Tải bản đầy đủ

cấu hình static router and CDP, dựa theo giáo trình CCNA cisco

Giáo trình: Thực hành mạng Cisco

Bài 01: Static route và CDP

BÀI 01: STATIC ROUTE VÀ CDP
Bài tập chuẩn bị trước tại nhà:
- Curriculum CCNA v5.03 Module 1: 2.2.3.3, 2.3.2.5, 2.4.1.2, 8.2.5.3, 8.3.2.8, 8.4.1.2,
9.1.4.6, 9.1.4.7, 9.2.1.5, 9.3.1.4, 9.4.1.2, 11.6.1.2.
- Curriculum CCNA v5.03 Module 2: 6.2.2.4, 6.2.4.4, 6.3.3.6, 6.4.1.5, 6.4.1.6, 6.4.2.4,
6.4.3.4, 6.5.2.3, 6.5.2.4, 6.6.1.2
Câu 1: Hoàn thành mô hình với các thông tin được cho bởi hình sau:
• Chú ý:
o Sử dụng Router 2811 và Switch 2960.
o Phải kết nối đúng số Interface (Interface ID).
o Phải sử dụng đúng loại dây cáp.
o Phải đổi tên thiết bị (Display name)

Câu 2: Cho địa chỉ đường mạng 172.16.0.0/16, hãy chia thành 7 đường mạng con (subnet),
mỗi đường mạng con cần sử dụng 100 địa chỉ IP:
Câu 3: Cấu hình IP cho từng thiết bị như bảng sau:


R1
R2

R3

Interface
F0/0
S0/0/0 (DCE)
F0/0
S0/0/0 (DCE)
S0/0/1 (DTE)
F0/0
S0/0/0 (DCE)
S0/0/1 (DTE)

IP Address
Địa chỉ lớn nhất của NET1
Địa chỉ nhỏ nhất của NET5
Địa chỉ lớn nhất của NET2
Địa chỉ nhỏ nhất của NET6
Địa chỉ lớn nhất của NET5
Địa chỉ lớn nhất của NET3
Địa chỉ nhỏ nhất của NET7
Địa chỉ lớn nhất của NET6

Default Gateway

DNS Server

Bộ môn Viễn thông và Mạng, Khoa Điện Tử Viễn Thông, Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM

1


Giáo trình: Thực hành mạng Cisco
F0/0
S0/0/1 (DTE)
F0
PC1
F0


PC2
F0
PC3
Server1 F0
Server2 F0
R4

Địa chỉ lớn nhất của NET4
Địa chỉ lớn nhất của NET7
Địa chỉ nhỏ nhất của NET1
Địa chỉ nhỏ nhất của NET2
Địa chỉ nhỏ nhất của NET3
Địa chỉ thứ 100 của NET4
Địa chỉ thứ 200 của NET5

Bài 01: Static route và CDP

Địa chỉ Router của R1
Địa chỉ Router của R2
Địa chỉ Router của R3
Địa chỉ Router của R4
Địa chỉ Router của R4

Địa chỉ của Server2
Địa chỉ của Server2
Địa chỉ của Server2

Câu 4: Cho đường mạng 2001:DB8:ACAD::/48 hãy chia thành 7 đường mạng sau đó
gán vào các thiết bị ở mô hình theo bảng đã cho ở câu 3. Lưu ý, tại các interface của các
router tạo thêm 1 interface link-local với yêu cầu như sau:
Router 1: FE80::1
Router 2: FE80::2
Router 3: FE80::3
Router 4: FE80::4
Câu 5: Cấu hình định tuyến:
Trên các Router: R1, R2, R3 cấu hình định tuyến bằng phương pháp định tuyến tĩnh
(static route).
Trên Router R4 cấu hình định tuyến bằng phương pháp Default Route.
Kiểm tra kết nối giữa các PC phải thành công.

Câu 6: Cấu hình giao thức CDP theo yêu cầu sau:

Sử dụng lệnh “show cdp neighbor” và “show cdp neighbor detail” tại R2 để xác định các
thông số cơ bản sau:
o Có bao nhiều thiết bị đang kết nối với R2?
o Phân loại các loại thiết bị đang kết nối với R2 (Router hay Switch)?
o Xác định IOS của các thiết bị đang kết nối với R2?
o Xác định IP của các thiết bị đang kết nối với R2?
Cấu hình tắt dịch vụ CDP trên Router R4 và S4.
Cấu hình để các Switch không quảng bá CDP ra các Interface kết nối với thiết bị đầu cuối.

Câu 7: Cấu hình bảo mật cơ bản cho thiết bị Router và Switch:


Cấu hình password cho truy cập Console: p@ss1.Cấu hình password cho truy cập từ xa bằng dịch vụ Telnet (chỉ cho phép tạo kết nối 5
session tại một thời điểm): p@ss2.Cấu hình password (có mã hóa mức 5) cho truy cập vào chế độ Privilege: p@ss3.Các password chưa được mã hóa phải mã hóa mức 7.Sau khi hoàn tất cấu hình bảo mật, kiểm tra lại kết quả bằng cách truy cập từ xa từ các PC.

Bộ môn Viễn thông và Mạng, Khoa Điện Tử Viễn Thông, Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×