Tải bản đầy đủ

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm đơn có xét đến biến dạng trượt ngang chịu tác dụng của tải trọng tập trung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------

PHẠM ÁNH DƯƠNG

PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
ĐỐI VỚI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN CÓ XÉT BIẾN DẠNG
TRƯỢT NGANG CHỊU TẢI TRỌNG TẬP TRUNG

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng & Công nghiệp
Mã số: 60.58.02.08

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

TS. ĐOÀN VĂN DUẨN

Hải Phòng, 2017
1LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trong
luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận văn

Phạm Ánh Dương

2


LỜI CẢM ƠN

Tác giả luận văn xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với TS.
Đoàn Văn Duẩn đã tận tình giúp đỡ và cho nhiều chỉ dẫn khoa học có giá trị cũng như
thường xuyên động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tác giả trong suốt quá
trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn.
Tác giả xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài
trường Đại học Dân lập Hải phòng đã tạo điều kiện giúp đỡ, quan tâm góp ý cho bản
luận văn được hoàn thiện hơn.
Tác giả xin trân trọng cảm ơn các cán bộ, giáo viên của Khoa xây dựng, Phòng
đào tạo Đại học và Sau đại học - trường Đại học Dân lập Hải phòng, và các đồng
nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn
thành luận văn.
Tác giả luận văn

Phạm Ánh Dương

3


MỞ ĐẦU
Bài toán cơ học kết cấu có tầm quan trọng đặc biệt trong lĩnh vực cơ học công
trình, đòi hỏi phải nghiên cứu đầy đủ cả về mặt lý thuyết và thực nghiệm. Vấn đề nội
lực và chuyển vị của kết cấu được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm
nghiên cứu theo nhiều hướng khác nhau. Tựu chung lại, các phương pháp xây dựng
bài toán gồm: Phương pháp xây dựng phương trình vi phân cân bằng phân tố; Phương
pháp năng lượng; Phương pháp nguyên lý công ảo và Phương pháp sử dụng trực tiếp
Phương trình Lagrange. Các phương pháp giải về cơ bản gồm: Phương pháp lực,


phương pháp chuyển vị, phương pháp hỗn hợp, liên hợp; Các phương pháp số gồm:
Phương pháp sai phân, Phương pháp biến phân, phương pháp hỗn hợp sai phân - biến
phân và phương pháp phần tử hữu hạn.
Hiện nay, kết cấu chính thường được sử dụng trong các công trình dân dụng và
công nghiệp thường là khung cứng thuần túy hoặc khung kết hợp với lõi và vách cứng.
Với số lượng phần tử rất lớn dẫn đến số ẩn của bài toán rất lớn, vấn đề đặt ra là với
những bài toán như vậy thì dùng phương pháp nào để tìm lời giải của chúng một cách
nhanh chóng, thuận tiện và có hiệu quả nhất. Với sự phát triển mạnh mẽ của máy tính
điện tử, đồng thời các phần mềm lập trình kết cấu ngày càng hiện đại, tác giả nhận
thấy rằng phương pháp phần tử hữu hạn là một phương pháp số đáp ứng được các yêu
cầu nêu trên.
Thực chất của phương pháp phần tử hữu hạn là rời rạc hóa bản thân kết cấu.
Các phần tử liền kề liên hệ với nhau bằng các phương trình cân bằng và các phương
trình liên tục. Để giải quyết bài toán cơ học kết cấu, có thể tiếp cận phương pháp này
bằng đường lối trực tiếp, suy diễn vật lý hoặc đường lối toán học, suy diễn biến phân.
Tuy nhiên bằng cách nào đi chăng nữa thì kết quả thu được là một ma trận (độ cứng
hoặc độ mềm). Ma trận đó được xây dựng dựa trên cơ sở cực trị hóa phiếm hàm biểu
diễn năng lượng. Trong phạm vi mỗi phần tử riêng biệt, các hàm chuyển vị được xấp
xỉ gần đúng theo một dạng nào đó, thông thường là các đa thức.

4


Đối tượng, phương pháp và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Trong luận văn này, tác giả sử dụng phương phần tử hữu hạn nói trên để xây
dựng và giải bài toán dầm đơn có xét đến biến dạng trượt ngang chịu tác dụng của tải
trọng phân bố đều.
Mục đích nghiên cứu của đề tài
“Xác định nội lực và chuyển vị của dầm đơn có xét đến biến dạng trượt ngang
chịu tải trọng tập trung bằng phương pháp phần tử hữu hạn”
Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
1. Tìm hiểu và giới thiệu các phương pháp xây dựng và các phương pháp giải bài
toán cơ học kết cấu hiện nay.
2. Trình bày lý thuyết dầm Euler - Bernoulli, lý thuyết dầm có xét biến dạng trượt
ngang
3. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải bài toán dầm đơn có xét đến biến
dạng trượt ngang, chịu tác dụng của tải trọng tập trung.
4. Lập chương trình máy tính điện tử cho các bài toán nêu trên.

5


CHƯƠNG 1.
CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG
VÀ GIẢI BÀI TOÁN CƠ HỌC KẾT CẤU
Trong chương này trình bày các phương pháp truyền thống để xây dựng các bài
toán cơ học nói chung; giới thiệu bài toán cơ học kết cấu (bài toán tĩnh) và các phương
pháp giải thường dùng hiện nay.
1. Phương pháp xây dựng bài toán cơ học
Bốn phương pháp chung để xây dựng bài toán cơ học kết cấu được trình bày
dưới đây. Dùng lý thuyết dầm chịu uốn để minh họa.
1.1. Phương pháp xây dựng phương trình vi phân cân bằng phân tố
Phương trình vi phân cân bằng được xây dựng trực tiếp từ việc xét các điều
kiện cân bằng lực của phân tố được tách ra khỏi kết cấu. Trong sức bền vật liệu khi
nghiên cứu dầm chịu uốn ngang sử dụng các giả thiết sau:
- Trục dầm không bị biến dạng nên không có ứng suất.
- Mặt cắt thẳng góc với trục dầm sau khi biến dạng vẫn phẳng và thẳng góc với trục
dầm (giả thiết Euler–Bernoulli).
- Không xét lực nén giữa các thớ theo chiều cao của dầm
Với giả thiết thứ ba thì chỉ có ứng suất pháp σx và các ứng suất tiếp σxz, σzx tác dụng
lên phân tố dầm (hình 1.3), ứng suất pháp σz bằng không. Hai giả thiết thứ ba và thứ
nhất dẫn đến trục dầm chỉ có chuyển vị thẳng đứng y(x) và nó được gọi là đường độ
võng hay đường đàn hồi của dầm. Giả thiết thứ nhất xem chiều dài trục dầm không
thay đổi khi bị võng đòi hỏi độ võng của dầm là nhỏ so với chiều cao dầm, ymax / h ≤
1/5. Với giả thiết thứ hai thì biến dạng trượt do ứng suất tiếp gây ra không được xét
trong tính độ võng của dầm như trình bày dưới đây. Gỉả thiết này chỉ đúng khi tỉ lệ h/l
≤ 1/5. Chuyển vị ngang u của điểm nằm ở độ cao z so với trục dầm bằng

Biến dạng và ứng suất xác định như sau

TTH

Z

u

h/2

dy
dx

-h/2

𝑢 = −𝑧

Hình 1.2. Phân tố dầm
6


d2y
d2y
 x   z 2 ;  xx   Ez 2
dx
dx
Momen tác dụng lên trục dầm:

d2y
Ebh3 d 2 y
M    Ebz
dz  
2
dx
12 dx 2
h / 2
h/2

2

hay

M  EJ

trong đó:

Ebh3
d2y
EJ 
,   2
dx
12

(1.7)

EJ được gọi là độ cứng uốn của dầm;  là độ cong của đường đàn hồi và sẽ được gọi
là biến dạng uốn; b là chiều rộng dầm. Để đơn giản trình bày, ở đây chỉ dùng trường
hợp dầm có tiết diên chữ nhật.
Cách tính nội lực momen ở trên không xét đến biến dạng trượt do các ứng suất
tiếp gây ra. Tổng các ứng suất tiếp σzx trên mặt cắt sẽ cho ta lực cắt Q tác dụng lên

Q

trục dầm:

h/2



zx

dz

h / 2

Biểu thức của ứng suất tiếp σzx trong tích phân trên sẽ trình bày sau.
Nhờ các giả thiết nêu trên, thay cho trạng thái ứng suất trong dầm, ta chỉ cần nghiên
cứu phương trình cân bằng của các nội lực M và Q tác dụng lên trục dầm.
Xét phân tố dx của trục dầm chịu tác dụng của các lực M,Q và ngoại lực phân bố q,
hình 1.3. Chiều dương của M, Q và q trên hình vẽ tương ứng với chiều dương của độ
võng hướng xuống dưới.
Q

q(x)

M

M + dM
o2

1

2 Q + dQ

dx
Hình 1.3. Xét cân bằng phân tố
Lấy tổng momen đối với điểm O2, bỏ qua các vô cùng bé bậc cao ta có

dM
Q  0
dx

(1.8)
7


Lấy tổng hình chiếu các lực lên trục thẳng đứng:

dQ
q 0
dx

(1.9)

Phương trình (1.8) là phương trình liên hệ giữa momen uốn và lực cắt, phương
trình (1.9) là phương trình cân bằng lực cắt Q và ngoại lực phân bố q. Đó là hai phương
trình xuất phát (hai phương trình đầu tiên) của phương pháp cân bằng phân tố. Lấy
đạo hàm phương trình (1.8) theo x rồi cộng với phương trình (1.9), ta có phương trình
dẫn xuất sau
d 2M
q0
dx 2

(1.10)

Thay M xác định theo (1.7) vào (1.10) nhận được phương trình vi phân xác
định đường đàn hồi của thanh
EJ

d4y
q
dx 4

(1.11)

Phương trình (1.11) được giải với các điều kiện biên của y và các đạo hàm đến
bậc ba của y (4 điều kiện), hai điều kiện biên tại mỗi đầu cuối thanh.
Các điều kiện biên thường dùng như sau
a) Liên kết khớp tại x=0:
d2y
Chuyển vị bằng không, y x 0  0 , momen uốn M  0 , suy ra
dx 2

0
x 0

b) Liên kết ngàm tại x=0:
Chuyển vị bằng không, y x 0  0 , góc xoay bằng không,

dy
0
dx x 0

c) không có gối tựa tại x=0:
Momen uốn M  0 , suy ra

d2y
dx 2

 0 ; lực cắt Q=0, suy ra
x 0

d3y
dx 3

0
x 0

Các điều kiện tại x=l cũng lấy tương tự như trên.
Bây giờ tìm hiểu sự phân bố ứng suất tiếp σzx trên chiều dày h của dầm. Trước
tiên viết phương trình cân bằng ứng suất trên trục x như sau
8



 xz
 xx 
 0 hay
x
z

 xz  xx
d3y

  Ez 3
z
x
dx

Tích phân phương trình trên theo z:

Ez 2 d 3 y

 C x 
2 dx 3

 xz

Hàm C x  xác định từ điều kiện ứng suất tiếp bằng không tại mặt trên và mặt dưới
C x  

h
2

dầm, z   . Ta có:

Eh 2 d 3 y
8 dx 3

Ứng suất tiếp phân bố trên mặt cắt dầm có dạng

 xz  

E d3y
4 z 2  h 2 
3
8 dx

Đó là hàm parabol bậc hai.Ứng suất tiếp lớn nhất tại trục dầm (z=0) có giá trị bằng

 xz

z 0

Eh 2 d 3 y

8 dx3

Tích phân hàm ứng suất tiếp theo chiều cao dầm rồi nhân với chiều rộng b ta có
lực cắt Q tác dụng lên phần trái của dầm
Ebh3 d 3 y
Q
12 dx 3

Ứng suất tiếp trung bình trên chiều cao dầm bằng: 

tb
xz

Eh 2 d 3 y

12 dx 3

Tỉ lệ giữa ứng suất tiếp max tại trục dầm và ứng suất trung bình α=1.5.
1.2. Phương pháp năng lượng
Năng lượng của cơ hệ bao gồm động năng T và thế năng П. Động năng được
xác định theo khối lượng và vận tốc chuyển động, còn thế năng П bao gồm thế năng
biến dạng và công của các trường lực, phụ thuộc vào chuyển vị. Trường lực là lực có
thế như lực trọng trường. Các lực ngoài tác dụng lên cơ hệ là lực không thế.
Đối với hệ bảo toàn, năng lượng là không đổi
T+ П = const

(1.12)

Do đó tốc độ thay đổi năng lượng phải bằng không
𝑑
(T + П ) = 0
𝑑𝑡

(1.13)
9


Ta xét bài toán tĩnh, T=0, do đó
П = const

(1.14)

Thế năng П có thể biểu thị qua ứng suất và nội lực cũng có thể biểu thị qua
chuyển vị và biến dạng. Vì vậy ta có hai nguyên lý biến phân năng lượng sau:
Nguyên lý thế năng biến dạng cực tiểu
Khi phương trình cân bằng được biểu thị qua ứng suất hoặc nội lực và do đó
thế năng biến dạng cũng biểu thị qua ứng suất hoặc nội lực ta có nguyên lý thế năng
biến dạng cực tiểu, nguyên lý Castiliano (1847-1884). Nguyên lý phát biểu như sau:
Trong tất cả các trạng thái cân bằng lực có thể thì trạng thái cân bằng thực
xảy ra khi thế năng biến dạng là cực tiểu.
Trạng thái cân bằng lực có thể là trạng thái mà các lực tác dụng lên phân tố thỏa
mãn các phương trình cân bằng. Ta viết nguyên lý dưới dạng sau:
F   min

Với ràng buộc là các phương trình cân bằng viết dưới dạng lực.
Đối với dầm ta có:
𝑙

1 𝑀2
П= ∫
𝑑𝑥 → 𝑚𝑖𝑛
2 𝐸𝐽

(1.15)

0

𝑑2𝑀
(1.16)
= −𝑞
𝑑𝑥 2
Nội lực cần tìm mômen uốn là hàm phân bố theo chiều dài dầm M(x) và phải thỏa
mãn các điều kiện liên kết ở hai đầu thanh (được xác định ở hai đầu thanh). Đây là
bài toán cực trị có ràng buộc. Bằng cách dùng thừa số Lagrange 𝜆(𝑥) đưa về bài toán
không ràng buộc sau:
𝑙

𝑙

1 𝑀2
𝑑2𝑀
П= ∫
𝑑𝑥 + ∫ 𝜆(𝑥) [ 2 + 𝑞] 𝑑𝑥 → 𝑚𝑖𝑛
2 𝐸𝐽
𝑑𝑥
0

(1.17)

0

𝜆(𝑥) là thừa số Lagrange và cũng là ẩn của bài toán. Theo phép tính biến phân từ
phiếm hàm (1.17) ta nhận được hai phương trình sau (phương trình Euler– Lagrange).

10


𝑑2𝜆
𝑀 = −𝐸𝐽 2
𝑑𝑥

(1.18)

𝑑2𝑀
= −𝑞
𝑑𝑥 2

(1.19)

𝜆(𝑥) có thứ nguyên là chuyển vị cho nên phương trình (1.18) biểu thị quan hệ giữa M
và chuyển vị. Thế (1.18) vào (1.19) ta có
𝑑4𝜆
𝐸𝐽 4 = 𝑞
𝑑𝑥

(1.20)

𝜆(𝑥) là độ võng của dầm và phương trình (1.20) là phương trình vi phân cân bằng của
dầm viết theo chuyển vị nhận được ở trên.
Nguyên lý công bù cực đại
Khi dùng ẩn là các chuyển vị và biến dạng thì có nguyên lý công bù cực đại.
Trong tất cả các chuyển vị động học có thể (khả dĩ) thì chuyển vị thực là
chuyển vị có công bù cực đại.
Chuyển vị động học có thể là chuyển vị thỏa mãn các phương trình liên hệ giữa
chuyển vị và biến dạng và thỏa mãn các điều kiện biên. Công bù bằng tích của ngoại
lực và chuyển vị trừ đi năng lượng biến dạng.
[Công ngoại lực – thế năng biến dạng]→max
Với ràng buộc là các phương trình liên hệ giữa chuyển vị và biến dạng.
Lấy ví dụ đối với dầm chịu uốn, ta có
𝑙

𝑙

1
∫ 𝑞𝑦𝑑𝑥 − ∫ 𝐸𝐽  2 𝑑𝑥 → max
2
0

(1.21)

0

Với ràng buộc:
𝑑2𝑦
χ=− 2
𝑑𝑥

(1.22)

χ là biến dạng uốn cũng là độ cong của đường độ võng. Tích phân thứ nhất trong
(1.21) là công toàn phần của ngoại lực (không có hệ số ½), tích phân thứ hai là thế
năng biến dạng biểu thị qua biến dạng uốn.
Thay χ từ (1.22) vào (1.21), ta có
11


𝑙

𝑙

2

1
𝑑2𝑦
∫ 𝑞𝑦𝑑𝑥 − ∫ 𝐸𝐽 (− 2 ) 𝑑𝑥 → max
2
𝑑𝑥
0

(1.23)

0

Thay dấu của (1.23) ta có
𝑙

𝑙

2

1
𝑑2𝑦
∫ 𝐸𝐽 (− 2 ) 𝑑𝑥 − ∫ 𝑞𝑦𝑑𝑥 → min
2
𝑑𝑥
0

(1.24)

0

Khi y có giá trị xác định tại hai đầu mút dầm thì điều kiện cần để biểu thức (1.24) cực
tiểu là phương trình Euler sau
𝑑4𝑦
(1.25)
𝐸𝐽 4 = 𝑞
𝑑𝑥
Phương trình (1.25) là phương trình vi phân cân bằng của dầm chịu uốn. Nguyên lý
công bù cực đại dưới dạng biểu thức (1.24) được sử dụng rộng rãi trong tính toán công
trình theo phương pháp phần tử hữu hạn.
1.3. Nguyên lý công ảo
Nguyên lý công ảo được sử dụng rất rộng rãi trong cơ học. Theo K.F. Gauss
(1777-1855) thì mọi nguyên lý trong cơ học hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều rút ra từ
nguyên lý chuyển vị ảo.
Xét cơ hệ chất điểm ở trạng thái cân bằng ta có
 X  0,  Y  0,  Z  0,

(1.26)

 X ;  Y ;  Z : là tổng hình chiếu của tất cả các lực tác dụng lên ba trục của hệ toạ
độ Đề các. Ta viết biểu thức sau:

 XU  YV  ZW  0,

(1.27)

ở đây xem các U ; V ; W ; là các thừa số bất kỳ.
Từ (1.26) ta có (1.27) và ngược lại từ (1.27) ta sẽ nhận được (1.26) bởi vì các

U ; V ; W ; là những thừa số bất kỳ. Bây giờ ta xem U ; V ; W ; là các biến phân
của các chuyển vị ảo theo ba chiều của hệ toạ độ vuông góc. Chuyển vị ảo là chuyển
vị bé do nguyên nhân bất kỳ bên ngoài nào đó gây ra. Các chuyển vị ảo này phải thoả
mãn các điều kiện liên kết của hệ.
12


Khi có chuyển vị ảo thì vị trí của các lực tác dụng trên hệ có thể thay đổi nhưng
phương chiều và độ lớn của nó vẫn giữ nguyên không đổi. Như vậy, các chuyển vị ảo

U ; V ; W là các đại lượng độc lập với lực tác dụng và từ hai biểu thức (1.26) và
(1.27) ta có nguyên lý công ảo:
Nếu như tổng công của các lực tác dụng của hệ thực hiện trên các chuyển
vị ảo bằng không thì hệ ở trạng thái cân bằng.
Đối với hệ đàn hồi (hệ biến dạng) thì ngoài ngoại lực còn có nội lực. Vấn đề
đặt ra ở đây là cách tính công của nội lực như thế nào.
Trước hết ta cần phải đưa thêm yêu cầu đối với chuyển vị ảo như sau:
Các chuyển vị ảo phải thoả mãn các liên hệ giữa chuyển vị và biến dạng. Nếu
như các chuyển vị có biến dạng  x 

u
v
;  y  ; ... thì biến phân các chuyển vị ảo
x
y

u; v; w cũng phải có các biến dạng ảo tương ứng:u; v; ....
x
y
Thông thường công của nội lực (hoặc ứng suất) được tính qua thế năng biến
dạng. Khi có các chuyển vị ảo U ; V ; W ; thì thế năng biến dạng  sẽ thay đổi bằng
đại lượng biến phân  . Do đó nguyên lý chuyển vị ảo đối với hệ biến dạng được
viết như sau:

   XU  YV  ZW  0,

(1.28)

Các đại lượng biến phân trong (1.28) đều là chuyển vị ảo cho nên nếu xem nội
lực (ứng suất) trong quá trình chuyển vị ảo cũng không đổi thì dấu biến phân trong
(1.28) có thể viết lại như sau:

   XU  YV  ZW   0

(1.29)

Hai biểu thức (1.28) và (1.29) dưới dạng chi tiết hơn được trình bày trong [30, Tr.261].
l
 1  d 2 y 2

 1  d 2 y 2

    2   qy dx  0 hay     2   qy dx  0
0  2  dx 
0

 2  dx 


l

(1.30)

13


d4y
Phương trình Euler của (1.30) như sau: EJ 4  q  0
dx

1.4. Phương trình Lagrange:
Phương trình Lagrange là phương trình vi phân của chuyển động được biểu thị
qua các toạ độ tổng quát (các chuyển vị tổng quát).
Gọi T là động năng và  là thế năng của hệ, các qi là các chuyển vị tổng quát
và Qi là các lực tổng quát thì phương trình Lagrange có dạng:
d  T  T  



 Qi , (i=1,2,3......,n)
dt  q i  qi qi
trong đó: q i 

(1.31)

qi
là vận tốc của chuyển động. Đối với mỗi chuyển vị q i sẽ có một
t

phương trình Lagrange. Động năng T trong toạ độ tổng quát là hàm của vận tốc và có
thể là hàm của cả chuyển vị tổng quát.
Thế năng toàn phần của hệ bao gồm thế năng biến dạng và thế năng của lực có
thế (lực trọng trường là lực có thế). Qi là lực không thế có thể được hiểu là các lực
ngoài tác dụng lên hệ (lực tổng quát). áp dụng phương trình Lagrange để xây dựng
phương trình chuyển động của dầm chịu uốn như sau:
Gọi yi là chuyển vị (tổng quát) của điểm i của dầm và qi là lực tác dụng tại điểm
i của dầm và mi là khối lượng.
Động năng của dầm
n
1 2
T   my i dx trong đó:
i 1 2

y i 

y i
t

(1.32)

Thế năng biến dạng của dầm chịu uốn
1  2 y
   EJ  2 i
i 1 2
 x
n

2



i

(1.33)

Dấu tổng lấy cho tất cả các điểm i của dầm. Phương trình Lagrange đối với dầm có
dạng

  T

t  y i

 T  
 

 qi ,

y

y

i
i

(1.34)
14


Ta tính hai thành phần đầu của phương trình (1.34)

2 y
  T  

  mi y i  mi 2 i  mi yi
t  y i  t
t

(1.35)

T
0
y i
Để tính thế năng biến dạng có thể dùng phương pháp sai phân hữu hạn, hình 1.5.
Bởi vì độ võng yi của dầm chỉ có mặt trong
biểu thức thế năng biến dạng của ba điểm liên

i-2

tiếp i-1, i và i+1, cho nên chỉ cần tính thế năng

i

i-1





i+1

i+2





biến dạng của dầm (1.33) cho ba điểm này, x
Hình 1.4. Bước sai phân

là khoảng cách giữa các điểm.
2
2
1  2 y 
1  y i 1  2 y i  y i 1  
EJ 
  EJ 
 
2  x 2  i 2 
x 2
 
2
2
1  2 y 
1  y i  2  2 y i 1  y i  
EJ 
  EJ 
 
2  x 2  i 1 2 
x 2
 
2
2
1  2 y 
1  y i  2 y i 1  y i  2  
EJ 
  EJ 

2  x 2  i 1 2 
x 2
 

(1.36)

Tổng cộng ba phương trình trên cho ta thế năng của dầm để tính yi. Ta tính


của
y i

phương trình (1.34).

  2 yi 1  4 yi  2 yi 1  yi 2  2 yi 1  yi  yi  2 yi 1  yi  2 
 EJ 

yi
x 4



4i
 yi 2  4 yi 1  6 yi  4 yi 1  yi  2 

 EJ 
  EJ 4
4

x
x iBiểu thức (1.37) biểu thị sai phân hữu hạn của EJ

(1.37)

4 y
.
x 4 i

Cộng (1.35) và (1.37) nhận được phương trình Lagrange đối với chuyển vị yi
 2 yi
4 y
m 2  EJ 4  qi
t
x i

(1.38)
15


Điểm i là bất kỳ nên nhận được phương trình vi phân cân bằng của dầm
2 y
4 y
m 2  EJ 4  q
t
x
d4y
Đối với bài toán tĩnh T=0 ta có: EJ 4  q
dx

(1.39)
(1.40)

Phương pháp sử dụng phương trình Lagrange để nhận được phương trình vi phân của
đường độ võng của dầm trình bày ở đây là của tác giả.
ở trên trình bày bốn phương pháp chung để xây dựng bài toán cơ, lấy bài toán
dầm chịu uốn làm ví dụ để biết cách sử dụng chúng và để thấy bốn đường lối đó là
tương đương nhau nghĩa là đều dẫn về phương trình vi phân cân bằng của hệ.
2. Bài toán cơ học kết cấu và các phương pháp giải
Bài toán cơ học kết cấu nhằm xác định nội lực và chuyển vị của hệ thanh, tấm,
vỏ dưới tác dụng của các loại tải trọng, nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức,…và được chia
làm hai loại:
- Bài toán tĩnh định: là bài toán có cấu tạo hình học bất biến hình và đủ liên kết tựa
với đất, các liên kết sắp xếp hợp lý, chịu các loại tải trọng. Để xác định nội lực và
chuyển vị chỉ cần dùng các phương trình cân bằng tĩnh học là đủ;
- Bài toán siêu tĩnh: là bài toán có cấu tạo hình học bất biến hình và thừa liên kết (nội
hoặc ngoại) chịu các loại tải trọng, nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức,…Để xác định nội
lực và chuyển vị ngoài các phương trình cân bằng ta còn phải bổ sung các phương
trình biến dạng.
Nếu tính đến tận ứng suất, có thể nói rằng mọi bài toán cơ học vật rắn biến dạng
nói chung và bài toán cơ học kết cấu nói riêng đều là bài toán siêu tĩnh.
Đã có nhiều phương pháp để giải bài toán siêu tĩnh. Hai phương pháp truyền
thống cơ bản là phương pháp lực và phương pháp chuyển vị. Khi sử dụng chúng
thường phải giải hệ phương trình đại số tuyến tính. Số lượng các phương trình tùy
thuộc vào phương pháp phân tích. Từ phương pháp chuyển vị ta có hai cách tính gần
đúng hay được sử dụng là H. Cross và G. Kani. Từ khi xuất hiện máy tính điện tử,

16


người ta bổ sung thêm các phương pháp số khác như: Phương pháp phần tử hữu hạn;
Phương pháp sai phân hữu hạn…
2.1. Phương pháp lực
Trong hệ siêu tĩnh ta thay các liên kết thừa bằng các lực chưa biết, còn giá trị
các chuyển vị trong hệ cơ bản tương ứng với vị trí và phương của các lực ẩn số do
bản thân các lực đó và do các nguyên nhân bên ngoài gây ra bằng không. Từ điều kiện
này ta lập được hệ các phương trình đại số tuyến tính, giải hệ này ta tìm được các ẩn
số và từ đó suy ra các đại lượng cần tìm.
2.2. Phương pháp chuyển vị
Khác với phương pháp lực, phương pháp chuyển vị lấy chuyển vị tại các nút
làm ẩn. Những chuyển vị này phải có giá trị sao cho phản lực tại các liên kết đặt thêm
vào hệ do bản thân chúng và do các nguyên nhân bên ngoài gây ra bằng không. Lập
hệ phương trình đại số tuyến tính thỏa mãn điều kiện này và giải hệ đó ta tìm được
các ẩn, từ đó xác định các đại lượng còn lại. Hệ cơ bản trong phương pháp chuyển vị
là duy nhất và giới hạn giải các bài toán phụ thuộc vào số các phần tử mẫu có sẵn.
2.3. Phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp
Phương pháp hỗn hợp, phương pháp liên hợp là sự kết hợp song song giữa phương
pháp lực và phương pháp chuyển vị. Trong phương pháp này ta có thể chọn hệ cơ bản
theo phương pháp lực nhưng không loại bỏ hết các liên kết thừa mà chỉ loại bỏ các
liên kết thuộc bộ phận thích hợp với phương pháp lực; hoặc chọn hệ cơ bản theo
phương pháp chuyển vị nhưng không đặt đầy đủ các liên kết phụ nhằm ngăn cản toàn
bộ các chuyển vị nút mà chỉ đặt các liên kết phụ tại các nút thuộc bộ phận thích hợp
với phương pháp chuyển vị. Trường hợp đầu hệ cơ bản là siêu tĩnh, còn trường hợp
sau hệ cơ bản là siêu động.
Trong cả hai cách nói trên, bài toán ban đầu được đưa về hai bài toán độc lập:
Một theo phương pháp lực và một theo phương pháp chuyển vị.

2.5. Phương pháp sai phân hữu hạn
17


Phương pháp sai phân hữu hạn cũng là thay thế hệ liên tục bằng mô hình rời
rạc, song hàm cần tìm (hàm mang đến cho phiếm hàm giá trị dừng), nhận những giá
trị gần đúng tại một số hữu hạn điểm của miền tích phân, còn giá trị các điểm trung
gian sẽ được xác định nhờ một phương pháp tích phân nào đó. Phương pháp này
cho lời giải số của phương trình vi phân về chuyển vị và nội lực tại các điểm nút.
Thông thường ta phải thay đạo hàm bằng các sai phân của hàm tại các nút. Phương
trình vi phân của chuyển vị hoặc nội lực được viết dưới dạng sai phân tại mỗi nút,
biểu thị quan hệ của chuyển vị tại một nút và các nút lân cận dưới tác dụng của ngoại
lực.
2.6. Phương pháp hỗn hợp sai phân – biến phân
Kết hợp phương pháp sai phân với phương pháp biến phân ta có một phương
pháp linh động hơn: Hoặc là sai phân các đạo hàm trong phương trình biến phân hoặc
là sai phân theo một phương và biến phân theo một phương khác (đối với bài toán hai
chiều).

CHƯƠNG 2.
18


LÝ THUYẾT DẦM CÓ XÉT ĐẾN BIẾN DẠNG TRƯỢT NGANG
Trong chương này trước tiên trình bày lý thuyết dầm thông thường, lý thuyết
dầm Euler - Bernoulli, sau đó giới thiệu lý thuyết dầm có xét biến dạng trượt ngang
và phương pháp nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm chịu uốn có xét biến
dạng trượt ngang.
2.1. Lý thuyết dầm Euler – Bernoulli
Dầm chịu uốn là cấu kiện có kích thước tiết diện nhỏ hơn nhiều lần so với chiều
dài của nó, trên mặt cắt ngang dầm tồn tại hai thành phần nội lực là mômen uốn M và
lực cắt Q. Tải trọng tác dụng lên dầm nằm trong mặt phẳng có chứa đường trung bình
của dầm và thẳng góc với trục dầm. Dưới đây ta xét hai trường hợp dầm chịu uốn
thuần túy phẳng và uốn ngang phẳng.
2.1.1. Dầm chịu uốn thuần túy phẳng
Dầm chịu uốn thuần túy phẳng là dầm mà trên mọi mặt cắt ngang dầm chỉ có
một thành phần nội lực là mômen uốn nằm trong mặt phẳng quán tính chính trung
tâm.
Ứng suất trên mặt cắt ngang
Giả sử dầm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (bxh) chịu uốn thuần túy như, hình
3.1a. Ta tiến hành thí nghiệm sau:
Trước khi dầm chịu lực ta vạch lên
mặt ngoài dầm những đường thẳng song
song và vuông góc với trục dầm tạo nên
những ô vuông, hình 2.1a. Sau khi dầm
biến dạng, hình 2.1c, ta thấy rằng những
đường song song với trục dầm trở thành
những đường cong, những đường thẳng
vuông góc với trục dầm vẫn thẳng và
vuông góc với trục dầm. Từ đó người ta
đưa ra hai giả thiết sau đây:

Hình 2.1. Dầm chịu uốn thuồn túy
19


Mặt cắt ngang dầm ban đầu phẳng và vuông góc với trục dầm, sau biến dạng
vẫn phẳng và vuông góc với trục dầm (giả thiết về mặt cắt ngang, giả thiết Bernoulli).
Trong quá trình biến dạng các thớ dọc của dầm không ép lên nhau và không
đẩy xa nhau (giả thiết về các thớ dọc).
Ngoài ra khi tính toán dầm ta còn dựa vào các giả thiết sau:
Vật liệu có tính chất liên tục, đồng nhất và đẳng hướng
Biến dạng của vật thể là biến dạng đàn hồi và đàn hồi tuyệt đối.
Biến dạng của vật thể do ngoại lực gây ra là nhỏ so với kích thước của chúng.
Tuân theo nguyên lý độc lập tác dụng
Từ hình 2.1c, ta nhận thấy rằng: khi dầm bị uốn thì các thớ trên co lại, các thớ
dưới giãn ra. Do vậy khi chuyển từ thớ co sang thớ giãn sẽ có thớ không co, không
giãn. Thớ này gọi là thớ trung hòa. Tập hợp các thớ trung hòa gọi là lớp trung hòa,
giao của lớp trung hòa với mặt cắt ngang gọi là đường trung hòa. Nếu ta xét một mặt
cắt ngang nào đó của dầm thì sau khi bị uốn nó sẽ cho hình dạng như hình 3.2.
Đường trung hòa của mặt cắt ngang
là một đường cong. Vì chuyển vị của các
điểm trên mặt cắt ngang của dầm là bé, nên
ta coi rằng hình dáng mặt cắt ngang dầm
không thay đổi sau khi biến dạng.
Hình 2.2. Mặt cắt ngang dầm
Khi đó đường trung hòa của mặt cắt ngang là đường thẳng và giả sử lấy trục ox
trùng với đường trung hòa.
Xét biến dạng của đoạn dầm dz
được cắt ra khỏi dầm bằng hai mặt cắt 1-1
và 2-2. Sau biến dạng hai mặt cắt này làm
với nhau một góc 𝑑𝜑 và thớ trung hòa có
bán kính cong là 𝜌 (hình 2.3). Theo tính
chất của thớ trung hòa ta có:
Hình 3.3. Hai mặt cắt sau khi uốn

20


𝑑𝑧 = 𝜌𝑑𝜑
Ta xét biến dạng của thớ ab cách thớ trung hòa một khoảng là y, ta có:
̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑡 = 𝑑𝑧 = 𝜌𝑑𝜑; ̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑠 = 𝑑𝑧 = (𝜌 + 𝑦)𝑑𝜑

(2.1)
(2.2)

Từ (2.2) ta suy ra:
𝜀𝑧 =

̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅𝑡
𝑎𝑏𝑠 −𝑎𝑏
̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑡

=

(𝜌+𝑦)𝑑𝜑−𝜌𝑑𝜑
𝜌𝑑𝜑

;

(2.3)

Xét ứng suất tại điểm bất kỳ A(x,y) trên mặt cắt ngang nào đó của dầm (hình
2.4a). Trong đó trục oy là trục đối xứng của mặt cắt ngang, trục ox trùng với đường
trung hòa của mặt cắt ngang.
Ta tách ra tại A một phân tố hình hộp bằng
các mặt cắt song song với các mặt tọa độ (hình
2.4b). Khi đó theo giả thiết thứ nhất thì góc của
phân tố sau biến dạng không đổi, nên ta suy ra trên
các mặt của phân tố không có ứng suất tiếp. Mặt
khác theo giả thiết thứ hai thì trên các mặt của
phân tố song song với trục Z không có ứng suất
pháp, nghĩa là 𝜎𝑥 = 𝜎𝑥 = 0. Do vậy trên các mặt
của phân tố chỉ có ứng suất pháp 𝜎𝑧 và theo định
luật Hooke ta có:
Hình 2.4. Phân tố A
𝑦

𝜎𝑧 = 𝐸𝜀𝑧 = 𝐸 ;

(2.4)

𝜌

Dầm chịu uốn thuần túy nên ta có
𝑁𝑧 = ∫𝐹 𝜎𝑧 𝑑𝐹 = 0

(2.5)

𝑀𝑥 = ∫𝐹 𝜎𝑧 𝑦𝑑𝐹 = 0

(2.6)

Thay (2.4) vào (2.5) ta được
𝑦

𝐸

𝐸

𝑁𝑧 = ∫𝐹 𝐸 𝑑𝐹 = ∫𝐹 𝑦𝑑𝐹 = 0 = 𝑆𝑥 = 0 (2.7)
𝜌
𝜌
𝜌
𝑆𝑥 = 0 nghĩa là ox là trục quán tính chính trung tâm. Vì y là trục đối xứng nên
suy ra oxy là trục quán tính chính trung tâm của mặt cắt ngang. Thay (2.4) vào (2.6)
ta được:
𝐸

𝑀𝑥 = ∫𝐹 𝜎𝑧 𝑦𝑑𝐹 = ∫𝐹 𝐸
𝜌

𝑦2
𝜌

𝐸

𝑑𝐹 = 𝐽𝑥
𝜌

(2.8)

21


Suy ra:

1
𝜌

=

𝑀𝑥

(2.9)

𝐸𝐽𝑥

𝐸𝐽𝑥 là độ cứng của dầm khi uốn. Thay (3.9) vào (3.4) ta có:
𝜎𝑧 =

𝑀𝑥
𝐸𝐽𝑥

𝑦

(2.10)

Từ công thức (2.10) ta có các nhận xét:
-

Luật phân bố của 𝜎𝑧 trên mặt cắt ngang dầm là bậc nhất đối với y.

Những điểm trên mặtc ắt ngang có cùng tung độ y (nghĩa là những điểm nằm
trên đường thẳng song song với trục trung hòa x) sẽ có trị số bằng nhau và nó tỉ lệ với
khoảng cách từ các điểm đó tới trục trung hòa.
-

Những điểm nằm trên trục trung hòa y=0 có trị số 𝜎𝑧 = 0. Những điểm xa trục

trung hòa nhất sẽ có trị số ứng suất lớn nhất và bé nhất.
2.1.1. Dầm chịu uốn ngang phẳng
Dầm chịu uốn ngang phẳng là dầm mà các mặt cắt ngang của nó có các thành
phần nội lực là lực cắt Qy và mômen uốn Mx nằm trong mặt phẳng quán tính chính
trung tâm của dầm.
Ứng suất trên mặt cắt ngang
Xét dầm chịu uốn ngang phẳng
như trên hình 2.5a. Ta quan sát thí
nghiệm sau:
Trước khi dầm chịu lực ta vạch
lên mặt ngoài dầm những đường
thẳng song song và vuông góc với
trục dầm tạo. Sau khi dầm biến dạng
ta thấy rằng những đường thẳng song
song với trục dầm trở thành những
đường cong nhưng vẫn còn song song
với trục dầm, những đường thẳng
vuông góc với trục dầm không còn
thẳng và vuông góc với trục dầm nữa
hình 2.5c.
Hình 2.5. Dầm chịu uốn ngang phẳng

22


Điều đó chứng tỏ mặt cắt ngang dầm sau biến dạng bị vênh đi. Nếu tại điểm A
bất kỳ của dầm ta tách ra một phân tố bằng các mặt song song với các mặt tọa độ thì
sau khi biến dạng các góc vuông của phân tố không còn vuông nữa, nghĩa là phân tố
có biến dạng góc. Suy ra trên các mặt phân tố sẽ có ứng suất tiếp.
Trong lý thuyết đàn hồi người ta đã chứng minh được rằng trên các mặt của
phân tố có các ứng suất sau:
𝜎𝑦 , 𝜎𝑧 , 𝜏𝑧𝑦, 𝜏𝑦𝑧, . Nhưng thực tế
cho thấy rằng ứng suất pháp 𝜎𝑦 , rất bé
so với các thành phần khác nên ta bỏ
qua, nghĩa là khi dầm chịu uốn ngang
phẳng thì trên mặt cắt ngang dầm có hai
thành phần ứng suất là: ứng suất pháp
𝜎𝑧 , và ứng suất tiếp hình 2.6.
Hình 2.6. Phân tố dầm chịu uốn
ngang phẳng
a.

Ứng suất pháp 𝝈𝒛 :
Trong mục trước nhờ giả thiết Bernoulli về mặt cắt ngang phẳng ta đã đưa tới

công thức tính ứng suất pháp 𝜎𝑧 trên mặt cắt ngang dầm là:
𝜎𝑧 =

𝑀𝑥
𝐸𝐽𝑥

𝑦

(2.11)

Trong trường hợp dầm bị uốn ngang phẳng thì sau biến dạng mặt cắt ngang
dầm bị vênh đi, nghĩa là không còn phẳng nữa. Như vậy mọi lập luận để đưa tới công
thức (2.11) để tính ứng suất pháp 𝜎𝑧 không phù hợp nữa. Tuy nhiên trong lý thuyết
đàn hồi người ta đã chứng minh được rằng đối với dầm chịu uốn ngang phẳng ta vẫn
có thể dùng công thức (2.11) để tính ứng suất 𝜎𝑧 mà sai số không lớn lắm.
b.
Ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang dầm chịu uốn ngang phẳng (công thức
Durapski):
Giả sử có dầm mặt cắt ngang là hình chữ nhật hẹp (bhình 2.7.
Ta xét ứng suất tiếp tại điểm bất kỳ A(x,y) trên mặt cắt ngang 1-1 nào đó của
dầm. Qua điểm A ta kẻ đường thẳng song song với trục ox cắt biên của mặt cắt tại B
và C, cắt trục oy tại D. Trước hết ta xét ứng suất tiếp tại B,C và D.

23


Ứng suất tiếp tại C là 𝜏𝑐, giả sử có
phương bất kỳ trong 1-1.
Phân 𝜏𝑐, thành hai thành phần:
𝑐
𝑐
𝜏𝑧𝑥
𝑣à 𝜏𝑧𝑦
. Nhưng theo định luật đối ứng
𝑐
𝑐
của ứng suất tiếp thì ta có: 𝜏𝑧𝑥
= 𝜏𝑥𝑧
=0
𝑐
(𝜏𝑥𝑧
= 0 vì mặt bên dầm theo giả thiết

không có tải trọng tác dụng) hình 2.7.
Hình 2.7.
𝑐
Do vậy 𝜏𝑐 = 𝜏𝑧𝑦
có phương song song với oy. Do tính chất đối xứng ta suy ra
𝐵
𝐶
𝜏𝐵 = 𝜏𝑧𝑦
= 𝜏𝑧𝑦
.

Cũng do tính chất đối xứng và giả thiết hình chữ nhật hẹp nên 𝜏𝐷 =
𝐷
𝐵
𝐶
𝜏𝑦𝑧
= 𝜏𝑦𝑧
= 𝜏𝑦𝑧
.

Do giả thiết hình chữ nhật hẹp nên CD=b/2 càng nhỏ mà ứng suất tiếp tại C và
𝐴
D chỉ có phương y. Do vậy ta suy ra là ứng suất tiếp tại A chỉ có phương y: 𝜏𝐴 = 𝜏𝑦𝑧
.

Đồng thời:
𝐶
𝐷
𝜏𝑦𝑧
+ 𝜏𝑦𝑧
𝐶
𝐷
=
= 𝜏𝑦𝑧
= 𝜏𝑦𝑧
2
Như vậy ứng suất tiếp của các điểm trên đường thẳng BC qua A chỉ có phương
𝐴
𝜏𝑦𝑧

y và trị số bằng nhau. Nghĩa là ứng suất tiếp trên BC phân bố đều với cường độ là 𝜏𝑧𝑦 .
Để tính 𝜏𝑧𝑦 ta cắt một đoạn dầm dz bằng hai mặt cắt 1-1 và 2-2, hình 2.8.
Sau đó cắt đoạn dầm dz
bằng một mặt phẳng qua điểm A
song song với trục Z. Mặt phẳng
này chia đoạn dầm dz ra làm hai
phần. Nếu gọi BC = bc và dt
(BCEF)=Fc thì từ điều kiện cân
bằng của phân dưới của đoạn dz
hình…ta suy ra:

Hình 2.8.

∑ 𝑍 = ∫𝐹𝑐 𝜎𝑧(1) 𝑑𝐹 − ∫𝐹𝑐 𝜎𝑧(2) 𝑑𝐹 + 𝜏𝑦𝑧 𝑏𝑐𝑑𝑍 = 0
Mặt khác ta lại có
(1)

𝜎𝑧

=

𝑀𝑥
𝐽𝑥

𝑦

(a)
24


(2)

𝜎𝑧

=

𝑀𝑥 +𝑑𝑀𝑥
𝐽𝑥

𝑦

(b)

Thay (b) vào (a) ta được:
𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 =
=
Ta có:

𝑑𝑀𝑥
𝑑𝑧

1

1
𝑏𝑐.𝑑𝑧

𝑑𝑀𝑥

𝐽𝑥 .𝑏𝑐 𝑑𝑧

[∫𝐹𝑐

𝑀𝑥 +𝑑𝑀𝑥
𝐽𝑥

𝑦𝑑𝐹 − ∫𝐹𝑐

𝑀𝑥
𝐽𝑥

𝑦𝑑𝐹] =

∫𝐹𝑐 𝑦𝑑𝐹

(c)

= 𝑄𝑦 ; ∫𝐹𝑐 𝑦𝑑𝐹 = 𝑆𝑥𝑐

(d)

𝑆𝑥𝑐 : gọi là mômen tĩnh của phần diện tích Fc đối với trục x. Thay (d) vào (c) ta
suy ra:
𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 =

𝑄𝑦 𝑆𝑥𝑐

(2.12)

𝐽𝑥 .𝑏𝑐

Trong đó bc gọi là bề rộng của mặt cắt ngang qua điểm cần tính ứng suất A.
Công thức (2.12) gọi là công thức Durapski. Từ công thức này và theo điều kiện cân
bằng của phần thanh ở trên ta suy ra là 𝜏𝑦𝑧 cùng chiều với trục z, 𝜏𝑧𝑦 cùng chiều với
𝑄𝑦 . Nghĩa là dấu của 𝜏𝑧𝑦 và 𝑄𝑦 như nhau. Do vậy ở đây chỉ cần tính trị số của 𝜏𝑧𝑦 theo
(2.12) còn dấu của nó được xác định từ biểu đồ lực cắt 𝑄𝑦 .
c.

Luật phân bố ứng suất tiếp 𝜏𝑧𝑦 đối với mặt cắt hình chữ nhật:
Giả sử mặt cắt ngang dầm chịu uốn ngang
phẳng là hình chữ nhật bề rộng b, chiều
cao h. Ta đi tìm luật phân bố của ứng suất
tiếp 𝜏𝑧𝑦 đối với mặt cắt nếu lực cắt tại mặt
cắt này là 𝑄𝑦 .
Ta xét điểm bất kỳ A(x,y) trên mặt
cắt, ta có bc=BC=b.


Hình 3.9.
𝑏 ℎ2

1 ℎ

𝑆𝑥𝑐 = ( − 𝑦) . 𝑏 [𝑦 + ( − 𝑦)] = ( − 𝑦 2 )
2
2 2
2 4
Suy ra:

𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 =

𝑄𝑦 𝑆𝑥𝑐
𝐽𝑥 .𝑏𝑐

=

𝑏 ℎ2
−𝑦 2 )
2 4

𝑄𝑦 (

𝐽𝑥 .𝑏

=

𝑄𝑦
2𝐽𝑥

ℎ2

( 4 − 𝑦2)

(2.13)

Từ (2.13) ta nhận thấy rằng: Luật phân bố 𝜏𝑧𝑦 trên mặt cắt là parabol bậc hai
đối với y. Với y=0 (những điểm nằm trên trục trung hòa ox) thì:
𝜏𝑧𝑦 (0) = 𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝑄𝑦 ℎ2
8.𝐽𝑥

=

3𝑄𝑦
2𝐹

(2.14)

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×