Tải bản đầy đủ

BO DE DAP AN LICT DH k13 DA 0233 0233 0262

Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

318

426


D
D
A
C
B
A
D
D
A
A
D
C
C
D
B
B
C
A
A
D
A
A
C
C
D
C
A
D
A
C
B
D
B
A
C
B
A
C
B
B
C
A
C

A
A
B
C
C
A
C
C
A
A
C
D
C
D
B
C
C
B
C
C
D
A
A
B
D
D
D
C
A
B
D
D
A
C
D
C
B
B
B
D
B
D
A

ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi: VẬT LÍ; Khối A và Khối A1
(Đáp án có 02 trang)
Mã đề - Đáp án
528
681
C
D
A
D
C
D
A
D
C
B
D
D
B
A
B
C
C
D
D
D
B
A
A
D
C
B
B
C
A
A
C
D
C
C
D
C
B
B
B
B
C
A
B

A
B
C
A
D
D
B
A
A
B
C
A
B
C
C
C
C
B
A
C
B
A
B
D
B
D
C
A
B
B
D
B
C
D
D
A
A
D
A
D
A
C
A

794

859

A
A
C
A
D
C
C
A
C
C
A
B
B
B
B
B
D
B
D
B
B
D
C
B
C
C
A
B
A
C
C
B
D
D
C
D
A
D
D
A
D
A
C

D
C
D
A
D
A
D
C
B
D
C
C
C
A
A
C
C
A
A
D
B
C
B
D
A
B
C
C
B
B
D
C
B
A
D
B
D
D
D
A
B
C
D


Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Câu
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

318

426

A
B
C
B
C
B
D
B
D
D
B
C
A
B
A
D
D

D
C
B
B
A
B
A
B
B
D
D
B
D
B
A
C
A

Mã đề - Đáp án
528
681
A
C
A
C
B
D
B
C
C
A
A
A
B
A
A
D
D

D
B
C
D
A
D
B
C
D
D
C
B
D
C
C
B
D

794

859

B
C
D
B
D
D
A
D
B
C
C
B
A
D
B
A
A

B
A
D
A
B
A
B
A
B
C
C
D
B
A
B
A
DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×