Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 10 chương 2 bài 1: Hàm số

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10
Tiết 11 §1. HÀM SỐ
I. Mục tiêu.
Qua bài học học sinh cần nắm được:
1/ Về kiến thức
 Hiểu khái niệm hàm số.
 Hiểu và xác định đuợc TXĐ và giá trị, đồ thị hàm số .
2/ Về kỹ năng
 Biết tìm TXĐ, giá trị của những hàm số đơn giản .
 Nhìn đồ thị đọc đựoc các giá trị của hsố.
3/ Về tư duy
 Nhớ, Hiểu , Vận dụng
4/ Về thái độ:
 Cẩn thận, chính xác.
 Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.
II. Chuẩn bị.
 Học sinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới
 Giáo án, SGK, …
III. Phương pháp.
Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.

1/ Kiểm tra kiến thức cũ


2/ Bài mới
HĐ 1: Củng cố khái niệm hàm số.
Hoạt động của học sinh
- Trả lời
- Ghi khái niệm biến số,
hàm số, tập xác định
- Thực hiện vd1
- Thực hiện hđ1

Hoạt động của giáo viên
- Cho học sinh nhắc lại khái
niệm đã học, biến số, tập xác
định, giá trị của hàm số.

Tóm tắt ghi bảng
Ghi Tiêu đề bài
I/ Ôntập về hàm số

1. Hàm số. TXĐ
- Cho hs đọc giá trị ứng với tập
xác định ở vd 1
SGK.
- Gợi ý: biến số: hàm số, giá
trị…
- Lưu ý: giá trị y chỉ có 1, x thì
khác..

HĐ 2: Các cách cho hàm số
Hoạt động của học sinh

- Thực hiện hđ 2, 3, 4

Hoạt động của giáo viên

Tóm tắt ghi bảng

- Gv Hướng dẫn từ hđ 2, 3, 42. Cách cho hàm số

- Lưu ý: f(x0) là gtrị của hs f
tại x = x0 thuộc D

Tập xác định của hs
y=f(x) là tập hợp tất
cả các giá trị của x
sao cho biểu thức
f(x) có nghĩa

- Hd hs làm hđ 5, 6

HĐ3 : Đồ thị hàm số
Hoạt động của học sinh
- Nhìn đồ thị , làm hđ 7

Hoạt động của giáo viên

Tóm tắt ghi bảng

- Yêu cầu Thực hiện hđ 7

3. Đồ thị hàm số

- Tìm TXĐ

(SGK)
M(x, f(x)), x phải


thuộc D.
+ y = f(x) :pt của
đuờng

HĐ 4: Củng cố
Hoạt động của học sinh
- Làm nháp, lên bảng

Hoạt động của giáo viên
- bt 1b, c; 2, 3/SGK

Tóm tắt ghi bảng
Ghi những câu đúng

3/ BTVN: Những câu cònlại của bài tập 1, 2, 3, SGK trang 39.


Tiết 12 §1. HÀM SỐ
I. Mục tiêu.
Qua bài học học sinh cần nắm được:
1/ Về kiến thức
 Củng cố TXĐ và giá trị, đồ thị hàm số .
2/ Về kỹ năng
 Biết chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của 1 hàm số trên 1
khoảng cho trước.
 Biết xác định tính chẵn lẻ của một số hàm số đơn giản.
3/ Về tư duy
 Nhớ, Hiểu , Vận dụng
4/ Về thái độ:
 Cẩn thận, chính xác.
 Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.
II. Chuẩn bị.
 Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới
 Giáo án, SGK …
III. Phương pháp.
Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.
1/ Kiểm tra kiến thức cũ
Cho hsố y=f(x)=√(x+2) – 1/√(2-x)


a) Tìm TXĐ ?
b) Tính f(0), f(-2), f(2) ?
2/ Bài mới

HĐ 1: Hsố đồng biến, nghịch biến.
Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

- Nhận xét x1, x2 , f(x1),
f(x2) so sánh…

- Cho hs nhìn vào h.15, gv
hd

- Phát biểu
- Ghi bài
- Làm vd

Tóm tắt ghi bảng
Ghi Tiêu đề bài

II/ Sự biến thiên của
- Vậy hsố đồng biến, nghịch hs
biến trên 1 khoảng (a; b) ntn
1. Ôn tập:SGK.
?
Vd: Xét tính đb, nb
- Làm vd
của hsố y=2x2 trên
(0;+ ∞)

HĐ 2: Bảng biến thiên
Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

Tóm tắt ghi bảng

- Gv Hướng dẫn từ vdụ 5

2. Bảng biến thiên
Chú ý:

- Phát biểu

- Cho hs nhận xét đồ thị của
hs ở h.15, từ trái qua phải
hình nào đi lên, hnào đi
xuống

Ghi chú ý

- Chý ý:

- Nghe, ghi bài

- Đồ thị của hsố đb,
từ trái qua phải là….
- Đồ thị của hsố nb,
từ trái qua phải là….


HĐ3 : Tính chẵn lẻ của hsố
Hoạt động của học
sinh
- Nhìn đthị, lắng nghe

- Hs phát biểu đk 1

Hoạt động của giáo viên

Tóm tắt ghi bảng

- Giới thiệu qua h 16
- Tổng quát, lưu ý đk của hs chẵn, lẻ
có gì chung
- Không chẵn, không lẻ, cả không
chẵn không lẻ

III. Tính chẵn lẻ của
hsố
(SGK)
1. Hàm số chẵn, lẻ

- Yc hs làm hđộng 8, SGK
- Cho hs nhận xét h16: nhánh trái,
phải, trên, dưới của 2 đồ thị

2. Đồ thị của hs chẵn,
lẻ

- Hs phát biểu
- Ghi bài
HĐ 4: Củng cố
Hoạt động của học sinh
- Làm nháp, lên bảng

Hoạt động của giáo viên
- bt 4a, d/SGK

Tóm tắt ghi bảng
Ghi những câu đúng

- Ttự bài 4: y = √(x-12)

3/ BTVN: Những câu cònlại của bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 39.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×