Tải bản đầy đủ

BO DE DAP AN DE THI DH MON HOA KHOI a 2013HOAACT DH k13 DA 0226 0226 0255

Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

617

531


D
B
D
A
A
B
C
C
C
A
D
C
A
D
D
B
A
D
C
D
C
C
D
B
C
C
C
D
A
A
B
C
B
B
D
A
D
B
B
C
D
C
B

D
C
B
B
B
D
D
C
A
B
C
D
C
A
A
B
D
B
B
D
B
A
B
A
A
C
C
A
D
D
A
D
C
C
D
D
C
B
A
C
A
C
D

ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi: HÓA HỌC; Khối A
(Đáp án có 02 trang)
Mã đề - Đáp án
463
374
B
B
C
D
D
D
D
B
D
C
C
C
C
A
B
A
B
D
B
A
B
C
D
C
A
D
B
C
B
C
D
A
C
D
B
B
A
A
C
A
A
A
C

C
C
D
A
A
B
D
B
A
A
B
A
B
D
D
C
A
D
B
B
C
D
C
C
C
C
B
D
A
D
B
A
A
A
A
C
B
B
D
A
D
A
B

286

193

B
C
D
B
B
D
B
C
A
C
B
B
C
C
D
A
B
A
D
A
B
A
B
C
C
B
D
A
A
C
B
C
D
D
B
C
D
D
C
B
A
D
C

A
D
B
B
B
B
B
B
D
D
A
D
D
B
C
C
C
A
C
A
B
D
C
D
A
C
A
D
A
C
D
B
D
A
C
B
B
B
C
A
D
B
B


Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Tai Lieu - Bao CaoT
Câu
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

617

531

C
D
C
B
A
A
B
B
D
D
B
A
A
B
A
A
A

C
A
B
D
C
B
B
D
B
A
A
B
C
A
D
C
A

Mã đề - Đáp án
463
374
D
B
B
A
C
A
B
C
A
D
D
A
C
B
D
D
A

B
B
B
C
C
D
C
D
C
A
C
A
D
B
D
D
C

286

193

A
C
A
A
C
D
D
A
B
D
D
B
A
A
C
A
D

C
A
D
D
D
C
D
A
C
A
C
C
A
A
A
C
B



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×