Tải bản đầy đủ

BO DE DAPHAP1 0251 0251 0280 to

an

To

-

L

i

Th

an

To

-

L

e


D
i

Th

60-B
68-C

59-C
69-A
79-D

70-A
80-A

an

-

76-C

77-A

L

66-B
To

75-D

e

65-D

D

D

ei

Th

64-D

o

54-B

B

73-B

an

To

-

L

Ly

63-D

-

53-D
oa

H

an

72-C

To

62-B

L

i

Ly

i

71-C

an

Th

-

Th

61-D

To

-

58-A
o

67-D

H

B

57-C

Th
i

e

D

oa

56-B

Ly

55-C

e

o

B

50-B

o

oa

H

-

45-A

B

Ly

D

e

35-A
o

44-A

B

34-D
oa

43-A

Ly

33-C

-

52-C

To
an

42-A

D

oa

H

-

i

Th

Ly

51-A

To
an

e

D

-

H

oa

oa

H

oa

H

o

B

o

B

o

B

o

B

D
e

e

D

e

e

D

D

i

Th

i

Th

i

Th

i

Th
i

Th

Môn thi: Tiếng pháp

e

H

o

B

To

41-C

Ly

oa

i

oa

e

D

an

n

To
a

To

an

To

an

To

an

To

( Lần 1 -năm học: 2012-2013)

To
an

i

Th

46-B

D

Th

H

o

B

-

-

-

-

-

Đề thi thử đại học

o

Ly

49-B

-

an

39-A

an

To

i

Th

48-D
o

B

38-D

To

i

40-D

Th

e

D

47-C

i

o

B

37-C

Th

e

D

oa

36-D

H

D

15-B

Ly

-

o

B

24-A

e

o

30-B

B

-

an

Ly

14-A

an

-

23-B

Ly
H

an

an

13-A

25-A

e

-

e

To

32-A

To

26-A

D

n

H
oa

i

22-B

To

Th
i

To
a

Ly

Th

31-A

D

oa

H

Th
i

i

Th

-

e

D

21-A

o

oa

H

Ly

e

D

o

B

29-D

Ly

-

o

B

oa

19-D
H

28-A

Ly

18-A

-

oa

H

-

27-B

an

To
an

Ly

an

To

20-D

i

-

i

D

e

o

B

17-B

To

an

To

Th

oa

7-C

Th

Th
i

e

D

H

16-A

e

D

e

o

B

Ly

an

To

6-C

i

o

B

D

oa

H

-

Th
i

o

B

3-B

Th

oa

H

o

B

Ly

n

To
a

e

D

12-B

e

Ly

oa

H

-

i

o

B

2-C

D

-

Ly

an

To

Th

10-B

an

-

i

e

D

9-D

To

an

To

Th

o

B

8-A

Th
i

i

Th

e

D

11-A

o

e

o

B

5-B

D
e

D

4-A

o

o

1-D
Ly

Ly

Ly

L

Ly

oa

oa

H

oa

H
oa

H

H

ĐáP áN

74-B

78-C

1

o

B

o

B

o

B

o

B

o

B

D

D

D

D

DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×