ â- ôđẳằđằẳũ


íẹểểẹềễầ íẹềậĩ ẫẹẻĩ

âáK-

ẫá ãẫáK- ơáằđằỏ ẫáK- ẵãạ âãơá ô-ỏ

âá-ằ

é--ằ--ãêằ
ẫá-ằ ẳãẳ ã- ơáã-ỏ

â

ẹằ ằđ-
đ ơáằ ãđ-ơ ơãằụ â â- ằẳ íẹũ

âằ

ằêằđ ơáằ
èáã- â ã- ẳãằđằơ đ ơáằđ
âằũ
ẻằằắằđổ âồ

âđ-ằ

ẫáằ ẵđãạ ơâ ơáãạ-ụ ằ ã- âđ-ằ
ơá ơáằ ơáằđũ

âđ-ơ

ẫáằ ẵđãạ ơáđằằ đ đằ ơáãạ-ụ ằ
ã- ơáằ âđ-ơũ èáằ -ơ âĐ- ẵằắằđằ âđ-ơũ

Đôđ

ịằạãạ ơ Đôũ ậ-ằ Đ đ Đôđ
áô-ằụ Đôđ ẵđOơ âáằ Đô ằ
Đô đằũ
ầôđ đằơã-áã âãơá Đôđ ãĐ ẵáạằâáằ Đô đđĐũ

ĐôKđằ

ầô đằ
ầôKđằ ạãạ ơ ôằ-ơã Đ ạãẵũ

ẫẹẻĩ ẻẽậềèễầ ểìậĩ
ụ ụ ơáằ

ậ-ằ ắằđằ âđẳ- -ơđơãạ âãơá
ẵ-ơ -ôẳ- đ ạ ô ứ ắơụ ẵơụ
ôãữũ
ậ-ằ ắằđằ âđẳ- -ơđơãạ âãơá êâằđ đôẵằẳ - ã ơáằĐ ẳãẳ ứ ạằụ
ằạạụ áôđụ ểỳểữũ


íẹểểẹềễầ íẹềậĩ ẫẹẻĩ

ậ-ằ ơáằ đơáằđ ơá đ âáằ đằằđđãạ
ơ ằ -ằẵããẵ ãơằũ
ì ô-ằ ơáằ - àãằ đ ẵáãạ ạãạằđũ
ậ-ằ đ đơáằđ ơá ơáằ âáằ đằằđđãạ
ơ Đ ằ ôơ ạđôũ
ì ô-ằ àãằ ơ ẵá ạãạằđũ
ôơụ ôắằđ ậ-ằ ôơ đ -ôắ-ơẵằ- ơáơ ẵơ ắằ
ẵôơằẳ ứ ôơ âơằđữũ
ậ-ằ ôắằđ đ ãơằ- ơáơ ẵ ắằ ẵôơằẳ
ứ ôắằđ ằôơ-ữũ
ằơẵũụ ẳ - đơá ơẵũ ã- ơáằ ắắđằêãơã ằơ ẵằơằđ ứễơã
đ Nẳ - đơáMữũ èáằ ẵ ã- ơ ơáằ ằẳụ
âằẳ ắĐ ằđãẳũ ĩKơ âđãơằ ẳ ằơẵũ
ìơK- ắằơơằđ -ơĐằ ơ ô-ằ ẳ - đơáụ âáãẵá
ã- ạã-áụ đơáằđ ơá ằơẵũ
ằâằđụ ằ--

ậ-ằ ằâằđ đ ãơằ- ơáơ ẵ ắằ ẵôơằẳ
ứằâằđ áằẳẵáằ-ữũ
ậ-ằ ằ-- đ -ôắ-ơẵằ- ơáơ ẵơ ắằ
ẵôơằẳ ứằ-- ãữũ

ạẳụ âằ

èằ-ơ ắĐ ơđĐãạ Đôđ -ằơằẵằ âãơá ắơáũ
ì âằ ãơ-ụ ô-ằ ãơũ
ểĐắ Đ- ơáãđẳ ắ-ằ âằũ
ểĐắ ã- ạẳ ơáãđẳ ắ-ằũ
ịôơ ơằ ơáằ-ằ ơđãẵàĐ ẵ-ằ-ổ
ẹãêã à- ạẳũ ứáằK- ạẳ àãạũữ
ẻãêà à- âằũ ứáằK- ạằđ -ãẵàũữ
íđ -ằằ- âằũ ứỉằđ ằĐằ- âđàũữ

Đ

è ôơ -ằơáãạ ẳâ
úãạ
áằ ã- Đãạ ơáằ ẵđẳ- ơáằ ơắằũ

ãẳ

é-ơ ơằ-ằ
ỉằ ãẳ ơáằ ẵđẳ- ơáằ ơắằũ
ẹẵằ Đô Đ -ằơáãạ ẳâụ ãơ ãằ- ơáằđằũ


íẹểểẹềễầ íẹềậĩ ẫẹẻĩ

ãằ

è đằẵãằ
ò- ẵáãẳụ ì êằẳ ơ ãằ ã ơáằ áẵàũ

Đ

é-ơ ơằ-ằ ứáằđằK- ơáằ ơđãẵàĐ đơữ
ẹằ ẳĐ ì Đ ã ơáằ áẵà đ ãêằ áôđ-ũ
ễãằẳ âĐ- ằ- Nơẳ ãằũM

Đãạ

ẻằẵããạ
íằơđ â- Đãạ -ãàằ ãâũ
ơĐãạ ã ẵằ
èáằ ẵđẳ- âằđằ Đãạ ơáằ ơắằũ
èằãạ ãằ
èáằ ôẵơôđằđ- âằđằ Đãạ ơ ơáằ ằâằẳãũ

-ụ êằđĐ

òêãẳ ô-ãạ - âáằ Đô ằ êằđĐũ
ì-ơằẳ Nìơ â- - ẵẳụM âđãơằ Nìơ âêằđĐ ẵẳụM đ ắằơơằđ Đằơ Nìơ â- ôđ
ẳằạđằằ- ắằâ ƯằđũM ìơ ã- ẵđđằẵơ ơ ô-ằ -
âáằ ãơ ã- âằẳ ắĐ ơáơổ Nìơ â- -
ẵẳ ơáơ âằ ẵôẳ -ơĐ ôơ-ãẳằ đ Đ
ằâ ãôơằ-ũM
ẹề ẫẹẻĩ ẹẻ èẫẹỏ
ì Đô ẵ ôơ ơáằđ âđẳ ắằơâằằ ơáằụ ĐôK àâ ơ àằằ
ơáằ -ằđơằũ ẹơáằđâã-ằụ ĐôK áêằ ơ ẵáằẵà ơáằ ằ ắĐ ằũ

ơ

òâĐ- âđãơơằ - ơâ âđẳò ơ ơằẵáằđ-O âáằ ơOãẳ N ơM
ơ ãđũ

đằẳĐ

ẫằ âằđằ đằẳĐ đ đẳKâằẳẳãạũ

đằẳĐ

èá-ằ ẵđà- áêằ đằẳĐ ơàằ ơáằãđ
ằđẵằơạằũ

đãạáơ

òâĐ- ơâ âđẳ-íáãẳáẳ -ằằ- ãàằ ạ ơãằũèáằĐ âàằẳ ạ ơáằ ềêả èđãũ

đơ

ì âơ đơ ơáằ òằđãẵ ãằũ

đơ

èáằ ơâã- âằđằ đđằĐ đơũ

ơ ằ-ơ

òâĐ- ơâ âđẳ-

ằẵá ơáằđ

òâĐ- ơâ âđẳ-

ằêằ ơáôạá

òâĐ- ơâ âđẳ-

ằêằđĐắẳĐ

ệãĐK- ẵằơ- ãẵằ-ằẳ ằêằđĐắẳĐũ
ứêằđĐ ắẳĐ ằ- ằêằđĐ ẵđ-ằũữ

ằêằđĐ ẳĐ

ìơ đã- ằêằđĐ ẳĐụ ằêằđĐ -ãạằ ẳĐũ

ằêằđĐẳĐ

ằđẳ ôơ áã- ằêằđĐẳĐ ẵơáằ-ũ
ứêằđĐ ẳĐ ã- ôẵá đằ ẵ ơá
ằêằđĐẳĐũữ

ù


ẹề ẫẹẻĩ ẹẻ èẫẹỏ

ằêằđĐ ằ

êằđĐ ằ ơáằ ắằêằđ- -ôđêãêằẳ ơáằ ẳũ

ằêằđĐằ

êằđĐằ ãàằ- ãƯƯũ

ã ẳằơá

òâĐ- ơâ âđẳ-

ã ẵơ

òâĐ- ơâ âđẳ-

ã đẳằđ

òâĐ- ơâ âđẳ-

ã -ãơằ

òâĐ- ơáđằằ âđẳ-

ãơẵơ

òâĐ- ằ âđẳ

ãơ

òâĐ- ằ âđẳ

ã ơôẵá

òâĐ- ơâ âđẳ-

ãơ-ằ

òâĐ- ằ âđẳ

Đ-ằ

òâĐ- ằ âđẳ

ắẳĐ

ềắẳĐ àâ- áâ ểđũ òêằạã àằ- áãằĐũ ứề ắẳĐ đằằđ- ơ ẵđ-ằũữòâĐ- ơâ âđẳ-

âẳĐ-

òâĐ- ằ âđẳ

ằêằđơáằằ--

òâĐ- ằ âđẳ

-ằáâ

òâĐ- ằ âđẳ

-ằ ơãằ

ì ằằẳ -ằ ơãằ ằũ

-ằơãằ-

ằơãằ- Đôđ ôơá ẵ ạằơ Đô ãơ
ơđôắằũ

ơáđôạáôơ

òâĐ- ằ âđẳ

âáằằêằđ

òâĐ- ằ âđẳ

âáằđằ-

òâĐ- ằ âđẳ

âáằđằêằđ

òâĐ- ằ âđẳ

âãơááằẳ

òâĐ- ằ âđẳ

âãơáôơ

òâĐ- ằ âđẳ

ùù


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×