Tải bản đầy đủ

THỦ tục XUẤT KHẨU cà PHÊ

THỦ TỤC XUẤT KHẨU CÀ PHÊ
Cà phê không thuộc mặt hàng cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu nên công ty có thể
làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa thương mại thông thường, không phải xin giấy phép xuất
khẩu.
Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xuất khẩu cần phải liên hệ với đối tác nhập khẩu có yêu
cầu phải kiểm dịch đối với mặt hàng này hay không để chuẩn bị, tránh vướng mắc sau
khi đã xuất khẩu.
1.
Đối với hàng hóa xuất khẩu vào nước không có yêu cầu kiểm dịch:

Trường hợp hợp đồng mua bán hàng có yêu cầu kiểm dịch: doanh nghiệp làm thủ
tục kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về
kiểm dịch thực vật đồng thời gửi Giấy chứng nhận kiểm dịch cho người mua hàng theo
hợp đồng đã ký kết. Cơ quan hải quan khong yêu cầu doanh nghiệp nộp Giấy chứng
nhận kiểm dịch khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa trong trường hợp này.

Trường hợp hợp đồng mua bán không yêu cầu kiểm dịch: doanh nghiệp làm thủ
tực xuất khẩu hàng hóa theo quy định hiện hành.
2. Đối với hàng hóa xuất khẩu vào nước yêu cầu phải kiểm dịch:
Tổng cục Hải quan có trách nhiệm cập nhật Danh sách các nước có yêu cầu phải kiểm
dịch để ứng dụng phân luồng tự động kiểm soát các lô hàng xuất khẩu vào nước có yêu

cầu kiểm dịch mà Việt Nam có nghĩ vụ thực hiện. Cơ quan Hải quan chỉ thông quan hàng
hóa khi doanh nghiệp nộp giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch cấp.
3. Danh sách các nước có yêu cầu kiểm dịch thực vật:
a.
Việt Nam là thành viên tham gia Công ước Bảo về thực vật quốc tế (IPPC), tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO). Việt Nam và các nước thành viên WTO, IPPC đều
quy định các lô hàng thuộc diện kiểm dịch thực vật phải được kiểm dịch và có giấy
chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch cấp kèm xuất khẩu kèm theo lô
hàng.
b.
Hợp tác song phương: Việt Nam đẫ ký kết các Hiệp định hợp tác về Bảo vệ và
kiểm dịch thực vật với một số quốc gia sau đây:

Hiệp định Việt Nam – Cu Ba

Hiệp định Việt Nam – Nga

Hiệp định Việt Nam – Mông Cổ

Hiệp định Việt Nam – Chi Lê

Hiệp định Việt Nam – Rumani

Hiệp định Việt Nam – Trung Quốc

Hiệp định Việt Nam – Belarus

Hiệp định Việt Nam – Uzbekistan

Hiệp định Việt Nam – Kazakhstan
Trong các Hiệp định này đều quy định rõ lô hàng thuộc diện kiểm dịch vận chuyển từ
lãnh thổ bên ký kết kia đều phải được kiểm dịch và có Giấy chứng nhận kiểm dịch
thực vật quốc gia của nước xuất khẩu cấp kèm theo lô hàng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×