Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 10 chương 3 bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10
PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
Mục tiêu bài học:
- Hiểu cách giải phương trình quy về dạng bậc nhất, bậc hai : phương trình có ẩn ở mẫu số,
phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa căn đơn giản, phưng trình đưa về
phương trình tích.
- Giải được các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai .
-Rèn luyện tư duy logic, trừu tượng. Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:
Thời gian: 2 phút
Số học sinh vắng……………………………..Tên:…...................................................................................
……………………………………….……………………………………………………............……………
Số học sinh vắng……………………………..Tên:…...................................................................................
……………………………………….……………………………………………………............……………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thời gian: 10 phút
Dự kiến kiểm tra:
- Giải và biện luận phương trình mx + 2 = x − 3

- Định lý vi-ét
Tên A

Điểm

......................... ......................... ......................... ......................... .........................
......................... ......................... ......................... ......................... .........................

Tên B
Điểm

......................... ......................... ......................... ......................... .........................
......................... ......................... ......................... ......................... .........................
III. GIẢNG BÀI MỚI:
Thời gian: 30 phút
- Phương tiện: SGK, bảng, phấn trắng, tài liệu giảng dạy.
- Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp giải quyết vấn đề.
Họat động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Ôn tập về phương trình bậc nhất, bậc hai
II. Phương trình quy về phương trình bậc
nhất, bậc hai.
2.1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị
tuyệt đối.
Cách giải:
- Cách 1: Phá bỏ dấu giá trị tuyệt đối.
- Cách 2: Bình phương.
Ví dụ: Giải phương trình: x − 3 = 2 x + 1 (1)
* Cách 1:
x − 3
- Phá bỏ dấu giá trị tuyệt đối.
Nếu x ≥ 3
x−3 = 
Nếu x < 3
− ( x − 3)
a) Nếu x ≥ 3 thì phương trình (1) trở thành :
x − 3 = 2 x + 1 ⇒ x = 4 (không thỏa mãn)
b) Nếu x< 3 thì phương trình (1) trở thành:
- Cách 2: Bình phương hai vế: (Học sinh tự

− x + 3 = 2x + 1 ⇒ x =

2


(thỏa mãn)
3

* Cách 2: (Học sinh tự làm).


GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10
làm).

Ví dụ: Giải phương trình: 2 x − 3 = x − 2
- Đặt điều kiện cho biểu thức trong căn
- Bình phương hai vế.

2.2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn:
Cách giải:
- Đặt điều kiện cho vế phải (không chứa dấu căn)
- Bình phương hai vế giải phương trình.
Bài giải:
ĐK: 2 x − 3 ≥ 0 ⇔ x ≥

3
2

Bình phương hai vế :
2x − 3 = x 2 − 4x + 4
⇔ x 2 − 6x + 7 = 0
 x = 3 + 2
⇔
 x = 3 − 2

(thỏa mãn)
(không thỏa mãn)

Vậy nghiệm của phương trình x = 3 + 2
Thời gian: 2 phút

IV. TỔNG KẾT BÀI:

Nội dung

Các bài tập 6, 7, 8 (SGK – Tr 62 - 63)

Phương pháp thực hiện
Hệ thống hoá

Thời gian: 1 phút

V. CÂU HỎI BÀI TẬP:

Nội dung
- Chuẩn bị phương trình và hệ phương
trình bậc nhất nhiều ẩn

Thời gian

Hình thức thực hiện

Thời gian

Về nhà

VI. TỰ RÚT KINH NGHIỆM (Chuẩn bị tổ chức thực hiện).
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×