Tải bản đầy đủ

LAB về giao thuc dinh tuyen dong EIGRP

Giáo trình: Thực hành mạng Cisco

BÀI 03: EIGRP

BÀI 03: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG EIGRP
Bài tập chuẩn bị trước tại nhà:
-

-

Tham khảo các bài LAB đã ôn tập ở bài 1: Curriculum CCNA v5.03 Module 1: 8.2.5.3, 8.3.2.8,
8.4.1.2, 9.1.4.6, 9.1.4.7, 9.2.1.5, 9.3.1.4, 9.4.1.2, 11.6.1.2. Curriculum CCNA v5.03 Module 2: 6.4.1.5,
6.4.1.6, 6.4.2.4, 6.4.3.4, 6.5.2.3, 6.5.2.4, 6.6.1.2.

Curriculum CCNA v5.03 Module 3: 7.2.2.4, 7.4.3.4, 8.1.2.5, 8.1.3.4, 8.2.3.5, 8.3.1.2

Câu 1: Hoàn thành mô hình với các thông tin được cho bởi hình sau:
Chú ý:
o
o
o

o

Sử dụng Router 2811 và Switch 2960
Phải kết nối đúng số Interface (Interface ID)
Phải sử dụng đúng loại dây cáp
Phải đổi tên thiết bị (Display name)

Câu 2: Cấu hình các thông số cơ bản cho Router R1, R2, R3:
a)

Đặt hostname theo mô hình trên.

b) Cấu hình banner MOTD với nội dung: “Thuc Hanh Mang Cisco bai 03”
c)

Tắt chức năng truy vấn DNS (DNS Lookup)

d) Bật chức năng tự đồng bộ lại câu lệnh khi có dòng thông báo hiện chen ngang
(Logging Synchronous)
e)

Cấu hình băng thông trên R1, R2, R3 như mô hình.

Câu 3: Chia đường mạng, địa chỉ IP:


Cho địa chỉ đường mạng 172.16.0.0/16, hãy chia thành 8 đường mạng con sao cho mỗi đường
mạng con có 128 địa chỉ IP.

Bộ môn Viễn Thông và Mạng, Khoa Điện tử Viễn Thông, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HCM

1


Giáo trình: Thực hành mạng Cisco

BÀI 03: EIGRP

Câu 4: Cấu hình địa chỉ IP cho các thiết bị như bảng sau:
Tên thiết bị


R1
R2

R3

R4
ISP
PC1
PC2
HTTP Server

Interface
F0/0
S0/0/0 (DCE)
S0/0/1 (DTE)
S0/0/0 (DCE)
S0/0/1 (DTE)
Loopback 1
Loopback 2
Loopback 3
F0/0
S0/0/0 (DCE)
S0/0/1 (DTE)
S0/1/1 (DTE)
F0/0
F0/1
F0/0
S0/1/0 (DCE)
F0
F0
F0

IP address
Địa chỉ lớn nhất của NET1
Địa chỉ nhỏ nhất của NET6
Địa chỉ lớn nhất của NET7
Địa chỉ nhỏ nhất của NET8
Địa chỉ lớn nhất của NET6
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
192.168.3.1/24
Địa chỉ lớn nhất của NET5
Địa chỉ nhỏ nhất của NET7
Địa chỉ lớn nhất của NET8
Địa chỉ lớn nhất của NET4
Địa chỉ lớn nhất của NET2
Địa chỉ nhỏ nhất của NET5
Địa chỉ lớn nhất của NET3
Địa chỉ nhỏ nhất của NET4
Địa chỉ nhỏ nhất của NET1
Địa chỉ nhỏ nhất của NET2
Địa chỉ nhỏ nhất của NET3

Default Gateway

Địa chỉ của R1
Địa chỉ của R4
Địa chỉ của ISP

Câu 5: Cấu hình định tuyến:
a)

Trên các Router R1, R2, R3 cấu hình định tuyến bằng phương pháp định tuyển EIGRP.

b) Trên R2 cấu hình để gửi định tuyến về các đường mạng của các Interface Loopback bằng
EIGRP Manual Summarization.
c)

Trên Router R3 cấu hình định tuyến bằng phương pháp Static Route để đến mạng NET 2
thông qua R4.

d) Trên Router R3 cấu hình định tuyến bằng phương pháp Default Route để đến mạng
Internet (NET 3) thông qua ISP.
e)

Trên Router R4 cấu hình định tuyến bằng phương pháp Default Route để đến tất cả các đường
mạng thông qua R3.

f)

Trên R3 công bố đường Static Route và Default Route vừa cấu hình cho các Router bên trong mạng.

g) Trên Router ISP định tuyến Summary Static Router để đến được tất cả các mạng trong mô hình.
h) Tắt chức năng cập nhật bảng định tuyến trên những Interface không cần thiết.
Câu 6: Cấu hình nâng cao cho các Router R1, R2, R3:
Sử dụng thuật toán MD5 để chứng thực giữa các Router R1, R2, R3 với các thông số:
o Key chain: KEYMD5
o Key: 1
o Key Sting: FETELACAD

Bộ môn Viễn Thông và Mạng, Khoa Điện tử Viễn Thông, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HCM

2


Giáo trình: Thực hành mạng Cisco

BÀI 03: EIGRP

Câu 7: Cấu hình IPv6:
a)

Thực hiện lại định tuyến ở câu 5 với thông số của mô hình mạng cho bởi IPv6 như sau:
NET 1: 2001:DB8:ACAD:1::/64
NET 2: 2001:DB8:ACAD:2::/64
NET 3: 2001:DB8:ACAD:3::/64
NET 4: 2001:DB8:ACAD:4::/64
NET 5: 2001:DB8:ACAD:5::/64
NET 6: 2001:DB8:ACAD:6::/64
NET 7: 2001:DB8:ACAD:7::/64
NET 8: 2001:DB8:ACAD:8::/64
o Interface Looback 1: 2001:DB8:CAFE:1::/64
o Interface Looback 2: 2001:DB8:CAFE:2::/64
o Interface Looback 3: 2001:DB8:CAFE:3::/64

b) Tất cả các Interface sử dụng phương pháp EUI-64.
c)

Trên các Router cấu hình thêm địa chỉ Link Local với giá trị là tên Router (Router ISP có địa
chỉ Link local là FE80::5).

Bộ môn Viễn Thông và Mạng, Khoa Điện tử Viễn Thông, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HCM

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×