Tải bản đầy đủ

BO DE DAP AN CHI TIET THITHUHOALAN1 NGUYENQUANGDIEU 0225 0225 0254

WWW.VNMATH.COM
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU

DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN 1
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013
Môn: HOÁ HỌC;
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………......
Số báo danh:………………………………………………………
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N =14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb =85; Sr = 88; Ag =108;
Ba = 137.
I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho dung dịch X gồm: 0,014 mol Na+ ; 0,006 mol Ca2+ ; 0,012 mol Cl- 0,012 mol HCO 3
và 0,002 mol NO 3 . Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam
Ca(OH)2. Giá trị của a là
A. 0,180.
B. 0,120.
C. 0,444.

D. 0,222.
Giải:
Để loại bỏ hết 0,006 mol Ca2+ trong dung dịch thì cần x mol Ca(OH)2 để tạo ra
nCO 32 = nCa2+ ( Ca2+ ban đầu và Ca2+ thêm vào )= 0,006 +x
Ca(OH)2  Ca2+ + 2OHX
x
2x

2
OH + HCO 3  CO 3 + H2O
2x
2x
0,006 + x = 2x  x= 0,006  m= 0,006.74= 0,444 gam.
Câu 2: Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường?
A. N2 và O2. B. Cl2 và O2.
C. H2S và N2.
D. H2 và F2.
Giải: hai chất H2 và F2 phản ứng xảy ra rất mạnh ở nhiệt độ thường kể cả trong bóng tối
 Hỗn hợp H2 và F2 không tồn tại ở nhiệt độ thường
Câu 3: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,04 mol C2H2 và 0,06 mol H2 trong một bình kín (xúc tác
Ni), thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản
ứng, khối lượng bình tăng m gam và có 560 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so với
H2 là 10,08. Giá trị của m là
A. 0,585.
B. 0,620.
C. 0,656.
D. 0,328.
Giải:
mY=mX= 0,04.26 + 0,06.2= 1,16
nZ= 0,56/22,4= 0,025 mol
MZ= 10,08.2= 20,16  mZ= 0,504
Khối lượng bình brom tăng là m= mY- mZ= 0,656
1


WWW.VNMATH.COM
Câu 4: Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín:
(1) Fe2O3 + CO (k),
(2) Pt + O2 (k),
(3) Al + KCl (r).


(5) Cu + NaNO3 (r), (6) Zn + S (r),
(4) Cu + Fe(NO3)2 (r),
Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là:
A. (1), (2), (6).
B. (2), (5), (6).
C. (2), (3), (4).
D. (4), (5), (6).
Giải:
Fe + S  FeS
t
Cu + Cu(NO3)2 
2CuO + 2NO2
t
Cu + KNO3  CuO + KNO2
Câu 5: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C3H8O là
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Giải:
CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3, CH3 OCH2CH3
0

0

Câu 6: Có các phát biểu sau:
(1) Lưu huỳnh, photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.
(2) Thuỷ ngân tác dụng với lưu huỳnh ở điều kiện thướng .
(3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.
(4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Các phát biểu đúng là:
A. (1), (2), (3).
B. (1), (3), (4).
C. (2), (3), (4).
Giải:
Phèn chua có công thức là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. D sai

D. (1), (2), (4).

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có
nhiệt độ nóng chảy giảm dần.
B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.
D. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
Giải: Be Không tan trong H2O
Magie có kiểu mạng tinh thể lục phương
Nhiệt độ nóng chảy của nhóm IIA biến đổi không theo quy luật vì có mạng tinh thể khác nhau
Câu 8: Khi nung hỗn hợp các chất Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến
khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là
A. Fe3O4.
B. FeO.
C. Fe.
D. Fe2O3.
Giải
2Fe(NO3)2 + ½ O2 → Fe2O3 + 4NO2 + O2
2FeCO3 +1/2 O2 → Fe2O3 + 2CO2
2Fe(OH)3 → Fe2O3 +3H2O

2


WWW.VNMATH.COM
Câu 9: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ nilon -6, tơ tằm, tơ nitron, nilon6,6. Số tơ tổng hợp là
D. 3.
A. 5.
B. 2.
C. 4.
Câu 10: Trong số các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):
(1) Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.
(2) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.
(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.
(4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.
Các phát biểu đúng là:
A. (1), (2), (4).
B. (2), (3), (4).
C. (1), (2), (3).
D. (1), (3), (4).
+
2
Câu 11: Dung dịch X có chứa: 0,14 mol Na ; 0,04 mol SO 4 và x mol OH-. Dung dịch Y có
chứa ClO 4 ,NO 3 và y mol H+ ; tổng số mol và ClO 4 ,NO 3 là 0,08. Trộn X và Y được 2000 ml
dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là
A. 1.
B. 12.
C. 13.
D. 2.
Giải:
Áp dụng ĐLBT 0,14.1= 0,04.2+x  x= 0,06 mol
0,08=y
H+ + OH- H2O
nH+ dư = 0,02  [H+]= 0,02/2= 0,01  pH= 2
Câu 12: Cho 51,4 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3 vào dung dịch
chứa 0,4 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị
của m là
A. 38,4.
B. 12,00.
C. 25,6.
D. 16,53.
Giải:
Gọi số mol Zn và Cu là x và 3x ; 65x+ 3.64x= 51,4 x=0,2 mol
Zn + Fe2(SO4)3  ZnSO4 + 2FeSO4
0,2 0,2
0,2 0,4
nFe2(SO4)3 dư= 0,2 mol
Cu + Fe2(SO4)3  CuSO4 + 2FeSO4
0,2
←0,2
mKloại = mCu dư= (0,6-0,2).64= 25,6 gam.
Câu 13: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian
trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2,25.
Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là
A. 25%.
B. 50%.
C. 36%.
D. 40%.
Giải:
Gọi số mol khí N2, H2 là x, y
28 x  2 y
= 1,8.4= 7,2
x yy=4x

N2 + 3H2  2NH3
x
4x
0
3


WWW.VNMATH.COM
pứ a
Cb x-a

3a
4x-3a

2a
2a

28( x  a)  2(4 x  3a )  17.2a
36 x
=
=4.2,25=9
5 x  2a
( x  a )  (4 x  3a)  2a

4x= 16a  a= 0,5x

H= 50%

Câu 14: Trong số các chất: C4H10, C4H9Cl, C3H8O và C2H7N; chất có nhiều đồng phân cấu tạo
nhất là
B. C4H9Cl.
C. C3H8O.
D. C4H10.
A. C2H7N.
Câu 15: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(I) Cho Fe(OH)3 vào dung dịch HNO3 đặc nóng
(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.
(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước.
(IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.
(V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
(VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF.
Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là
A. 6.
B. 5.
C. 4.
Giải:
SO2 + 2H2S  3S + 2H2O
4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3
MnO2 +4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O

D. 3.

Câu 16: Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k).
Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân
bằng này là:
A. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.
B. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
C. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ
D. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
.
Giải:
Khi tăng nhiệt độ, tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm Mhh khí giảm, mà khối lượng hỗn
hợp khí không đổi  Số mol khí tăng Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
vậy phản ứng nghịch là phản ứng thu nhiệt ( phản ứng thuận toả nhiệt)
Câu 17: Cho m gam NaOH vào 4 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 4 lít dung dịch
X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt
khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng
thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là
A. 0,08 và 9,6.
B. 0,08 và 4,8.
C. 0,14 và 2,4.
D. 0,07 và 3,2.
Giải:
nBaCO3= 11,82/197= 0,06
4


WWW.VNMATH.COM
nCaCO3= 7/100= 0,07 mol
Ca2+ + CO 32  CaCO3
0,060,06
0,06
2+

Ca + 2HCO 3  Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O
x
0,06 + x= 0,07  x=0,01 mol
Trong 1 lít dd X có 0,06 mol CO 32 , 0,02 mol HCO 3
nNaHCO3=nC= 0,08 ; CM= NaHCO3= 0,08/1= 0,08(M)
HCO 3 + OH-  CO 32 + H2O
0,06
0,06
mNaOH= 0,06.40= 2,4
m= 2,4.4= 9,6
Câu 18: Một phân tử saccarozơ có
A. một gốc β-glucozơ và một gốc β-fructozơ.
B. một gốc β-glucozơ và một gốc α-fructozơ.
C. hai gốc α-glucozơ.
D. một gốc α-glucozơ và một gốc β-fructozơ.
Câu 19: Oxi hoá hết 4,68 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 9,6 gam
CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu
được 47,52 gam Ag. Hai ancol là:
A. CH3OH, C2H5CH2OH.
B. CH3OH, C2H5OH.
D. C2H5OH, C2H5CH2OH.
C. CH3OH, C3H7CH2OH.
Giải:
nCuO= 9,6/80= 0,12 ; nAncol=nAndehyt= 0,12 mol
RCHO  2Ag  nAg= 0,24
Mà số mol Ag = 47,52/108 = 0,44 => Andehyt tạo thành có HCHO
HCHO 4Ag
a
4a
RCHO 2Ag
b
2b
a+b= 0,12
4a+2b= 0,44
a= 0,1; b= 0,02
32.0,1 + M.0,02 = 4,68
M= 74 C3H7CH2OH
Câu 20: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và
có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 1,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X).
Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 100,8 lít khí CO2 (đktc) và 75,6 gam H2O. Mặt khác, nếu
đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 90%) thì số gam este thu
được là
A. 18,24.
B. 34,20.
C. 54,72.
D. 61,56.
Giải:
5


WWW.VNMATH.COM
CxHyOz 
xCO2
1,5
1,5x = 4,5 
x = 3
Mặt khác do nH2O (4,2) < nCO2 ( 4,5) mà ancol no đơn chức đốt cháy có nCO2 < nH2O
=> Axit không no C2H3COOH
Đặt C3H7OH a mol và C2H3COOH b mol
a+ b= 1,5
4a+2b= 4,2 ; a= 0,6 ; b= 0,9 m = 61,56

Câu 21: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3
aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin?
A. 6.
B. 9.
C. 4.
D. 3.
Giải:
Cáctripeptit là
Gly-Ala-Phe ; Ala- Gly- Phe ; Phe-Gly- Ala
Gly-Phe- Ala ; Ala-Phe-Gly;
Phe-Ala- Gly
Câu 22: Xà phòng hóa 17,6 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,4M. Sau khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
C. 20,8 gam.
D. 16,4 gam.
A. 8,56 gam.
B. 6,56 gam.
Giải
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
0,2
0,08
0,08
Câu 23: Phát biểu đúng là:
A. Khi thủy phân đến cùng các protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các α-aminoaxit
B. Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thủy phân xenlulozơ thành mantozơ.
C. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức màu xanh đậm.
D. Axit nucleic là polieste của axit photphoric và glucozơ.
Giải:
Khi cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức màu tím
Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thuỷ phân tinh bột thành mantozơ (sai)
Axit nucleic là polieste của axit photphoric và pentozơ Sai
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu
được 7,616 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Giá trị của m là
A. 10,84
B. 11,44
C. 9,44.
D. 14,84.
Giải:
nCO2 0,34 mol
nH2O= 0,6 mol nH2O > nCO2 ancol đơn chức
na= 0,34
(n+1)a= 0,6
a= 0,26 ; n = 17/13
m= (14.n+ 18)a = 9,44
6


WWW.VNMATH.COM
Câu 25: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: 26
13 X,
A. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
B. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học.
C. X và Y có cùng số nơtron.
D. X và Z có cùng số khối.

55
26

Y,

26
12

Z

Câu 26: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4,
Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi
hoá - khử là
A. 8.
B. 5.
C. 7.
D. 6.
Câu 27: Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau đó thuỷ phân trong dung
dịch H2SO4 loãng. Để thu được 290 gam axeton thì lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất quá
trình điều chế đạt 50%) là
A. 300 gam.
B. 600 gam.
C. 400 gam.
D. 1200 gam.
Giải:
nAxeton = 290/58 = 5 mol
 C6H5OH + C3H6O
C6H5C3H7 + O2 HSO
5
5
m Cumen= 5.120= 600
2

4

Do hiệu suất phản ứng là 50% nên m=

600.100
= 1200 gam
50

Câu 28: Cho các chất: NaHCO3, CO, Al, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng
được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.
Câu 29: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a
mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là
A. 0,032.
B. 0,048.
C. 0,06.
D. 0,04.
Giải:
nCO2= 0,12 mol
nBa(OH)2= 0,08 mol
nền ngoài tạo BaCO3 còn tạo Ba(HCO3)2
2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2
0,04
CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O
0,08
nBa(OH)2= 0,02 + 0,08= 0,1 mol
a= 0,1/2,5= 0,04 M
Câu 30: Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì
A. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm.
B. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng.
C. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm.
D. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng
7


WWW.VNMATH.COM
Câu 31: Cho 0,12 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 4M, thu
được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số
mol NaOH đã phản ứng là
A. 0,70.
B. 0,82.
C. 0,65.
D. 0,94
Giải:
Cho axit glutamic tác dụng với dung dịch HCl sau đó cho tác dụng với dd NaOH dư thì
xem như từng chất phản ứng với NaOH
NH2C3H5(COOH)2 + 2NaOH  NH2C3H5(COONa)2 + 2H2O
0,12
0,24
HCl + NaOH  NaCl + H2O
0,7 0,7
nNaOH= 0,94
Câu 32: Cho 14,2 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng
hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 11,2 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là
A. kali và bari.
B. liti và beri.
C. natri và magie. D. kali và canxi.
Giải:
M + nHCl  MCln + n/2 H2
1/n
0,5
M< 14,2n/1= 14,2n
114,2 < M< 28,4
Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 17,88 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X
và 5,376 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung
hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là
A. 36,92 gam.
B. 25,56 gam.
C. 18,46 gam.
D. 29,24 gam.
Giải:
nH2= 0,24 mol
2H2O + 2e  2OH- + H2
0,48 0,24
+
H + OH  H2O
0,48
0,48
Gọi số mol của H2SO4 và HCl là x, 4x
nH+= 4x+ 2x= 6x= 0,48  x= 0,08 mol
mMuối = mKloại + mCl- + mSO4= 17,88+ 35,5.4x+ 96x= 36,92
Câu 34 Cho sơ đồ chuyển hoá:
xt
O
C3H6 ddBr
T CH

 X NaOH
 Y CuOt
 Z 
OH
,t

 E ( Este đa chức)
Tên gọi của Y là
A. propan-1,2-điol.
B. propan-1,3-điol.
C. glixerol.
D. propan-2-ol.
0,

0

2

2

3

Câu 35: Cho 4 dung dịch: H2SO4 loãng, AgNO3, CuSO4, AgF. Chất không tác dụng được với cả
4 dung dịch trên là
B. NaOH.
C. KNO3.
D. BaCl2.
A. NH3.
8


WWW.VNMATH.COM
Câu 36: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hoá
xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là:
A. Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của kim loại hoặc ion kim loại.
B. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hoá Cl–.
C. Đều sinh ra Cu ở cực âm.
D. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện.
Giải
điện phân dd CuCl2 không phát sinh dòng điện
phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào ddHCl không sinh ra Cu ở
cực âm
Trong phản ứng ăn mòn điện hoá không có sự oxi hoá ClCâu 37: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là
A. 3-etylpent-3-en.
B. 2-etylpent-2-en.
D. 3-etylpent-1-en.
C. 3-etylpent-2-en.
Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là
A. CH3CH2OH và CH2=CH2.
B. CH3CHO và CH3CH2OH.
C. CH3CH2OH và CH3CHO.
D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.
Câu 39: Phát biểu không đúng là:
A. Tất cả các nguyên tố halogen đều có các số oxi hoá: -1, +1, +3, +5 và +7 trong các hợp
chất.
B. Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit,
cát và than cốc ở 1200oC trong lò điện.
C. Kim cương, than chì, fuleren là các dạng thù hình của cacbon.
D. Hiđro sunfua bị oxi hoá bởi nước clo ở nhiệt độ thường.
Giải:
Tất cả nguyên tố halogen đều có các số oxi hoá -1, +1, +3, +5 và +7 trong các hợp chất
không đúng vì F chỉ có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất
Câu 40: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28
gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
B. CH3COOH.
A. CH2=CH-COOH.
C. HC≡C-COOH.
D. CH3-CH2-COOH.
II. PHẦN RIÊNG [10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là
B. CO2.
C. SO2.
D. NO2.
A. N2O.

9


WWW.VNMATH.COM
Câu 42: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả
năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 7 mol
CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ứng là
A. 7 và 1,0.
B. 8 và 1,5.
C. 8 và 1,0.
D. 7 và 1,5.
Giải
Từ các dữ kiện amino axit có 2 nhóm COOH và 1 nhóm NH2
NH2CnH2n-1(COOH)2  (n+2) CO2 + (n+3/2)H2O + ½ N2
CmH2m+3N  mCO2 + (m+3/2 )H2O + ½ N2
nN2= ½ + ½ = 1 (mol); nCO2= n+2+m=7  n+m= 5
nH2O = n+ 3/2+m+3/2= n+m+3= 8
Câu 43: Từ 360 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu
suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X.
Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là
A. 90%.
B. 10%.
C. 80%.
D. 45%.
Giải:
C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2
2 mol
4 mol
nC2H5OH =a= 4.80/100= 3,2 mol
C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O
CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O
0,144
0,144
H%=

0,144 0,144.100%
=
= 45%
0,1a
0,32

Câu 44: Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3
là:
A. FeO, K, Ca.
B. Zn, Ni, Mg.
C. Zn, Cu, Fe.
D. ZnO, Al, Mg.
Câu 45: Trong phản ứng: KMnO4 + HCl → MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O
Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá
trị của k là
A. 5/16.
B. 1/18.
C. 5/8.
D. 3/7.
Giải:
KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O
Số phân tử Cl- đóng vai trò chất khử bằng số nguyên tử Clo trong Cl2 tạo ra
K=

Cl 0
5.2 5
=
=
HCl 16 8

Câu 46: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 60 ml dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch chứa
Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là
A. 0,020.
B. 0,030.
C. 0,015.
D. 0,010.
Giải:
nNa2CO3 0,04 (mol) ; nNaHCO3= 0,04 mol; nHCl= 0,06 mol
Thứ tự phản ứng
10


WWW.VNMATH.COM
Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl
0,04 0,04
0,04
NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O
(0,04+0,04) 0,02
→ 0,02
nCO2= 0,02 mol
Câu 47: Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch
AgNO3 trong NH3, thu được 86,4 gam kết tủa và dung dịch chứa 35 gam muối amoni của hai axit
hữu cơ. Giá trị của m là
D. 20,4.
A. 19.
B. 10,9.
C. 21,8.
Giải:
CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
x
C2H5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C2H5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
y
2x+2y= 86,4/108= 0,8
77x+ 91y= 35
x= 0,1; y= 0,3 mol
M= 0,1.44+ 0,3.58= 21,8 gam
Câu 48: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim
loại kiềm có tổng khối lượng là 17 gam. Tên của axit trên là
C. axit metanoic. D. axit butanoic.
A. axit propanoic. B. axit etanoic.
Giải:
RCOOH và RCOOM
(R+45).0,1+ (R+ 44+M).0,1= 17
2R+ M= 81
Biện luận
C2H5COOH
Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung
dịch Ba(OH)2 (dư) tạo ra 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35
gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Công thức phân tử của X là
B. C2H6.
C. C3H4.
D. C3H6.
A. C3H8.
Giải:
Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O
0,15
0,15
mH2O + mCO2 – mBaCO3= -19,35
18.nH2O + 0,15.44- 29,55= -19,35
nH2O= 0,2 mol
nH2O > nCO2 → X là ankan
n+1/n= 0,2/0,15 → n=3
C3 H8

11


WWW.VNMATH.COM
Câu 50: Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol, đến
khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu
được ở anot là
A. khí Cl2 và H2.
B. khí Cl2 và O2.
C. chỉ có khí Cl2. D. khí H2 và O2
Giải:
Đến khi catốt thoát khí Cu2+ hết
Ở Catốt
Cu2+ + 2e → Cu
a
Anốt:
2Cl- → Cl2 + 2e
a
H2O Nhường thêm a mol electron
2H2O → 4H+ + O2 + 4e
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4)
poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng
trùng ngưng là:
A. (1), (3), (6).
B. (1), (2), (3).
C. (1), (3), (5).
D. (3), (4), (5).
Câu 52: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng
điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là
D. 2,912 lít.
A. 1,344 lít.
B. 2,240 lít.
C. 1,792 lít.
Giải:
Cách 1
Ở anôt có thể có Cl-, H2O điện phân
Thời gian điện phân hết Cl- là
catốt
Cu2+ + 2e → Cu
0,2
Anốt:
2Cl- → Cl2 + 2e
0,12
n=

It
n.x.F 0,12.1.96500
→ t=
=
= 5790s
xF
I
2

Thời gian điện phân hết H2O là t’= 9650-5790= 3860 (s)
2H2O → 4H+ + O2 + 4e
nO2=

It
2.3860
=
= 0,02 mol
xF 4.96500

V= (nCl2 + nO2).22,4= 0,08.22,4= 1,792 lít
Cách 2:
Ở anốt chỉ có Cl-, H2O bị khử
ne=

It
=
F

Anốt:

2.9650
= 0,2 mol
96500

2Cl- → Cl2 + 2e
12


WWW.VNMATH.COM
0,12
ne còn lại = 0,2- 0,12= 0,08 mol
2H2O → 4H+ + O2 + 4e
0,02  0,08
nKhí = 0,08
Vkhí = 0,08.22,4= 1,792 lít
Câu 53: Cho 0,896 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất
rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là
C. 87,63%.
D. 12,37%.
A. 85,88%.
B. 25,53%.
Giải:
3CuO + 2NH3 → 3Cu + 3H2O + N2
0,06→0,04
0,06
nCuO dư= 0,2- 0,06= 0,14
%Cu=

0,06.64
= 25,53%
0,06.64  0,14.80

Câu 54: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn
hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện).
Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là
B. CH2=CH-CH2-NH2.
A. CH3-CH2-CH2-NH2.
C. CH3-CH2-NH-CH3.
D. CH2=CH-NH-CH3.
Giải:
Đặt công thức CxHyNz
x+y/2+z/2=8; z=1; x=3; y=9
C3H9N
Amin tác dụng với HNO2 cho N2 anim bậc 1
Câu 55: Hiđro hoá chất hữu cơ X thu được (CH3)2CHCH(OH)CH3. Chất X có tên thay thế là
A. 2-metylbutan-3-on.
B. metyl isopropyl xeton.
C. 3-metylbutan-2-ol.
D. 3-metylbutan-2-on.
Câu 56: Trong số các nguồn năng lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt trời, (4) hoá thạch; những
nguồn năng lượng sạch là:
A. (1), (2), (3).
B. (1), (3), (4).
C. (1), (2), (4).
D. (2), (3), (4).
Câu 57: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng
hợp
A. C2H5COO-CH=CH2.
B. CH2=CH-COO-C2H5.
C. CH3COO-CH=CH2.
D. CH2=CH-COO-CH3.
Câu 58: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các
nguyên tố tăng dần theo thứ tự
A. M < X < Y < R.
B. R < M < X < Y.
13


C. Y < M < X < R.

WWW.VNMATH.COM
D. M < X < R < Y.

Câu 59: Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng số
mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia.
Ancol Y là
B. CH3-CH2-CH2-OH.
A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3.
C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH.
D. CH3-CH(OH)-CH3.
Giải:
C2H6O  3H2O
a
3a
CxHyOz  0,5yH2O
A
 0,5ya
TH1: 3a/0,5ya= 5/3 y lẽ loại
TH2:

3a
3
=  y=10 C4H10O
0,5 ya 5

Vì thu được một anken CT của rượu là
CH3-CH2-CH2CH2OH phù hợp
Câu 60: Xét cân bằng: N2O4 (k) ⇄ 2NO2 (k) ở 250 C. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân
bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 16 lần thì nồng độ của NO2
C. tăng 8 lần.
D. giảm 4 lần.
A. tăng 16 lần.
B. tăng 4 lần.
Giải:
[ NO 2 ] 2
Kcb=
N 2 O4

Khi N2O4 tăng 16 lần để Kcb không đổi thì [NO2] tăng 4 lần

‘Không tìm thấy sai sót’

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×