Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 10 chương 3 bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

ĐẠI SỐ LỚP 10 – CƠ BẢN

 Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc
hai.
I. Mục đích bài dạy:
- Kiến thức cơ bản: Nắm được khái niệm phương trình bậc nhất, bậc hai, cách giải
phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối và phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
thức bậc hai.
- Kỹ năng: Biết cách cách giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối và
phương trình chứa ẩn dưới dấu căn thức bậc hai.
- Thái độ: cẩn thận.
- Tư duy: logic.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, kết hợp thảo luận nhóm và hỏi đáp.
- Phương tiện dạy học: SGK.
III. Nội dung và tiến trình lên lớp:
* Kiểm tra bài cũ:
Giải pt: 2 x  3 

4
x2  3


,
x 1
x 1

3x 2  1
4

.
x 1
x 1

* Vào bài mới:
Hoạt đđộng của Gv

Hoạt đđộng của Hs

I. Ôn tập về phương trình bậc nhất, bậc
hai:
Gv giới thiệu nội dung này với Hs:
ax + b = 0 (1)
Hệ số
a0

Kết luận
(1) có nghiệm duy nhất

Hs ghi nhận kiến thức này.


ĐẠI SỐ LỚP 10 – CƠ BẢN

x 

a
=
0

b


0

a
=
0

b
=
0

b
a

(1) vô nghiệm

(1) nghiệm đúng với
mọi x

Hoạt động : Hãy giải và biện luận
phương trình sau theo tham số m: m(x 4) = 5x - 2.
2. Phương trình bậc 2:
Gv giới thiệu nội dung này với Hs:

ax2 + bx + c = 0 (a  0) (2)
 = b2 4ac

Kết luận

>0

(2) có 2 nghiệm phân biệt
x1,2 =

 b 
2a

=0
(2) có nghiệm kép: x =


<0

b
2a

(2) vô nghiệm

Hoạt động : Em hãy lập bảng trên

Hs thảo luận nhóm để giải bài tập trong phần
hoạt động 1.


ĐẠI SỐ LỚP 10 – CƠ BẢN

với biệt thức thu gọn '?
3. Định lý Viet:
Gv giới thiệu nội dung này cho Hs:

Hs thảo luận nhóm trả lời nhanh nội dung này.

Nếu phương trình bậc hai
a x 2  bx  c 0 a 0 
có 2 nghiệm x1 , x 2 thì
x1  x 2 
x1 .x 2 

b
a

c
a

Ngược lại , nếu 2 số u và v có tổng
u + v = S và tích uv = P thì u và v là
nghiệm của phương trình :
x 2  Sx  P 0

Hoạt động : Em hãy tìm 2 số biết
rằng tổng của chúng bằng 3, và tích của
chúng bằng - 4?
II. Phương trình quy về phương trình
bậc nhất, bậc hai.
1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá
trị tuyêt đối:
* Gv nêu cách giải cho Hs:
+ Cách 1: sử dụng định nghĩa về
dấu giá trị tuyệt đối.
+ Cách 2: bình phương 2 vế để
khử dấu giá trị tuyệt đối.
* Gv giới thiệu ví dụ 1 (SGK, trang
59) cho Hs.

Hs thảo luận nhóm giải quyết vấn đề Gv đưa
ra.


ĐẠI SỐ LỚP 10 – CƠ BẢN

2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn:
Gv nêu cách giải loại phương trình
này cho Hs nắm: bình phương hai vế
của phương trình để đưa phương trình
đã cho về phương trình hệ quả không
chứa ẩn dưới dấu căn.
* Gv giới thiệu ví dụ 2 (SGK, trang
60) cho Hs.
Hs hình thành kỹ năng giải toán thông qua ví
dụ này.
Hs hình thành kỹ năng giải toán thông qua ví
dụ này.
IV. Củng cố: Gv nhắc lại các khái niệm trong bài đđể Hs khắc sâu kiến thức.
Dặn Btvn: Làm các bài tập 1..8.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×