Tải bản đầy đủ

THI THU DH LAN 1 NAM 2013 CHUYEN LY TU TRONG CAN THOVAT LY a 132 0909 0909 0939

www.VNMATH.com
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: VẬT LÝ; Khối A và khối A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể phát đề

ĐỀ THI THỬ
(Đề thi có 07 trang)

Mã đề thi: 132

Họ và tên thí sinh:……………………………………….
Số báo danh:……………………………………………..
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện
có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đọan mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức
π
u = U 0 cos( ωt + ) . Kết luận nào đúng?
2

1 2
A. Tổng trở đoạn mạch Z = R 2 + (Cω −
) .

π
B. Điện áp giữa hai đầu tụ điện có pha ban đầu bằng − .
2
π
C. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây trể pha điện áp giữa hai đầu điện trở góc .
2
D. Điện áp giữa hai đầu tụ điện có pha ban đầu bằng 0 khi ω2 LC = 1 .
Câu 2: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Đặt vào hai đầu
đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 150 V thì cường độ dòng điện chạy trong đoạn
mạch có giá trị hiệu dụng 2A. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 120 V. Công suất tiêu
thụ của đoạn mạch là
A. 200 W.
B. 180 W.
C. 240 W.
D. 270 W.
Câu 3: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở 200 Ω , cuộn dây thuần cảm và tụ điện có
10 −4
điện dung
F . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi

và tần số bằng 50Hz. Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì độ tự cảm cuộn dây là
4
3
2
1
A.
H.
B. H .
C. H .
D. H .
π

π
π
Câu 4: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm
kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC = 3ZL. Vào thời điểm t điện áp hai đầu điện trở và hai đầu tụ


điện có giá trị tức thời tương ứng là 30V và 60V thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là
A. 70 V.
B. 110 V.
C. 50 V.
D. 30 V.
Câu 5: Một lò xo nhẹ có độ cứng k, một đầu treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nặng khối
lượng 100 g. Kích thích cho vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos4πt (cm), lấy g
2
= π = 10m/s2. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại bằng bao nhiêu?
A. 3,6 N
B. 0,4 N.
C. 0,8 N.
D. 1,8 N.
Câu 6: Một mạch dao động LC lý tưởng, gồm cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện
dung C. Nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r mắc song song với tụ điện. Khi dòng
điện trong mạch ổn định thì ngắt nguồn điện ra khỏi mạch. Sau đó mạch thực hiện dao động điện từ
tự do với điện tích cực đại của tụ điện bằng
E C
E L
r
E
A.
LC .
B.
.
C.
.
D.
LC .
E
r L
r C
r
Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 2 V và tần số không đổi vào hai đầu A và
B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện
có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Với C = 10 µF thì điện
Trang 1/7 - Mã đề thi 132


www.VNMATH.com
áp hiệu dụng giữa hai đầu A , N có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở.
Với C = 20 µF thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng bao nhiêu?

A. 200 V.
B. 100 2 V.
C. 100 V.
D. 200 2 V.
Câu 8: Lò xo nhẹ một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn với vật, tại vị trí cân bằng lò xo dãn
2cm. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần
1
liên tiếp vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng là
. Biên độ dao động của vật bằng
4f
A. 4 2 cm.
B. 2 2 cm.
C. 2cm.
D. 4cm.
Câu 9: Mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Vào thời
điểm dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại thì
A. điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có độ lớn cực đại.
B. điện áp tức thời hai đầu điện trở có độ lớn cực đại.
C. điện áp tức thời hai đầu tụ điện có độ lớn cực đại.
D. điện áp tức thời hai đầu cuộn dây có độ lớn cực đại.
Câu 10: Với một sóng cơ đang lan truyền trên mặt nước, điểm P đang ở vị trí đỉnh của sóng. Điểm Q
nằm trên phương truyền sóng cách P một đoạn bằng một phần tư bước sóng có đặc điểm nào sau đây?
A. Đang đi qua vị trí cân bằng.
B. Luôn có chiều đi xuống.
C. Luôn có chiều đi lên.
D. Đang đứng yên.
Câu 11: Một đoạn mạch PQ gồm một biến trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp
theo đúng thứ tự như trên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch PQ một điện áp xoay chiều ổn định có biểu
thức u = 200cos ωt (V) ( ω không đổi). Một vôn kế có điện trở lớn mắc vào giữa hai điểm P và M (M
là điểm giữa cuộn dây và tụ điện). Thay đổi R ta thấy số chỉ vôn kế không thay đổi, khi đó vôn kế chỉ
bao nhiêu?
A. 100 V.
B. 200 V.
C. 100 2 V.
D. 200 2 V.
Câu 12: Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Điện áp hiệu dụng hai
đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện lần lượt là 40 V, 80 V và 40 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn
mạch và góc lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với điện áp hai đầu tụ điện lần lượt là
A. 40 2 V và

π
.
4

B. 40 V và

π
.
4

C. 40 2 V và


.
4

D. 40 V và


.
4

Câu 13: Một dây đàn hồi rất dài có đầu N dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây,
tốc độ truyền sóng trên dây là 4,48 m/s và f có giá trị trong khoảng từ 22 Hz đến 30 Hz. Xét một điểm
π
M trên dây cách N 28 cm, ta thấy M luôn dao động lệch pha với N một góc (2k+1) với k = 0, 1….
2
Bước sóng của sóng lan truyền trên dây bằng bao nhiêu?
A. 17 cm.
B. 15 cm.
C. 18 cm.
D. 16 cm.
Câu 14: Nguồn âm S (xem như nguồn điểm) phát ra một âm có công suất không đổi, truyền đẳng
hướng về mọi phương. Giả sử môi trường không hấp thụ âm. Tại điểm A cách S một đoạn 1 m, mức
cường độ âm là 50 dB. Mức cường độ âm tại điểm B cách S một đoạn 10 m là
A. 30 dB.
B. 20 dB.
C. 30 dB.
D. 40 dB.
Câu 15: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Khi vật đi qua vị trí li độ góc

α0
thì
2

α0
thì độ lớn vận tốc của vật là
3
A. 2,25 cm/s.
B. 2,5 cm/s.
C. 2 cm/s.
D. 2,75 cm/s.
Câu 16: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch
điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U và tần số không đổi. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn
dây bằng U 2 và điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng U 3 . Hệ số công suất của cuộn dây bằng
bao nhiêu?
2
3
3
1
A.
.
B.
.
C.
.
D. .
3
2
2
3
độ lớn vận tốc của vật là

6 cm/s. Khi vật đi qua vị trí li độ góc

Trang 2/7 - Mã đề thi 132


www.VNMATH.com
Câu 17: Mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào mạch điện
điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử đều bằng nhau và công suất tiêu
thụ của đoạn mạch bằng 100W. Nếu mạch điện chỉ có điện trở R, cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp vào
điện áp trên thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
A. 50 2 W.
B. 100 W.
C. 25 W.
D. 50 W.
Câu 18: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng
thì lò xo dãn ∆ℓ . Khi cho nó dao động với biên độ A ( A< ∆ℓ ) thì tốc độ trung bình của vật khi nó đi
từ vị trí cân bằng đến vị trí độ lớn lực đàn hồi lò xo đạt giá trị nhỏ nhất là
A.

A
π

g
.
∆ℓ

B.

4A
π

g
.
∆ℓ

C.

A


g
.
∆ℓ

D.

2A
π

g
.
∆ℓ

Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100 2 cos(ωt) (V) vào hai đầu mạch gồm điện trở
R nối tiếp với tụ điện có dung kháng ZC = R. Tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu điện trở bằng
50 3 V và đang tăng thì điện áp tức thời hai đầu tụ điện là
A. – 50 V.
B. – 50 3 V.
C. 50 V.
D. 50 3 V.
Câu 20: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có tụ điện
A. có pha ban đầu luôn bằng − π / 2 .
B. tỉ lệ thuận với điện áp hai đầu đoạn mạch.
C. cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.
D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
Câu 21: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu hộp kín X, Y và Z thì
dòng điện qua X, Y và Z có cùng giá trị hiệu dụng là 1 A . Dòng điện qua X sớm pha π/2 so với điện
áp hai đầu hộp X, dòng điện qua Y cùng pha với điện áp hai đầu hộp Y và dòng điện qua Z trể pha
π/2 so với điện áp hai đầu hộp Z . Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch gồm X, Y, Z mắc nối
tiếp (X, Y, Z chỉ chứa 1 phần tử) thì giá trị cực đại của dòng điện trong mạch là
2
A. 3 A .
B. 1 A .
C.
D. 2 A .
A.
2
Câu 22: Đoạn mạch xoay chiều RLC gồm điện trở 100 Ω , cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm bằng
1
H và tụ điện có điện dung thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần
π
số 50Hz thì trong mạch xảy ra cộng hưởng. Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại
thì phải điều chỉnh điện dung tụ điện
A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần .
C. giảm 2 lần.
D. tăng 2 lần.
Câu 23: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang
nhỏ. Nếu kích thích vật dao động với biên độ A thì vật đi được quãng đường dài nhất là S. Nếu biên
độ dao động là 1,5A thì quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là
5S
3S
9S
A.
B.
.
C.
.
D. 3S.
2
2
4
Câu 24: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc đơn (chiều dài ℓ , dao động tại nơi có gia tốc
trọng trường g), thì phát biểu nào sai ?
A. Chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động nhanh dần.
B. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì lực căng của dây treo có độ lớn cực đại.
C. Khi vật ở vị trí biên thì động năng của con lắc bằng không.
π ℓ
D. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp tốc độ của vật đạt giá trị cực đại là ∆t =
.
2 g
Câu 25: Con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ có khối lượng m treo vào sợi dây nhẹ và không dãn, dao động
trong điện trường đều, véc tơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng. Lần lượt tích điện cho
quả cầu điện tích +q và –q thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn là 2 s và 1 s. Khi không
tích điện cho quả cầu thì con lắc dao động với chu kỳ bằng bao nhiêu?
Trang 3/7 - Mã đề thi 132


www.VNMATH.com
2
6
2
s.
C.
s.
D.
s.
3
2
3
Câu 26: Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T. Vào thời điểm t1, động năng của vật và thế
năng lò xo bằng nhau lần thứ nhất. Thời điểm động năng của vật và thế năng lò xo bằng nhau lần thứ
2013 là
2013
2013
A. t1 + 503T.
B. t 1 +
C. 503T.
D.
T.
T.
4
4
Câu 27: Mạch dao động điện từ LC trong mạch chọn sóng của máy thu thanh. Mạch thứ nhất, thứ hai
và thứ ba có cuộn cảm thuần với độ tự cảm lần lượt là L1, L2, L3 và tụ điện có điện dung lần lượt là
1
1
C1, C2, C3. Biết L1 = L2 =2L3 và C1 = C2 = C3. Tần số sóng điện từ mà mạch thứ nhất, thứ hai và
4
3
thứ ba thu được lần lượt là f1, f2 và f3. Khi đó
A. f3 > f1 > f 2.
B. f3 > f2 > f1.
C. f1 > f3 > f2.
D. f1 > f2 > f 3.
Câu 28: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, những đại lượng biến thiên cùng tần
số với gia tốc là
A. vận tốc và động năng.
B. vận tốc và lực kéo về.
C. lực kéo về và động năng.
D. động năng và thế năng.
Câu 29: Mạch điện RLC mắc nối tiếp, trong đó điện trở R và độ tự cảm L có giá trị không đổi, tụ
điện có điện dung C biến thiên. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu
dụng và tần số không đổi. Thay đổi điện dung của tụ điện người ta thấy khi C = 3 µ F và C = 6 µ F thì
điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng nhau. Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại
thì điện dung của tụ điện bằng bao nhiêu?
A. 2 µ F.
B. 9 µ F.
C. 4,5 µ F.
D. 1 µ F.

A.

3 s.

B.

Câu 30: Một khung dây dẫn phẳng quay đều quanh trục xx’ nằm trong mặt phẳng khung dây với tốc
độ 2,5 vòng/giây trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc với trục quay. Vào thời điểm
từ thông qua khung dây là 4 Wb thì suất điện động cảm ứng trong khung dây bằng 15π V. Suất điện
động cực đại qua khung dây có độ lớn bằng
A. 15 π 2 V.
B. 5 π V.
C. 25 π V.
D. 20 V.
Câu 31: Độ lớn lực căng dây treo của con lắc đơn dao động điều hòa
A. nhỏ nhất tại vị trí cân bằng.
B. luôn không đổi vì dao động của con lắc đơn là chuyển động tròn.
C. lớn nhất tại vị trí biên.
D. giảm khi góc lệch dây treo so với phương thẳng đứng tăng lên.
Câu 32: Đoạn mạch xoay chiều PQ gồm điện trở, tụ điện và cuộn dây theo đúng thứ tự trên, M là
điểm giữa điện trở và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch PQ một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu
dụng 120V, tần số f thì uMQ và uPM lệch pha nhau π/3, uPQ và uMQ lệch pha nhau π/6. Điện áp hiệu
dụng hai đầu điện trở là
A. 40 V.
B. 60 V.
C. 40 3 V.
D. 30 3 V.
Câu 33: Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m. Hệ số ma sát trượt
giữa vật và mặt phẳng ngang là µ , lấy gia tốc trọng trường là g. Từ vị trí lò xo không biến dạng, kéo
vật theo phương ngang một đoạn a, sau đó thả ra cho vật dao động. Tốc độ cực đại của vật đạt được
trong quá trình vật dao động là
k
k
µmg  k
µmg  k


.
A. (ka − µmg )
.
B. a
C.  a −
.
D.  a +
.


m
m
k  m
k  m


Câu 34: Trong kỹ thuật truyền thông bằng sóng vô tuyến, tầng biến điệu trộn dao động âm tần và dao
động cao tần thành dao động cao tần biến điệu. Dao động cao tần biến điệu có
A. tần số bằng tần số của dao động âm tần.
B. biên độ biến thiên với tần số bằng tần số của dao động âm tần.
C. biên độ bằng biên độ dao động âm tần.
Trang 4/7 - Mã đề thi 132


www.VNMATH.com
D. biên độ bằng biên độ của dao động cao tần.
Câu 35: Tại hai điểm P và Q trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng
đứng với các phương trình lần lượt là u1 = acos( ω t) và u2 = acos( ω t + ∆ϕ ) ( ∆ϕ không đổi). Bước
sóng của sóng lan truyền trên mặt chất lỏng bằng λ . Coi biên độ sóng không đổi khi sóng lan truyền
trên mặt chất lỏng. Xét điểm M trên mặt chất lỏng cách các nguồn P, Q những đoạn tương ứng d1, d2.
Để M dao động với biên độ cực tiểu thì d1, d2 thỏa điều kiện nào?
∆ϕ
∆ϕ 1
A. d 2 − d1 = ( k +
B. d 2 − d1 = (k +
)λ.
+ )λ.

2π 2
1
C. d 2 − d 1 = (k + )λ.
D. d 2 − d1 = kλ.
2
π
Câu 36: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8 sin( 4πt + ) (x đo bằng cm, t đo
2
bằng s). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc vật đi từ thời điểm t = 0 đến khi vật đi qua vị trí li độ x = -4cm
là bao nhiêu?
1
1
1
7
A. s.
B.
C. s .
D. s .
s.
8
3
24
6
Câu 37: Đầu A của dây AB gắn với nguồn dao động với biên độ là a , đầu B cố định, trên dây có
sóng dừng. Biết khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai
điểm trên dây có cùng biên độ a và dao động ngược pha nhau bằng bao nhiêu?
A. 3 cm.
B. 4 cm.
C. 2 cm.
D. 6 cm.
Câu 38: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp P, Q cách nhau 18 cm dao động theo phương
thẳng đứng và cùng pha. Sóng lan truyền trên mặt nước có bước sóng 2 cm. Gọi O là trung điểm PQ
và M nằm trên trung trực PQ, cách O một đoạn 12 cm. Trên đoạn MO (không kể điểm O), số điểm
dao động cùng pha với O là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 39: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần
lượt là a và 2a . Để biên độ dao động tổng hợp bằng a 5 , thì độ lệch pha hai dao động thành phần
bằng bao nhiêu?
A. π/2.
B. 2π/3.
C. π/6.
D. π/3.
Câu 40: Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng là 30Hz, thì trên dây có
5 bụng sóng. Muốn trên dây có 7 bụng sóng thì phải
A. tăng tần số thêm 12 Hz.
B. giảm tần số đi 18Hz.
C. tăng tần số thêm 42 Hz.
D. giảm tần số còn 18Hz.
PHẦN RIÊNG (10 câu): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn: (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm điện áp xoay chiều u = Uocos( 100πt − π ) (t đơn vị là s).
Tại thời điểm t1 giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện trong mạch là 100 V và 2,5 3 A.
Tại thời điểm t2 giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện trong mạch là 100 3 V và 2,5 A.
Độ tự cảm của cuộn dây bằng
1
4
4
1
A. H.
B.
H.
C. H.
D.
H.
π
10 π
π

Câu 42: Nhận xét nào sau đây sai khi nói về dao động cưỡng bức?
A. Tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ.
B. Tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức là dao động của vật khi chịu tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hòa.
D. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
Câu 43: Khi gắn vật khối lượng m1 vào lò xo thì nó dao động với tần số góc 3 rad/s. Khi thay vật
khối lượng m1 bằng vật khối lượng m2 thì nó dao động với tần số góc 6 rad/s. Nếu gắn vật khối lượng
m = m1m 2 vào lò xo trên thì nó dao động với tần số góc bằng
Trang 5/7 - Mã đề thi 132


www.VNMATH.com
A. 2 rad/s
B. 3 2 rad/s.
C. 3 5 rad/s.
D. 18 rad/s.
Câu 44: Tại hai điểm M, N trong không khí cách nhau 1,5 m, có hai nguồn phát sóng âm kết hợp,
cùng pha, tần số là 680 Hz. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s và coi biên độ sóng không
thay đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm không nghe được âm trên đoạn MN là
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 45: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa, cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất bằng
∆t thì độ lớn gia tốc đạt giá trị cực đại. Hỏi cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu
thì vật lại cách vị trí cân bằng một đoạn như cũ?
∆t
∆t
A. 2 ∆t .
B.
.
C.
.
D. ∆t .
4
2
Câu 46: Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi với tần số f, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tại điểm phản xạ cố định, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới.
1
B. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là
.
2f
C. Tại điểm phản xạ tự do, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới.
D. Hai bụng sóng liên tiếp trên dây luôn dao động cùng pha.
Câu 47: Đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω , tụ điện có dung kháng 100 Ω , cuộn
π
4

dây thuần cảm có cảm kháng 200 Ω . Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200 cos(120πt + )
(V). Biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là
π
π
A. u L = 200 2 cos(120πt − ) (V) .
B. u L = 100 2 cos(120πt + ) (V ) .
4
4
π
π
C. u L = 200 2 cos(120πt + ) ( V ) .
D. u L = 100 2 cos(120 πt + ) ( V ) .
2
2
Câu 48: Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,1 H và tụ điện có điện dung 10 µF.
Khi điện áp giữa hai bản tụ là 4 V thì dòng điện trong mạch có cường độ 30 mA. Cường độ hiệu dụng
của dòng điện trong mạch là
A. 50 mA.
B. 30 2 mA.
C. 12 mA.
D. 25 2 mA.
Câu 49: Sơ đồ của hệ thống phát thanh gồm các bộ phận
A. ống nói (micrô), mạch phát sóng cao tầng, chọn sóng, khuếch đại, ănten phát.
B. ống nói (micrô), mạch phát sóng cao tầng, biến điệu, khuếch đại, loa.
C. ăn ten thu, ống nói (micrô), mạch phát sóng cao tầng, biến điệu, khuếch đại.
D. ống nói (micrô), mạch phát sóng cao tầng, biến điệu, khuếch đại, ănten phát.
Câu 50: Mạch điện xoay chiều gồm tụ điện nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một
điện áp u = U 2 cos(ωt + π / 6) (V ) thì điện áp hai đầu cuộn dây là u L = U 2 cos(ωt + π / 2) (V) . Tỷ
số giữa dung kháng và cảm kháng của đoạn mạch bằng
1
1
A. .
B. 2.
C. 2 .
D.
.
2
2
B. Theo chương trình Nâng cao: (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Từ trạng thái đứng yên, một đĩa bắt đầu quay quanh trục cố định của nó với gia tốc góc
không đổi. Sau 10 s, đĩa quay được một góc 50 rad. Góc mà đĩa quay được trong 10 s tiếp theo là
A. 100 rad.
B. 50 rad.
C. 150 rad.
D. 200 rad.
Câu 52: Momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay cố định
A. có giá trị dương hoặc âm tùy thuộc vào chiều quay của vật rắn.
B. không phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật rắn đối với trục quay.
C. phụ thuộc vào momen của ngoại lực gây ra chuyển động quay của vật rắn.
D. đặc trưng cho mức quán tính của vật rắn trong chuyển động quay quanh trục ấy.
Câu 53: Một vật rắn đang quay đều quanh trục cố định ∆ với tốc độ góc 30 rad/s thì chịu tác dụng
của một momen hãm có độ lớn không đổi nên quay chậm dần đều và dừng lại sau 2 phút. Biết
momen của vật rắn này đối với trục ∆ là 10 kg.m2. Momen hãm có độ lớn bằng
Trang 6/7 - Mã đề thi 132


www.VNMATH.com
A. 2,5 N.m.
B. 2,0 N.m.
C. 3,0 N.m.
D. 3,5 N.m.
Câu 54: Một vật rắn quay quanh một trục cố định dưới tác dụng của momen lực không đổi và khác
không. Trong trường hợp này, đại lượng thay đổi là
A. momen quán tính của vật đối với trục đó.
B. momen động lượng của vật đối với trục đó.
C. khối lượng của vật
D. gia tốc góc của vật.
Câu 55: Trong chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, momen quán tính của vật đối
với trục quay
A. tỉ lệ với gia tốc góc của vật.
B. phụ thuộc vị trí của vật đối với trục quay.
C. tỉ lệ momen lực tác dụng vào vật.
D. phụ thuộc tốc độ góc của vật.
Câu 56: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Tại t = 0, tốc độ góc của vật là ω0.
Kể từ t = 0 , trong 10 s đầu, vật quay được một góc 150 rad và trong giây thứ 10 vật quay được một
góc 24 rad. Giá trị của ω0 là
A. 10 rad/s.
B. 7,5 rad/s.
C. 2,5 rad/s.
D. 5 rad/s.
Câu 57: Một đĩa tròn mỏng đồng chất có đường kính 30 cm, khối lượng 500 g quay đều quanh trục
cố định đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Biết chu kỳ quay của đĩa là 0,03 s. Công cần
thực hiện để làm cho đĩa dừng lại có độ lớn là
A. 246 J.
B. 820 J.
C. 493 J.
D. 123 J.
Câu 58: Con lắc vật lí là một vật rắn quay được quanh một trục nằm ngang cố định. Dưới tác dụng
của trọng lực, khi ma sát không đáng kể thì chu kì dao động nhỏ của con lắc
A. phụ thuộc vào khoảng cách từ trọng tâm của vật rắn đến trục quay của nó
B. phụ thuộc vào biên độ dao động của con lắc
C. không phụ thuộc vào gia tốc trọng tường tại vị trí con lắc dao động
D. không phụ thuộc vào momen quán tính của vật rắn đối với trục quay của nó
Câu 59: Trên một đường ray thẳng có một nguồn âm chuyển động đều với tốc tộ 30 m/s, phát ra âm
với tần số xác định và một máy thu âm đứng yên. Biết âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s.
Khi nguồn âm lại gần thì máy thu đo được tần số âm là 740 Hz. Khi nguồn âm ra xa thì máy thu đo
được tần số âm là
A. 780 Hz.
B. 620 Hz.
C. 820 Hz.
D. 560 Hz.
Câu 60: Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung
C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu
được sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động với một
tụ điện có điện dung
A. C = 2C0.
B. C = C0.
C. C = 8C0.
D. C = 4C0.
----------- HẾT ----------

Trang 7/7 - Mã đề thi 132Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×