Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 10 chương 5 bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 – CƠ BẢN
Tiết 49:
Số trung bình cộng. số trung vị. mốt
Ngày soạn:......................................................
Ngày giảng:....................................................
I. Mục tiêu:
-Nắm được khái niệm số trung bình cộng, số trung vị. Mốt.
-Biết cách tính số trung bình cộng, số trung vị. Mốt của một số liệu thống kê.
1. Về mặt kiến thức:
-Nắm được tần suất, tần số của một số liệu thống kê của bài trước.
2. Về mặt kỹ năng:
- Rèn kỹ năng tính toán, cần cù, cẩn thận.
3. Về tư duy:
-Tư duy lôgic và khái quát.
4.Về thái độ:
-Cẩn thận, chính sác, biết vận dụng vào nhiều bài toán trong thực tế..
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học
-SGK, sách bài tập và đồ dùng có liên quan(nếu có).
III. Gợi ý về phương pháp dạy học.
-Gợi mở, Vấn đáp chủ yếu học sinh làm, gv là ngưòi hướng dẫn.
IV. Tiến trình hoạt động bài giảng.

1. ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Cho chiều cao của các 6 em học sinh lần lượt là : 158, 165, 161, 158, 168, 159. Đơn vị
là (cm).Hãy tính chiều cao trung bình của 6 em học sinh.
Hoạt động1: Số trung bình cộng( số trung bình)

* Sử dụng bảng phân bố tần số ghép lớp.
6.153+ 12.159 + 13.165 + 5.171
≈ 162(cm)
36

* Sử dụng bảng phân bố tần suất ghép lớp.
16,7
33,3
36,1
*152 +
*159 +
*165
100
100
100
13,9
+
*171≈ 162(cm)
100

* Từ BT kiểm tra ta có thể khái quát hóa.
* Vậy tính số trung bình của một số liệu
thống kê?
* Cho bảng 4 bài1. Tính số trung bình
cộng.
* GV hường dẫn học sinh.x≈

* Học sinh khái quát và đưa ra công thức.
Hoạt động2:


* Vậy có thể đưa ra công thức tổng quát?
sgk/120. ( giải thích các giá trị của công
thức).


GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 – CƠ BẢN
VD củng cố. Tính số trung bình cộng của bảng số liệu ở bảng 8 sgk/120. Và có nhận
xét gì về nhiệt độ của thành phố Vinh trong tháng 2 và tháng 12.
* Cho học sinh làm, gv đi kiểm tra, và bao
quát, chữa cho học sinh.


KQ: x =

13.1+ 15.3 + 17.12 + 19.9 + 21.5
≈ 18
30

Hoạt động3: Số trung vị.
* Cho điểm thi của một nhóm 9 em học
sinh là: 1;1;3;6;7;8;8;9;10

* x ≈ 5,9 Có thể đại diện được cho trình độ
học tập của nhóm đó không?
* Cho học sinh tính số trung vị của điểm số
* Dẫn dắt đi đến số trung vị.
9 em h/s: Me = 7
* Đ/n: sgk/121.
*Cho học sinh tính số trung vị của bảng 9
sgk/121.
* Me = 110
Hoạt động4: Mốt
* Đ/n sgk/121.
* Cho học sinh tính mốt của bảng phân bố
tần số của bảng 2 sgk/111.

* Mo = 9
3. Củng cố và dặn dò.
- Về học ly thuyết và làm các BT trong sgk/122
4. Điều chỉnh sau tiết dạy.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tiết 50:
Bài tập Số trung bình cộng, số trung vị. Mốt
Ngày soạn:......................................................
Ngày giảng:....................................................
I. Mục tiêu:
1. Về mặt kiến thức:
-Nắm khái đ/n số trung bình cộng, trung vị.Mốt.
-Vận dụng ly thuyết vao giải các bài tập trong sgk.
2. Về mặt kỹ năng:
-Thành thạo cách tính trung vị,số trung bình cộng.Mốt.


GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 – CƠ BẢN
3. Về tư duy:
-Rèn kỹ năng tư duy lôgíc, rèn kỹ năng tính toán và tính cần cù.
4.Về thái độ:
-Cẩn thận, chính sác, biết vận dụng vào nhiều bài toán khác.
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học
-SGK, sách bài tập, phiếu học tập và đồ dùng có liên quan(nếu có).
III. Gợi ý về phương pháp dạy học.
-Gợi mở, chủ yếu học sinh làm, gv là ngưòi hướng dẫn.
IV. Tiến trình hoạt động bài giảng.
1. ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu công thức tính số trung bình cộng( dựa vào bảng tần
số , tần suất và tần số tần suất ghét lớp), số trung vị. Mốt?
Hoạt động1: BT1/sgk/122
* Học sinh tự giác làm bài.

* Gọi hai em học sinh lên bảng chữa, các
em khác cùng làm
* Sau đó Gv cho nhận xét, có gì sai thi
chữa.
* Gv viên hướng dẫn học sinh cách bấm
máy tính.
_
KQ: n = 31
_

n = 1170

* Gv nhấn mạnh lai công thức một lần nữa.
Hoạt động2: BT2sgk/122
* Gọi hai em học sinh lên bảng chữa, các
em khác cùng làm
* Sau đó Gv cho nhận xét, có gì sai thi
chữa.
_

KQ:

_

n = 6.12
_

n ≈ 5,23

* Gv cho học sinh nhận xét điểm thi của cả
hai lớp dựa vào số trung bình cộng.
Hoạt động3: Bài tập3,4 sgk/123
* Gọi học sinh lên bảng làm.
* Gv đi kiểm tra, và quan sát lớp.


GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 – CƠ BẢN
*KQ:

Mo(1) = 700

Mo(2) = 900
690 + 720
= 705
* KQ: Me =
2

Hoạt động4: Bài tập 5sgk/123
* Gv hướng dẫn qua, cho học sinh làm
nhanh rồi đưa ra kết quả:
*KQ:
3.Củng cố và dặn dò:
* Về đọc trước bài mới.
4. Điều chỉnh sau bài giảng (nếu có).
...................................................................................................................................
......
...................................................................................................................................
......
...................................................................................................................................
......Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×