Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 10 chương 5 bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10
§3. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG. SỐ TRUNG VỊ. MỐT
(ppct: 49)
I. Mục tiêu.
Qua bài học học sinh cần nắm được:
1/ Về kiến thức
 Củng cố về bảng phân bố tần số, tần suất .
 Hiểu được đặc trưng và ý nghĩa thực tế của số trung bình cộng, số
trung vị và mốt.
2/ Về kỹ năng
 Nắm được các cách tính số trung bình cộng dựa vào bảng phân bố
tần số và bảng phân bố tần suất, cách tính số trung vị và mốt
 Làm được một số bài tập, ví dụ thực tế
3/ Về tư duy
 Nhớ, hiểu, vận dụng
4/ Về thái độ:
 Cẩn thận, chính xác.
 Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.
II. Chuẩn bị.
 Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.
 Giáo án, SGK, …

III. Phương pháp.
Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.
1/ Kiểm tra kiến thức cũ
2/ Bài mới
HĐ 1: Cách tính số trung bình cộng
Hoạt động của học
sinh
+ Hs phát biểu
+ Lớp bổ sung, và tính
toán lại để kiểm tra
+ Phát biểu bằng lời.

Hoạt động của giáo viên

Tóm tắt ghi bảng

- Gv cho hs nhắc lại cách tính số
I. Số trung bình
trung bình cộng đã biết ở các lớp cộng
dưới.
- Giải thích sự khác nhau ở phần
thập phân giữa các cách tính số
trung bình cộng.
- Đọc các cách tính stb, rồi phát


+ Làm theo nhóm, rồi
trình bày

biểu thành lời cách tính ?
- Chốt lại: đều là tổng các tích
giữa tần số(tần suất) với giá
trị(giá trị đại diện) của các thành
phần.
- Yêu cầu làm hoạt động 1(trang
120) theo bốn nhóm.

HĐ 2: Cách tính số trung vị
Hoạt động của học


sinh
+ Hs phát biểu
+ Lớp bổ sung, và tính
toán lại để kiểm tra
+ ghi bài mới
+ nhắc lại phương
pháp, lẻ và chẵn số
hạng

Hoạt động của giáo viên

Tóm tắt ghi bảng

- Gv cho hs nhắc lại cách tính số
II. Số trung vị
trung bình cộng đã học.
- Đặt vấn đề từ ví dụ 2, phân tích
sự thiếu chính xác và thiếu
hợplý, từ đó dẫn đến số trung vị.
- Yêu cầu học sinh ghi định nghĩa
vào vở.
- Lưu ý dãy không giảm, không
tăng; chẵn số hạng và lẻ số hạng.
- Cho học sinh làm hoạt động 2
theo 4 nhóm
- Sau 7 phút gv gọi sửa chữa.

HĐ 3: Mốt
Hoạt động của học
sinh
+ Hs phát biểu
+ ghi bài mới
+ Lớp bổ sung, và tính
toán lại để kiểm tra

Hoạt động của giáo viên
- Gv cho hs nhắc lại khái niệm tần
số, dẫn đến đọc mốt
- Yêu cầu học sinh ghi định nghĩa
vào vở.
- Đọc mốt ở bảng 8, 9 và bài
2/122.
- Sau 7 phút gv gọi sửa chữa.

Tóm tắt ghi bảng
III. Mốt


HĐ 4: Củng cố
Hoạt động của học sinh
Suy nghĩ, thảo luận nhóm
Cử đại diện lên bảng hoặc
lên theo chỉ định của GV

3/ BTVN:

Hoạt động của giáo viên
- Gv hướng dẫn hs làm bài 1, 2
theo bốn nhóm. Mỗi nhóm làm 1
ý trong các bài đó.
- Sau 7 phút lần lượt lên bảng
trình bày.
- Gv cho lớp nhận xét, chốt lại và
đánh giá

Làm bài tập trang 122-123 SGK

Tóm tắt ghi
bảng
Ví dụ
Bài tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×